ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เรณา พงษ์เรืองพันธ์ 4
2 นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ 3
3 กาญจนา มณีแสง 2
4 กชกร สังขชาติ 2
5 สุจินดา ม่วงมี 2
6 วิณี ชิดเชิดวงศ์ 2
7 สมหมาย แจ่มกระจ่าง 2
8 วิภาดา คุณาวิกติกุล 2
9 ภรณี พวงแก้ว 2
10 เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ 2
11 กุลวดี อภิชาติบุตร 2
12 รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ 2
13 วาสนา อูปป้อ 1
14 นิสา เขมทัศน์ 1
15 พรธิดา ชื่นบาน 1
16 วิลาวรรณ์ กันทะสี 1
17 อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม 1
18 Chintana Watcharasin 1
19 อัจฉรา อินทร์ทอง 1
20 อรอนงค์ วิชัยคำ 1
21 ปัทมา นนทรีย์ 1
22 จินตนา วัชรสินธุ์ 1
23 วารี กังใจ 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
25 นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ 1
26 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 1
27 Suntrawadee Tianpichet 1
28 Phongsri Kialoenapa 1
29 Suwana Chataphasoet 1
30 Rawiwan Phaokhanha 1
31 Wari Khangchai 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2552 1
3 2551 3
4 2536 1
5 2526 1
6 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด โรงพยาบาลแพร่
2 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยง ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 โรงพยาบาลลำพูน
ปี พ.ศ. 2552
3 การวิเคราะห์สถานการณ์การเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
4 การวางแผนจำหน่ายของพยาบาล โรงพยาบาลสันป่าตอง
5 ความร่วมมือในการฝึกปฏิบัติในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในเขตภาคเหนือ ตามการรับรู้ของอาจารย์พยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ
6 การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และความคาดหวังผลลัพธ์ในการทำวิจัย กับผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ปี พ.ศ. 2536
7 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักทางการ ศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2526
8 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อิทธิพลของสภาพแวดล้อมคัดสรรในคลีนิค กับความคิดเห็นต่อวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล