ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงศ์เทพ จิระโร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 5
6 2551 1
7 2550 6
8 2549 2
9 2548 2
10 2547 2
11 2546 3
12 2542 1
13 2541 2
14 2538 1
15 1086 1
16 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนามาตรฐานการวัดและประเมินผลและโมเดลการจัดทำธนาคารข้อสอบสำหรับครูของโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 การพัฒนามาตรฐานการวัดและประเมินผลและโมเดลการจัดทำธนาคารข้อสอบสำหรับครูของโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทย.
ปี พ.ศ. 2553
4 การศึกษาความพร้อมของบุคลากรสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ในการจัดการความรู้
ปี พ.ศ. 2552
5 การประเมินความต้องการจำเป็นของความรู้ด้านวิธีวิทยาการวิจัย และการศึกษาเครือข่ายนักวิจัยกรมแพทย์ทหารเรือ
6 การพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อสาขาการพยาบาลของบุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือ
7 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการบริการรูปแบบใหม่ที่ห้องรับรองนายทหารสัญญาบัตร โรงพยาบาลสมเด็กพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
8 การพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะทางการบริการสุขภาพ สำหรับพยาบาลทหารเรือ หลักสูตรประกาศนีนบัตร พยาบาลศาสตร์ ระดับต้น
9 การพัฒนาการจัดทำธนาคารข้อสอบตามมาตรฐานของกองทัพเรือ
ปี พ.ศ. 2551
10 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการบริการรูปแบบใหม่ที่ห้องรับรองนายทหารสัญญาบัตร โรงพยาบาลสมเด็กพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
ปี พ.ศ. 2550
11 การประเมินความต้องการจำเป็นของความรู้ด้านวิธีวิทยาการวิจัย และการศึกษาเครือข่ายนักวิจัยกรมแพทย์ทหารเรือ
12 การพัฒนาระบบประเมินบุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ
13 การประเมินการสอบเพื่อเลื่อนฐานะของกรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2548
14 การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจริยธรรม หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น โรงเรียนพยาบาล กองการศึกษา กรมการแพทย์ทหารเรือ
15 การพัฒนาระบบประเมินบุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ
16 การพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อสาขาการพยาบาล ของบุคลากรกรมแพทย์ทหารเรือ
ปี พ.ศ. 2549
17 การพัฒนาระบบประเมินบุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ
18 การประเมินการสอบเพื่อเลื่อนฐานะของกรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2548
ปี พ.ศ. 2548
19 การประเมินการสอบ เพื่อเลื่อนฐานะของกรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2548
20 การพัฒนาแนวทาง การจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการจริยธรรม หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น โรงเรียนพยาบาล กองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ
ปี พ.ศ. 2547
21 การศึกษาปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลสถาบันการศึกษาพยาบาลของกองทัพเรือ
22 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสำหรับการศึกษาเฉพาะทางของกองทัพเรือ
ปี พ.ศ. 2546
23 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสำหรับการศึกษาเฉพาะทางของกองทัพเรือ
24 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสำหรับการศึกษาเฉพาะทางของกองทัพเรือ
25 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสำหรับการศึกษาเฉพาะทางของกองทัพเรือ
ปี พ.ศ. 2542
26 การศึกษาปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลสถาบันการศึกษาพยาบาลของกองทัพเรือ
ปี พ.ศ. 2541
27 การศึกษาปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลสถาบันการศึกษาพยาบาลของกองทัพเรือ
28 การศึกษาติดตามผลการให้บริการปรึกษาโรคเอดส์กองทัพเรือ
ปี พ.ศ. 2538
29 การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการ เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
30 การพัฒนามาตรฐานการวัดและประเมินผลและโมเดลการจัดทำธนาคารข้อสอบสำหรับครูของโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทย
31 การพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อสาขาการพยาบาลของบุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือ
32 การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจริยธรรม หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น โรงเรียนพยาบาล กองการศึกษา กรมการแพทย์ทหารเรือ
33 การพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะทางการบริการสุขภาพ สำหรับพยาบาลทหารเรือ หลักสูตรประกาศนีนบัตร พยาบาลศาสตร์ ระดับต้น
34 การศึกษาความพร้อมของบุคลากรสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ในการจัดการความรู้