ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงค์เทพ สุธีวรวุฒิ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Pongthep Sutheravut 9
2 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 7
3 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 7
4 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 6
5 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 5
6 ยูซูฟ นิมะ 5
7 Anan Akkharasuwankul 4
8 อนันต์ อัครสุวรรณกุล 4
9 Thammasak Kojonna 4
10 ธรรมศักดิ์ โคจรนา 4
11 โรงพยาบาลเทพา 4
12 โรงพยาบาลจะนะ 4
13 อมร รอดคล้าย 4
14 สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4
15 ทัศนีย์ ญาณะ 4
16 ภัทระ แสนไชยสุริยา 4
17 สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ 4
18 เมตตา กูนิง 4
19 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 4
20 สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ 4
21 Niyom Channaem 3
22 สุกัญญา กุลแก้ว 3
23 Sukanya kulkaew 3
24 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
25 นิยม จันทร์แนม 3
26 โครงการบูรณาการองค์ความรู้บทบัญญัติศาสนาอิสลามกับการสร้างเสริมสุขภาพ 3
27 ไม่มีข้อมูล 3
28 นรินทร์ชัย พัฒนพงศา 2
29 สารี อ๋องสมหวัง 2
30 พัฒนาวิไล อินใหม 2
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
32 ศูนย์อนามัยที่ 1 กทม. กรมอนามัย 2
33 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
34 จงกลนี วิทยรุ่งเรืองศรี 2
35 อาณัติ วรรณศรี 2
36 สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ 2
37 South Branch of National Health Security Office 2
38 Thepha Hospital, Songkhla Province 2
39 รัชนี สรรเสริญ 2
40 South-Health Systems Research Institute 2
41 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา 2
42 Suwat Wiriyapongsukit 2
43 Supat Hasuwannakit 2
44 สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
45 สุวัฒน์ วิริยพงศ์สุกิจ 2
46 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
47 พฤกษา บุกบุญ 2
48 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
49 สิรินาฏ นิภาพร 2
50 เกษม เวชสุทธานนท์ 2
51 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
52 อังสุมาลี ผลภาค 2
53 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
54 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
55 ซอฟียะห์ นิมะ 2
56 Chana Hospital, Songkhla Province 2
57 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
58 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
59 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 2
60 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
61 มุกดา สำนวนกลาง 2
62 สงครามชัย ลีทองดี 2
63 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
64 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2
65 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 2
66 นงพร โตวัฒนะ 1
67 อารยา อดุลตระกูล 1
68 วิญญู มิตรานันท์ 1
69 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
70 วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ 1
71 โครงการวิจัย Matching Fund 1
72 สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ 1
73 หทัยทิพย์ เอ้งฉ้วน 1
74 สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ 1
75 งามนิจ รุ่งแสง 1
76 ฑิฐาลักษณ์ บัวขวัญ 1
77 จิรวัฒนน์ เจนเจริญ 1
78 ไ่ม่มีข้อมูล 1
79 จิตนาถ ชัยทอง 1
80 สิริกานต์ รักนิ่ม 1
81 Amorn Rodklai† 1
82 สุภาคย์ อินทองคง 1
83 ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล 1
84 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
85 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
86 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
87 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
88 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
89 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
90 ณวงศ์ บุนนาค 1
91 Amorn Rodklai 1
92 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
93 มะหามะ เมาะมูลา 1
94 มาหะมะ เมาะมูล 1
95 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
96 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
97 อนันต์ชัย ไทยประทาน 1
98 อหมัดมูซูลัม เปาะจิ 1
99 อิสมาอีล โดยิ 1
100 เดชา แซ่หลี 1
101 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคัม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 1
5 2554 1
6 2553 2
7 2552 1
8 2550 4
9 2549 1
10 2548 6
11 2546 1
12 2545 2
13 2544 2
14 2543 1
15 543 41
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการและงบประมาณของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 12
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการและงบประมาณ ของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 12
ปี พ.ศ. 2557
3 ผลการใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อการลดน้ำหนักของเด็กมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2556
4 การจัดการยาและเวชภัณฑ์ในภาวะภัยพิบัติกรณีศึกษาอุทัยภัยในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2554
5 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
6 โครงการการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนเพื่อเพิ่มคุณภาพผู้เสนอโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้
7 โครงการการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ ปี 2553-2554
ปี พ.ศ. 2552
8 การบูรณาการองค์ความรู้บทบัญญัติศาสนาอิสลามกับการสร้างเสริมสุขภาพ : อาหารและโภชนาการ
ปี พ.ศ. 2550
9 โครงการศึกษาการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลและแกนนำชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับตำบลกรณีศึกษาตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขา
10 ระบบบริการสุขภาพในภาวะวิกฤต
11 วิกฤตของระบบสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
12 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในจังหวัดชายแดนใต้
ปี พ.ศ. 2549
13 การพัฒนาแพทย์มุสลิมที่จบจากต่างประเทศเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2548
14 การบริหารกระบวนการและเครือข่ายพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพระดับพื้นที่ภาคใต้
15 เครือข่ายการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ภาคใต้ ระยะที่ 2
16 ศึกษาตัวแบบการมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพระดับชุมชนกรณีศึกษา : โรงพยาบาลจะนะกับศูนย์สวัสดิการสุขภาพชุมชน ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา
17 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และประเมินผลแบบมีส่วนร่วมเครือสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา ปีที่ 2
18 สิ่งดีงามจากโครงการเยาวชนอาสาสมัคร (We Volunteer)
19 การพัฒนาเครือข่ายสร้างสุขภาพคนพิการภาคใต้
ปี พ.ศ. 2546
20 การพัฒนาระบบเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงบูรณาการในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2545
21 การประเมินสุขภาพด้านสุขภาวะสังคม กรณีศึกษา : โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย ในระยะกำหนดนโยบายและแผนงาน
22 การประเมินสุขภาวะจิตวิญญาณ (spiritual health) โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย ในระยะกำหนดนโยบายและแผนงาน
ปี พ.ศ. 2544
23 การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของระบบยา ระหว่างระบบประกันสังคม บัตรสุขภาพและระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้ากรณีศึกษา โรงพยาบาลนราธิวาส
24 การประกันคุณภาพของระบบยาภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรณีศึกษา : โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินนทร์
ปี พ.ศ. 2543
25 การสังเคราะห์องค์ความรู้การสร้างความเข้มแข็งของระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
26 สถานการณ์และแนวทางการจัดการยาที่มีการใช้ในทางที่ผิดในกลุ่มวัยรุ่นสำหรับร้านยา กรณีศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
27 การจัดการยาและเวชภัณฑ์ในภาวะภัยพิบัติกรณีศึกษาอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
28 การเสริมพลังอำนาจต่อระบบการร้องเรียนขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลา