ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวัฒนา ธาดานิติ 4
2 สิตางศุ์ พิลัยหล้า 2
3 รุ่งธรรม บ่อเกิด 2
4 นภาพร เปี่ยมสง่า 2
5 อมรา พงศาพิชญ์ 2
6 สุรชัย ลิปิวัฒนาการ 2
7 ภรยมล ศรีสาผา 2
8 สิรินทิพย์ สินแสงแก้ว 2
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2
10 นฤมล อรุโณทัย 2
11 ธีรพล คังคะเกตุ 2
12 อังสนา บุณโยภาส 2
13 พงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล 2
14 ลือชัย ครุธน้อย 2
15 เสถียร รุจิรวนิช 2
16 ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล 2
17 ธนพรรณ สุนทระ 2
18 ทวีวงศ์ ศรีบุรี 2
19 ศุภิชัย ตั้งใจตรง 2
20 ณภัทร ณ ลำพูน 1
21 จามรี อาระยานิมิตสกุล 1
22 นิลุบล คล่องเวสสะ 1
23 พลกฤต กฤตโยภาส 1
24 โกวิทย์ วาปีศิลป์ 1
25 เสาวคนธ์ สนธิมูล 1
26 พลัง สิทธิถาวร 1
27 โกสิต อิสรียวงศ์ 1
28 สิริวิมล สมจิตร 1
29 จารุณี จันทรลักษณ์ 1
30 พรรณวลัย พวงชมภู 1
31 ประภาพร ธาราสายทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2554 1
3 2552 5
4 2548 2
5 2547 2
6 2546 2
7 2545 1
8 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ข้อพิจารณาเพื่อการออกแบบสวนสาธารณะของหมู่บ้านจัดสรรขนาดกลาง ระดับราคาปานกลาง ในกรุงเทพมหานคร เขตต่อเมือง (ด้านตะวันออก)
2 แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อสนับสนุนแนวคิดเมืองสีเขียว
ปี พ.ศ. 2554
3 แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง ภายใต้แนวคิดมหาวิทยาลัยสีเขียว
ปี พ.ศ. 2552
4 แนวทางการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์วัฒนธรรมตามโครงการนำร่องการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่รองรับน้ำนอง เพื่อบรรเทาอุทกภัยตามแนวพระราชดำริแก้มลิง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5 แนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูภูมิทัศน์วนอุทยานโกสัมพี จังหวัดมหาสารคาม
6 ข้อพิจารณาเพื่อการออกแบบพื้นที่เปิดโล่งหน้าอาคารพาณิชยกรรม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
7 แนวทางการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตามโครงการนำร่องการบริหารจัดการ และพัฒนาพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่รองรับน้ำนอง เพื่อบรรเทาอุทกภัย ตามแนวพระราชดำริแก้มลิง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8 แนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูภูมิทัศน์วนอุทยานโกสัมพี จังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2548
9 ภูมิทัศน์ท้องถิ่นกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดน่าน
10 ภูมิทัศน์กาดในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2547
11 การออกแบบสวนหลังคาในกรุงเทพมหานคร
12 ปัจจัยในการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น
ปี พ.ศ. 2546
13 น้ำในงานภูมิสถาปัตยกรรมของไทย
14 ภูมิทัศน์เพื่อการบำบัดจิตใจ
ปี พ.ศ. 2545
15 การอนุรักษ์และพัฒนาเวียงพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง