ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชุติ ม่วงประเสริฐ 9
2 บพิตร ตั้งวงศ์กิจ 8
3 นนทวัชร์ ชัยณรงค์ 6
4 สมบัติ ขาวประทีป 5
5 รัตนา ตั้งวงศ์กิจ 4
6 ปฐมพงษ์ คุมพล 3
7 สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต 3
8 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 2
9 วรรณธนะ กสานติกุล 2
10 สมชาย หล่อมหัทธนะกุล 2
11 บุบผา คงสมัย 2
12 นิติ สายจันทร์ 2
13 แสงทอง ประเสริฐวิริยะกุล 2
14 วีรวรรณ อมรศักดิ์ 1
15 นิพนธ์ ทวีชัย 1
16 ดวงพร สุวรรณกุล 1
17 กุมุท สังขศิลา 1
18 อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ 1
19 ปราณี ฮัมเมอลิ้งค์ 1
20 ชลิดา เล็กสมบูรณ์ 1
21 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 1
22 อุลัย ศิริศรี 1
23 พรทิพา เจือกโว้น 1
24 นรินทร์ สมบูรณ์สาร 1
25 พรทิพย์ พรสุริยา 1
26 รณภพ บรรเจิดเชิดชู 1
27 โสภณ อุไรชื่น 1
28 สานนท์ บุญมี 1
29 สมหวัง หลีค้า 1
30 พจนา สีมันตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 3
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 1
6 2549 2
7 2547 2
8 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
2 ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และการจัดตั้งตลาดกลางและศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารแปรรูปของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
3 โครงการศึกษาการเตรียมความพร้อมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ต่อโอกาสและผลกระทบของโครงการนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือน้ำลึกทวาย สหภาพพม่า
ปี พ.ศ. 2554
4 การศึกษาการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ด้วยระบบการให้น้ำแบบหยด
5 การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดวัชพืชโดยใช้น้ำร้อนเพื่อลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช
6 การออกแบบและพัฒนาเครื่องโรยเมล็ดข้าวแบบเป็นแถวในนาน้ำตม ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์
ปี พ.ศ. 2553
7 การทดสอบประสิทธิภาพและจัดทำฐานข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อย
8 การเปรียบเทียบคุณภาพอ้อยที่เข้าสู่โรงงานน้ำตาลที่มีวิธีการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกัน (กรณีศึกษาโรงงานน้ำตาลนครเพชร โรงงานน้ำตาลกำแพงเพชร และโรงงานน้ำตาลพิษณุโลก)
ปี พ.ศ. 2552
9 การศึกษาวิจัยผลกระทบของการใช้เครื่องจักรกลเกษตร ระบบขนส่งในแปลงอ้อย และรถตัดอ้อยต่อการอัดแน่นตัวของดิน
ปี พ.ศ. 2551
10 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการลดปริมาณการสูญเสียน้ำในการผลิตข้าว
ปี พ.ศ. 2549
11 การศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการจัดการน้ำ ความต้องการน้ำและระบบให้น้ำในการผลิตส้มโอ
12 การศึกษาผัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการจัดการน้ำ ความต้องการน้ำและระบบให้น้ำในการผลิตส้มโอ
ปี พ.ศ. 2547
13 การผลิตหน่อไม้ฝรั่งแบบครบวงจรเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและการส่งออก
14 การศึกษาและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรกรรมขนาดเล็กเพื่อใช้ในการเขตกรรม