ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงศา พรชัยวิเศษกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 8
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
3 สิรินทิพย์ ประภากรวิมล 5
4 วรรณพงศ์ พงศ์รัตนพิมาน 5
5 จรรยพร เรืองประดิษฐ์ 5
6 มณิพัชร์ ปัทมบริสุทธิ์ 4
7 ชนินทร์ ปัญจพรผล 3
8 สุนันท์ ลิ้มตระกูล 3
9 เทอดไทย วัฒนธรรม 3
10 พุทธกาล รัชธร 2
11 สมบูรณ์ รัตนพนากุล 2
12 ชีวกฤต ลาภบุญเรือง 2
13 ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล 2
14 ปัณฑารีย์ เลิศวิโรจน์ถาวร 2
15 นิตธิพร แก้วสว่าง 2
16 ณรงค์ วรงศ์เกรียงไกร 2
17 ศิริมา บุนนาค 2
18 สุเทพ บุตรดี 2
19 ประดิษฐ์ วิธิศุภกร 2
20 สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ 2
21 นภิศรา นาทะพันธุ์ 1
22 ชัยยงค์ สุขศรีสมบูรณ์ 1
23 เพ็ญศรี สุโรจน์ 1
24 พีระวัฒน์ แพบุญประเสริฐ 1
25 ปวีณา แจ่มแจ้ง 1
26 วิชญพงศ์ พรมนุชาธิป 1
27 สุพัฒน์ จงพุฒิพาณิชย์ 1
28 ยงยุทธ อินนุรักษ์ 1
29 เศกสรรค์ ตั้นตระกูล 1
30 สาธิต โอภาคเจริญ 1
31 เสวิตา จำเนียร 1
32 สุชาติ พอใจ 1
33 สมพงษ์ พวงดอกไม้ 1
34 ปริญญา บุญทัน 1
35 อทิพันธ์ ศักดิ์ศรี 1
36 ประกอบ สุริเยนทรากร 1
37 เกรียงไกร หงษ์หยก 1
38 แมนพงษ์ ธราภูมิพิพัฒน์ 1
39 ณิรดา ภูมิสิริภักดี 1
40 ณิรดา ภูมิสิริภักดี 1
41 สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน 1
42 วนัช แก้วโกมินทวงษ์ 1
43 ทิพย์วาณี ยังชื่นสวัสดิ์ 1
44 เอกภัทร ลักษณะคำ 1
45 เอกภัทร ลักษณะคำ 1
46 กานดา ตะเภาพงษ์ 1
47 ทรงพล พลรัฐ 1
48 กฤษณ์ ไทยอยู่ 1
49 สุกฤตา วิชญนันท์ 1
50 จาริต ติงศภัทิย์ 1
51 สุวรรณ วงษ์พานิช 1
52 ณัฐ อมรภิญโญ 1
53 สมศักดิ์ ไกรศรีบัณฑิต 1
54 เพ็ญสุพร พันธุมโพธิ 1
55 เพ็ญพิชชา ศรีสมาธิโสภณ 1
56 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 1
57 สุภารัตน์ บึงราษฎร์ 1
58 มสารัศม์ ตันติดีเลิศ 1
59 สรศักดิ์ จงสมบัติไพบูลย์ 1
60 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) 1
61 โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ 1
62 จริยาพร บุณยพรนาถ 1
63 พเยีย ชลานุเคราะห์ 1
64 เฉลิม ใจตั้ง 1
65 ชินพัฒน์ เงินส่งเสริม 1
66 พัฒนาวิไล อินไหม 1
67 อนู แน่นหนา 1
68 พรทิพย์ เลิศสุวรรณกิจ, 2521- 1
69 จารุมาตร ปิ่นทอง 1
70 นวรัตน์ ธรรมวิหารคุณ 1
71 สมบูรณ์ จงชัยกิจ 1
72 ภูรวิศร์ ธรรมานุสาร 1
73 เพียรพรรค ทัศคร 1
74 ประพล เสถียรภาพงษ์ 1
75 สุรางค์ รุกขอนันตกุล 1
76 พัชรี ดุลนิมิตร 1
77 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
78 ณัฐกานต์ โรจนุตมะ 1
79 กมลรัตน์ พ่วงแพ, 2523- 1
80 อภิสิทธิ์ สรรพดิลก 1
81 ยุทธนา เหล่าพัดจัน 1
82 กัญญ์ นิจโภค 1
83 วาทินี สำราญจิตร์ 1
84 ชาญณรงค์ เอื้อศิริศักดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2557 2
3 2556 2
4 2554 7
5 2553 1
6 2552 11
7 2551 6
8 2550 10
9 2549 5
10 2548 8
11 2547 2
12 2546 2
13 2545 1
14 2544 1
15 2542 1
16 2540 2
17 2538 1
18 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 แนวทางการพัฒนาระบบการให้บริการแท็กซี่ไทย
2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการงานขนส่งสินค้าและการบัญชี
3 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างความร่วมมือในโซ่อุปทานของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันถั่วเหลืองกับราคาน้ำมันไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2557
5 การศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์เพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน
6 การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยแบบจำลองโทบิท (Tobit Model) กรณีศึกษา ช่องทางการจัดจำหน่ายร้าน xxx
ปี พ.ศ. 2556
7 การออกแบบวางผังโรงพยาบาลด้วยเทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ
8 ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมยางพาราไทย
ปี พ.ศ. 2554
9 การวิจัยศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทย์ : เรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยผลักดันต้นทุน ภายใต้ชุดโครงการพัฒนารูปแบบและอัตราการจ่ายสถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
10 ปัจจัยพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ และเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อ อุปสงค์ และอุปทานอาคารชุด
11 การพัฒนาระบบการจัดการพัสดุคงคลัง : กรณีศึกษาคลังพัสดุทั่วไปกรมพลาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
12 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการปลูกสาหร่ายใบมะกรูด กรณีศึกษาอ่าวตังเข็น จังหวัดภูเก็ต
13 การวิเคราะห์ภาระสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดในประเทศไทย
14 อิทธิพลของการซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่มีต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกรณีศึกษา : กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
15 การประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รายอุตสาหกรรมในประเทศไทยโดยใช้เครื่องมือตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต
ปี พ.ศ. 2553
16 การวิเคราะห์สายธารคุณค่าสำหรับปรับปรุงกระบวนการคลังสินค้า:กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2552
17 การพยากรณ์อัตราเงินเฟ้อโดยวิธีเบย์เซียนเวกเตอร์ออโตรีเกรสชั่น เพื่อใช้ในการดำเนินนโยบายการเงินภายใต้ระบบการกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ
18 ผลกระทบของการใช้จ่ายของรัฐบาลต่อการบริโภคภาคเอกชน
19 การเปรียบเทียบผลิตภาพระหว่างสายการบินไทยและสายการบินหลักของโลก
20 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการตรวจสอบสถานะของสินค้าทางเว็บไซต์ ในการขนส่งพัสดุภัณฑ์ด่วนทางอากาศระหว่างประเทศ
21 การปรับตัวของอุตสหกรรมไทยสู่กรีนโลจิสติกส์
22 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกับการแพร่กระจายเทคโนโลยี กรณีศึกษาประเทศไทย
23 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ ในการตรวจสอบสถานะของสินค้าทางเว็บไซต์ ในการขนส่งพัสดุภัณฑ์ด่วนทางอากาศระหว่างประเทศ
24 การพยากรณ์อัตราเงินเฟ้อโดยวิธีเบย์เซียนเวกเตอร์ออโตรีเกรสชั่น เพื่อใช้ในการดำเนินโยบายการเงินภายใต้ระบบการกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ
25 ผลกระทบของการใช้จ่ายของรัฐบาลต่อการบริโภคภาคเอกชน
26 การเปรียบเทียบผลิตภาพระหว่างสายการบินไทยและสายการบินหลักของโลก
27 การปรับตัวของอุตสาหกรรมไทยสู่กรีนโลจิสติกส์
ปี พ.ศ. 2551
28 พฤติกรรมการแข่งขันของอุตสาหกรรมดนตรีในประเทศไทย : กรณีศึกษา บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
29 การบริหารสินค้าที่มีอายุสั้น : กรณีศึกษาสำหรับร้านสะดวกซื้อ
30 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการผลิตไปโอดีเซลในประเทศไทย
31 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านการผลิตและความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้านพลังงาน : กรณีกลุ่มพลังงานชีวมวล
32 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านการผลิตและความได้เปรียบ โดยเปรียบเทียบของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้านพลังงาน : กรณีกลุ่มพลังงานชีวมวล
33 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
34 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตเชิงเทคนิคของรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์
35 การประยุกต์ใช้เทคนิค AHP ในการประเมินทางเลือกสำหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์เหล็ก
36 การวิเคราะห์ผลกระทบจากการแทรกแซงค่าเงินโดยธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีต่อระดับและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
37 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ด่วนทางอากาศ
38 การพัฒนาระบบการจัดการพัสดุคงคลัง สำหรับคลังยา กองทัพอากาศ
39 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางเทคนิคและต้นทุนดำเนินงานของสายเดินเรือคอนเทนเนอร์
40 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการบินของโลกการขนส่งผู้โดยสาร
41 การวิเคราะห์ปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างผู้ผลิตในอุตสาหกรรมรถกระบะในประเทศไทย
42 ระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารเพื่อการสนับสนุนกิจกรรมโลจิสติกส์
43 ปัจจัยสู่ความสำเร็จของระบบโทรเวชกรรม : กรณีศึกษา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ปี พ.ศ. 2549
44 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของการตรวจคัดกรองเชื้อเอชไอวีจากโลหิตบริจาค ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
45 ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการธุรกิจออนไลน์บนมือถือ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
46 การส่งผ่านความผันผวนของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตลาดซื้อขายเอทานอลของโลก
47 โครงการต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงแถวสำหรับใช้งานประจำบ้าน
48 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการนำพลังงานไฮโดรเจนมาใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
49 การส่งผ่านความไม่แน่นอนของปัจจัยที่มีผลในตลาดซื้อขายไฟฟ้าจากประสบการณ์ของต่างประเทศโดยใช้วิธีแบบจำลอง Multivariate Garch
50 แบบจำลองเพื่อการจัดสรรตู้เปล่าในธุรกิจสายการเดินเรือคอนเทนเนอร์
51 การเลือกรูปแบบการเดินทางของผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานคร ถึง เชียงใหม่
52 ศักยภาพในการปรับเปลี่ยนการขนส่งสินค้าภายในประเทศไทยจากการขนส่งด้วยรถบรรทุกเป็นการขนส่งโดยเครื่องบิน
53 การวิเคราะห์ปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างธุรกิจในอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย
54 ความเป็นไปได้ในการขนส่งวัสดุที่เป็นผงด้วยแท็งก์
55 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการให้บริการของผู้จัดหา กับ ระดับสินค้าคงคลังของผู้ค้าปลีก
56 การประยุกต์ใช้หลักการบริหารพื้นที่ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการควบคุมสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษาร้านค้าสะดวกซื้อ
ปี พ.ศ. 2547
57 การศึกษาผลกระทบของการแปรรูปและเปิดเสรีกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย จากประสบการณ์ของต่างประเทศ
58 ระบบพยากรณ์ราคาสินค้าเกษตรอัตโนมัติ โดยใช้วิธีทางเศรษฐมิติ
ปี พ.ศ. 2546
59 อำนาจตลาดของผู้ผลิตไฟฟ้าภายหลังการเปิดเสรีกิจการไฟฟฟ้าไทย
60 การศึกษาคาดการณ์ผลกระทบจากเขตเศรษฐกิจใหม่ตามแนวคลองไทยที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมและการโยกย้ายแรงงานใน 4 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
61 รายงานการศึกษาการประเมินผลโครงการศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (ศทอ)
ปี พ.ศ. 2544
62 การวิเคราห์ปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างผู้ผลิตในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
63 ปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์การท่องเที่ยวภายในประเทศของชาวกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2540
64 ผลกระทบของความผันผวนในอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณเงิน และอัตราดอกเบี้ยต่อระดับผลผลิตและราคาในประเทศไทย
65 การศึกษาอุปสงค์ของเอทิลีนในอนาคตของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
66 การวิเคราะห์ต้นทุนในการรักษาโรคไข้เลือดออก : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเด็ก