ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงศา พรชัยวิเศษกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 8
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
3 สิรินทิพย์ ประภากรวิมล 5
4 วรรณพงศ์ พงศ์รัตนพิมาน 5
5 จรรยพร เรืองประดิษฐ์ 5
6 มณิพัชร์ ปัทมบริสุทธิ์ 4
7 เทอดไทย วัฒนธรรม 3
8 ชนินทร์ ปัญจพรผล 3
9 สุนันท์ ลิ้มตระกูล 3
10 พุทธกาล รัชธร 2
11 สมบูรณ์ รัตนพนากุล 2
12 ชีวกฤต ลาภบุญเรือง 2
13 ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล 2
14 ปัณฑารีย์ เลิศวิโรจน์ถาวร 2
15 นิตธิพร แก้วสว่าง 2
16 ณรงค์ วรงศ์เกรียงไกร 2
17 ศิริมา บุนนาค 2
18 สุเทพ บุตรดี 2
19 ประดิษฐ์ วิธิศุภกร 2
20 สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ 2
21 พรทิพย์ เลิศสุวรรณกิจ, 2521- 1
22 มสารัศม์ ตันติดีเลิศ 1
23 ณัฐกานต์ โรจนุตมะ 1
24 อภิสิทธิ์ สรรพดิลก 1
25 สรศักดิ์ จงสมบัติไพบูลย์ 1
26 กมลรัตน์ พ่วงแพ, 2523- 1
27 จารุมาตร ปิ่นทอง 1
28 เพ็ญสุพร พันธุมโพธิ 1
29 พัฒนาวิไล อินไหม 1
30 ยุทธนา เหล่าพัดจัน 1
31 โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ 1
32 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) 1
33 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 1
34 เพ็ญพิชชา ศรีสมาธิโสภณ 1
35 สุภารัตน์ บึงราษฎร์ 1
36 ประพล เสถียรภาพงษ์ 1
37 ชาญณรงค์ เอื้อศิริศักดิ์ 1
38 อนู แน่นหนา 1
39 สุรางค์ รุกขอนันตกุล 1
40 แมนพงษ์ ธราภูมิพิพัฒน์ 1
41 เศกสรรค์ ตั้นตระกูล 1
42 สุชาติ พอใจ 1
43 เสวิตา จำเนียร 1
44 เพียรพรรค ทัศคร 1
45 ภูรวิศร์ ธรรมานุสาร 1
46 กัญญ์ นิจโภค 1
47 สมศักดิ์ ไกรศรีบัณฑิต 1
48 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
49 พัชรี ดุลนิมิตร 1
50 นวรัตน์ ธรรมวิหารคุณ 1
51 สมบูรณ์ จงชัยกิจ 1
52 วาทินี สำราญจิตร์ 1
53 ณิรดา ภูมิสิริภักดี 1
54 เพ็ญศรี สุโรจน์ 1
55 วิชญพงศ์ พรมนุชาธิป 1
56 พีระวัฒน์ แพบุญประเสริฐ 1
57 สาธิต โอภาคเจริญ 1
58 ทรงพล พลรัฐ 1
59 ณัฐ อมรภิญโญ 1
60 สุพัฒน์ จงพุฒิพาณิชย์ 1
61 นภิศรา นาทะพันธุ์ 1
62 ยงยุทธ อินนุรักษ์ 1
63 ปริญญา บุญทัน 1
64 สมพงษ์ พวงดอกไม้ 1
65 อทิพันธ์ ศักดิ์ศรี 1
66 ชัยยงค์ สุขศรีสมบูรณ์ 1
67 ปวีณา แจ่มแจ้ง 1
68 กานดา ตะเภาพงษ์ 1
69 กฤษณ์ ไทยอยู่ 1
70 ทิพย์วาณี ยังชื่นสวัสดิ์ 1
71 สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน 1
72 วนัช แก้วโกมินทวงษ์ 1
73 พเยีย ชลานุเคราะห์ 1
74 เฉลิม ใจตั้ง 1
75 จริยาพร บุณยพรนาถ 1
76 ณิรดา ภูมิสิริภักดี 1
77 เกรียงไกร หงษ์หยก 1
78 สุวรรณ วงษ์พานิช 1
79 สุกฤตา วิชญนันท์ 1
80 จาริต ติงศภัทิย์ 1
81 เอกภัทร ลักษณะคำ 1
82 ประกอบ สุริเยนทรากร 1
83 เอกภัทร ลักษณะคำ 1
84 ชินพัฒน์ เงินส่งเสริม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2557 2
3 2556 2
4 2554 6
5 2553 1
6 2552 11
7 2551 6
8 2550 10
9 2549 5
10 2548 8
11 2547 2
12 2546 2
13 2545 1
14 2544 1
15 2542 1
16 2540 2
17 2538 1
18 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 แนวทางการพัฒนาระบบการให้บริการแท็กซี่ไทย
2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการงานขนส่งสินค้าและการบัญชี
3 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างความร่วมมือในโซ่อุปทานของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันถั่วเหลืองกับราคาน้ำมันไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2557
5 การศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์เพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน
6 การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยแบบจำลองโทบิท (Tobit Model) กรณีศึกษา ช่องทางการจัดจำหน่ายร้าน xxx
ปี พ.ศ. 2556
7 การออกแบบวางผังโรงพยาบาลด้วยเทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ
8 ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมยางพาราไทย
ปี พ.ศ. 2554
9 ปัจจัยพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ และเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อ อุปสงค์ และอุปทานอาคารชุด
10 การพัฒนาระบบการจัดการพัสดุคงคลัง : กรณีศึกษาคลังพัสดุทั่วไปกรมพลาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
11 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการปลูกสาหร่ายใบมะกรูด กรณีศึกษาอ่าวตังเข็น จังหวัดภูเก็ต
12 การวิเคราะห์ภาระสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดในประเทศไทย
13 อิทธิพลของการซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่มีต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกรณีศึกษา : กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
14 การประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รายอุตสาหกรรมในประเทศไทยโดยใช้เครื่องมือตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต
ปี พ.ศ. 2553
15 การวิเคราะห์สายธารคุณค่าสำหรับปรับปรุงกระบวนการคลังสินค้า:กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2552
16 การพยากรณ์อัตราเงินเฟ้อโดยวิธีเบย์เซียนเวกเตอร์ออโตรีเกรสชั่น เพื่อใช้ในการดำเนินนโยบายการเงินภายใต้ระบบการกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ
17 ผลกระทบของการใช้จ่ายของรัฐบาลต่อการบริโภคภาคเอกชน
18 การเปรียบเทียบผลิตภาพระหว่างสายการบินไทยและสายการบินหลักของโลก
19 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการตรวจสอบสถานะของสินค้าทางเว็บไซต์ ในการขนส่งพัสดุภัณฑ์ด่วนทางอากาศระหว่างประเทศ
20 การปรับตัวของอุตสหกรรมไทยสู่กรีนโลจิสติกส์
21 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกับการแพร่กระจายเทคโนโลยี กรณีศึกษาประเทศไทย
22 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ ในการตรวจสอบสถานะของสินค้าทางเว็บไซต์ ในการขนส่งพัสดุภัณฑ์ด่วนทางอากาศระหว่างประเทศ
23 การพยากรณ์อัตราเงินเฟ้อโดยวิธีเบย์เซียนเวกเตอร์ออโตรีเกรสชั่น เพื่อใช้ในการดำเนินโยบายการเงินภายใต้ระบบการกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ
24 ผลกระทบของการใช้จ่ายของรัฐบาลต่อการบริโภคภาคเอกชน
25 การเปรียบเทียบผลิตภาพระหว่างสายการบินไทยและสายการบินหลักของโลก
26 การปรับตัวของอุตสาหกรรมไทยสู่กรีนโลจิสติกส์
ปี พ.ศ. 2551
27 พฤติกรรมการแข่งขันของอุตสาหกรรมดนตรีในประเทศไทย : กรณีศึกษา บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
28 การบริหารสินค้าที่มีอายุสั้น : กรณีศึกษาสำหรับร้านสะดวกซื้อ
29 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการผลิตไปโอดีเซลในประเทศไทย
30 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านการผลิตและความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้านพลังงาน : กรณีกลุ่มพลังงานชีวมวล
31 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านการผลิตและความได้เปรียบ โดยเปรียบเทียบของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้านพลังงาน : กรณีกลุ่มพลังงานชีวมวล
32 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
33 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตเชิงเทคนิคของรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์
34 การประยุกต์ใช้เทคนิค AHP ในการประเมินทางเลือกสำหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์เหล็ก
35 การวิเคราะห์ผลกระทบจากการแทรกแซงค่าเงินโดยธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีต่อระดับและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
36 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ด่วนทางอากาศ
37 การพัฒนาระบบการจัดการพัสดุคงคลัง สำหรับคลังยา กองทัพอากาศ
38 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางเทคนิคและต้นทุนดำเนินงานของสายเดินเรือคอนเทนเนอร์
39 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการบินของโลกการขนส่งผู้โดยสาร
40 การวิเคราะห์ปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างผู้ผลิตในอุตสาหกรรมรถกระบะในประเทศไทย
41 ระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารเพื่อการสนับสนุนกิจกรรมโลจิสติกส์
42 ปัจจัยสู่ความสำเร็จของระบบโทรเวชกรรม : กรณีศึกษา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ปี พ.ศ. 2549
43 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของการตรวจคัดกรองเชื้อเอชไอวีจากโลหิตบริจาค ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
44 ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการธุรกิจออนไลน์บนมือถือ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
45 การส่งผ่านความผันผวนของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตลาดซื้อขายเอทานอลของโลก
46 โครงการต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงแถวสำหรับใช้งานประจำบ้าน
47 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการนำพลังงานไฮโดรเจนมาใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
48 การส่งผ่านความไม่แน่นอนของปัจจัยที่มีผลในตลาดซื้อขายไฟฟ้าจากประสบการณ์ของต่างประเทศโดยใช้วิธีแบบจำลอง Multivariate Garch
49 แบบจำลองเพื่อการจัดสรรตู้เปล่าในธุรกิจสายการเดินเรือคอนเทนเนอร์
50 การเลือกรูปแบบการเดินทางของผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานคร ถึง เชียงใหม่
51 ศักยภาพในการปรับเปลี่ยนการขนส่งสินค้าภายในประเทศไทยจากการขนส่งด้วยรถบรรทุกเป็นการขนส่งโดยเครื่องบิน
52 การวิเคราะห์ปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างธุรกิจในอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย
53 ความเป็นไปได้ในการขนส่งวัสดุที่เป็นผงด้วยแท็งก์
54 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการให้บริการของผู้จัดหา กับ ระดับสินค้าคงคลังของผู้ค้าปลีก
55 การประยุกต์ใช้หลักการบริหารพื้นที่ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการควบคุมสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษาร้านค้าสะดวกซื้อ
ปี พ.ศ. 2547
56 การศึกษาผลกระทบของการแปรรูปและเปิดเสรีกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย จากประสบการณ์ของต่างประเทศ
57 ระบบพยากรณ์ราคาสินค้าเกษตรอัตโนมัติ โดยใช้วิธีทางเศรษฐมิติ
ปี พ.ศ. 2546
58 อำนาจตลาดของผู้ผลิตไฟฟ้าภายหลังการเปิดเสรีกิจการไฟฟฟ้าไทย
59 การศึกษาคาดการณ์ผลกระทบจากเขตเศรษฐกิจใหม่ตามแนวคลองไทยที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมและการโยกย้ายแรงงานใน 4 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
60 รายงานการศึกษาการประเมินผลโครงการศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (ศทอ)
ปี พ.ศ. 2544
61 การวิเคราห์ปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างผู้ผลิตในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
62 ปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์การท่องเที่ยวภายในประเทศของชาวกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2540
63 ผลกระทบของความผันผวนในอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณเงิน และอัตราดอกเบี้ยต่อระดับผลผลิตและราคาในประเทศไทย
64 การศึกษาอุปสงค์ของเอทิลีนในอนาคตของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
65 การวิเคราะห์ต้นทุนในการรักษาโรคไข้เลือดออก : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเด็ก