ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฝอยฝา ชุติดำรง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศุภชัย อำคา 9
2 พงษ์สันติ์ สีจันทร์ 8
3 นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม) 4
4 นางสุพัตรา บุตรพลวง 4
5 เธียร วิทยาวรากุล 3
6 พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง 3
7 เกวลิน ศรีจันทร์ 2
8 ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ 2
9 นายสรศักดิ์ นาทิพย์ 2
10 อัญธิชา พรมเมืองคุก 2
11 สิรินภา ช่วงโอภาส 2
12 นายทูลโรย มะลิแก้ว 2
13 นายชัยฤทธิ์ ยุติธรรม 2
14 บัญชา ขวัญยืน 1
15 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
16 ธนภณ พันธเสน 1
17 สุมิตร สุวรรณ 1
18 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
19 เจษฎา แก้วกัลยา 1
20 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
21 อุทัยรัตน์ ณ นคร 1
22 สคาร ทีจันทึก 1
23 รัชด ชมภูนิช 1
24 พิบูลย์ กังแฮ 1
25 สันติ ทองพำนัก 1
26 สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 1
27 ดำรงค์ ศรีพระราม 1
28 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
29 สุพิตร สมาหิโต 1
30 บรรจบ ภิรมย์คำ 1
31 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
32 ชัชรี นฤทุม 1
33 วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 1
34 สมชาย ดอนเจดีย์ 1
35 สาคร ชินวงค์ 1
36 ชูเกียรติ รักซ้อน 1
37 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1
38 มยุรี ถนอมสุข 1
39 ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ 1
40 ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 1
41 วัลยา แซ่เตียว 1
42 นางสาววัลยา แซ่เตียว 1
43 จิรวัฒน์ พุ่มเพชร 1
44 ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 1
45 อุณารุจ บุญประกอบ 1
46 สมบัติ ชิณะวงศ์ 1
47 เครือมาศ สมัครการ 1
48 สุชาดา กรุณา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 4
4 2553 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการยุวหมอดิน สสวท.
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 ควมสัมพันธ์ระหว่างความอุดมสมบูรณ์ของดิน สมดุลคาร์บอนในดิน และความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินในระบบนิเวศป่าไม้ธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตรลุ่มน้ำแม่กลอง
ปี พ.ศ. 2554
4 ผลระยะยาวของการให้ธาตุสังกะสีต่อเนื่องกันต่อผลผลิตและคุณภาพของพลับและกีวีฟรู้ทในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
5 ผลระยะยาวของการให้ธาตุสังกะสีต่อเนื่องกันต่อผลผลิตและคุณภาพขององุ่นรับประทานผลสดในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
6 โครงการยุวหมอดิน สสวท
7 โครงการวิจัยสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง ปีพ.ศ.2554
ปี พ.ศ. 2553
8 ผลการให้ธาตุสังกะสีต่อผลผลิตและคุณภาพของกีวีฟรู้ทและพลับ ในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่
9 ผลการให้ธาตุสังกะสีต่อผลผลิตและคุณภาพขององุ่นรับประทานผลสดในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
10 โครงการสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการ,,หลวง