ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนามุมมองธรรมชาติสำหรับวิทยาศาสตร์ของครูก่อนประจำการผ่านการฝึกงานวิทยาศาสตร์
2 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุพฤติกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย: การวิเคราะห์กลุ่มพหุ
3 การวิจัยประเมินหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 การพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะความรู้ร่วมกับการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบชัดแจ้ง ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องสภาพอากาศ
5 การพัฒนาแนวคิดและความสามารถในการถ่ายโอนแนวคิดเรื่อง พลังงานความร้อน ของนักเรียนชั้นมัธมศึกษาตอนต้น โดยการจัดการเรียนรู้แบบอิงบริบท
ปี พ.ศ. 2554
6 The Promotion of Understanding of Nature of Science and Its Instruction by Science Apprenticeship
7 การพัฒนามุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ประจำการผ่านการวิเคราะห์บันทึกภาคสนามของนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
8 สมรรถนะด้านการใช้ไอซีที การใช้งานไอซีทีเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและวิชาชีพ และความท้าทายของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2553
9 การพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ในเยาวชนและชุมชนผ่านกระบวนการละคร
10 การพัฒนาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง การรับรู้และตอบสนองโดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์แบบ 5Es
11 การพัฒนาความเข้าใจและความสามารถในการสอนวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการคิดขั้นสูงของครูก่อนประจำการโดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดขั้นสูงในการสอนวิทยาศาสตร์
12 พฤติกรรมการสื่อสารของครูวิทยาศาสตร์ : กรณีศึกษาครูเคมีดีเด่น
ปี พ.ศ. 2552
13 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี
14 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี
15 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
16 การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2551
17 การพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ในเยาวชนและชุมชนผ่านกระบวนการละคร
18 การพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่องปิโตรเลียมและพอลิเมอร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพด้วยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
19 การส่งเสริมแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณในเรื่องการตอบสนองของพืชของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
20 เส้นทางการเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประถมศึกษา :