ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 7
2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 6
3 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 5
4 Pongthep Sutheravut 5
5 ยูซูฟ นิมะ 4
6 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 4
7 สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ 3
8 ไม่มีข้อมูล 3
9 ทัศนีย์ ญาณะ 3
10 ภัทระ แสนไชยสุริยา 3
11 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
12 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
13 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 2
14 นิยม จันทร์แนม 2
15 โครงการบูรณาการองค์ความรู้บทบัญญัติศาสนาอิสลามกับการสร้างเสริมสุขภาพ 2
16 เมตตา กูนิง 2
17 Thammasak Kojonna 2
18 Anan Akkharasuwankul 2
19 ธรรมศักดิ์ โคจรนา 2
20 Sukanya kulkaew 2
21 สุกัญญา กุลแก้ว 2
22 อนันต์ อัครสุวรรณกุล 2
23 โรงพยาบาลจะนะ 2
24 อมร รอดคล้าย 2
25 สิรินาฏ นิภาพร 2
26 สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ 2
27 โรงพยาบาลเทพา 2
28 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
29 พฤกษา บุกบุญ 2
30 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
31 เกษม เวชสุทธานนท์ 2
32 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
33 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
34 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
35 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
36 มุกดา สำนวนกลาง 1
37 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
38 สงครามชัย ลีทองดี 1
39 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 1
40 อิสมาอีล โดยิ 1
41 มะหามะ เมาะมูลา 1
42 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
43 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
44 เดชา แซ่หลี 1
45 มาหะมะ เมาะมูล 1
46 อหมัดมูซูลัม เปาะจิ 1
47 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 1
48 พัฒนาวิไล อินใหม 1
49 สารี อ๋องสมหวัง 1
50 นรินทร์ชัย พัฒนพงศา 1
51 จงกลนี วิทยรุ่งเรืองศรี 1
52 โครงการวิจัย Matching Fund 1
53 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
54 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 1
55 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
56 อังสุมาลี ผลภาค 1
57 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
58 รัชนี สรรเสริญ 1
59 อาณัติ วรรณศรี 1
60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 1
61 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
62 จิตนาถ ชัยทอง 1
63 สุภาคย์ อินทองคง 1
64 ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล 1
65 งามนิจ รุ่งแสง 1
66 สิริกานต์ รักนิ่ม 1
67 จิรวัฒนน์ เจนเจริญ 1
68 ฑิฐาลักษณ์ บัวขวัญ 1
69 วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ 1
70 อารยา อดุลตระกูล 1
71 หทัยทิพย์ เอ้งฉ้วน 1
72 สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ 1
73 สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ 1
74 นงพร โตวัฒนะ 1
75 วิญญู มิตรานันท์ 1
76 ณวงศ์ บุนนาค 1
77 Amorn Rodklai† 1
78 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
79 Chana Hospital, Songkhla Province 1
80 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
81 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
82 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
83 Thepha Hospital, Songkhla Province 1
84 South Branch of National Health Security Office 1
85 Supat Hasuwannakit 1
86 Suwat Wiriyapongsukit 1
87 สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
88 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา 1
89 South-Health Systems Research Institute 1
90 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 1
3 2556 3
4 2555 2
5 2554 1
6 2553 3
7 2552 6
8 2550 6
9 2549 1
10 2548 6
11 2546 1
12 2545 2
13 2544 2
14 2543 1
15 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการและงบประมาณ ของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 12
2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการและงบประมาณ ของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 12
3 The Effects of Health Behavioral Adaptation Program on Weight Loss among Overweight Secondary School Students in Hat Yai District, Songkhla Province
ปี พ.ศ. 2557
4 The Effects of Health Behavioral Adaptation Program on Weight Loss among Overweight Secondary School Students in Hat Yai District, Songkhla Province
ปี พ.ศ. 2556
5 การจัดการยาและเวชภัณฑ์ในภาวะภัยพิบัติกรณีศึกษาอุทัยภัยในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
6 สถานการณ์และแนวทางการจัดการยาที่มีการใช้ในทางที่ผิดในกลุ่มวัยรุ่นสำหรับร้านยา กรณีศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
7 การจัดการยาและเวชภัณฑ์ในภาวะภัยพิบัติกรณีศึกษาอุทัยภัยในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2555
8 กองทุนตำบลกับการจัดการกับปัจจัยทางสังคมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
9 การเสริมพลังอำนาจต่อระบบการร้องเรียนขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2554
10 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
11 โครงการการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนเพื่อเพิ่มคุณภาพผู้เสนอโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้
12 โครงการการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ ปี 2553-2554
13 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
ปี พ.ศ. 2552
14 การจัดบริการสุขภาพตามวิถีมุสลิม 4 ช่วงวัย : วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
15 กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
16 การบูรณาการองค์ความรู้บทบัญญัติศาสนาอิสลามกับการสร้างเสริมสุขภาพ : อาหารและโภชนาการ
17 การบูรณาการองค์ความรู้บทบัญญัติศาสนาอิสลามกับการสร้างเสริมสุขภาพ : สุขภาพจิต
18 การบูรณาการองค์ความรู้บทบัญญัติศาสนาอิสลามกับการสร้างเสริมสุขภาพ : โรคเรื้อรัง(โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง)
19 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคี ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
ปี พ.ศ. 2550
20 โครงการศึกษาการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลและแกนนำชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับตำบลกรณีศึกษาตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขา
21 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในจังหวัดชายแดนใต้
22 ทิศทางการวิจัยเพื่อสันติสุขภาวะพื้นที่ภาคใต้ : การพัฒนาโจทย์วิจัยและข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะภาคใต้
23 ระบบบริการสุขภาพในภาวะวิกฤต
24 การจัดการงานวิจัย : แก้วิกฤตใต้
25 Health System during Crisis in Restive Southern Provinces of Thailand
ปี พ.ศ. 2549
26 การพัฒนาแพทย์มุสลิมที่จบจากต่างประเทศเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2548
27 การบริหารกระบวนการและเครือข่ายพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพระดับพื้นที่ภาคใต้
28 เครือข่ายการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ภาคใต้ ระยะที่ 2
29 ศึกษาตัวแบบการมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพระดับชุมชนกรณีศึกษา : โรงพยาบาลจะนะกับศูนย์สวัสดิการสุขภาพชุมชน ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา
30 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และประเมินผลแบบมีส่วนร่วมเครือสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา ปีที่ 2
31 สิ่งดีงามจากโครงการเยาวชนอาสาสมัคร (We Volunteer)
32 การพัฒนาเครือข่ายสร้างสุขภาพคนพิการภาคใต้
ปี พ.ศ. 2546
33 การพัฒนาระบบเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงบูรณาการในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2545
34 การประเมินสุขภาพด้านสุขภาวะสังคม กรณีศึกษา : โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย ในระยะกำหนดนโยบายและแผนงาน
35 การประเมินสุขภาวะจิตวิญญาณ (spiritual health) โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย ในระยะกำหนดนโยบายและแผนงาน
ปี พ.ศ. 2544
36 การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของระบบยา ระหว่างระบบประกันสังคม บัตรสุขภาพและระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้ากรณีศึกษา โรงพยาบาลนราธิวาส
37 การประกันคุณภาพของระบบยาภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรณีศึกษา : โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินนทร์
ปี พ.ศ. 2543
38 การสังเคราะห์องค์ความรู้การสร้างความเข้มแข็งของระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
39 สถานการณ์และแนวทางการจัดการยาที่มีการใช้ในทางที่ผิดในกลุ่มวัยรุ่นสำหรับร้านยา กรณีศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
40 การจัดการยาและเวชภัณฑ์ในภาวะภัยพิบัติกรณีศึกษาอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
41 การเสริมพลังอำนาจต่อระบบการร้องเรียนขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลา