ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เรณา พงษ์เรืองพันธ์ 4
2 นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ 3
3 ภรณี พวงแก้ว 2
4 วิณี ชิดเชิดวงศ์ 2
5 กชกร สังขชาติ 2
6 รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ 2
7 กาญจนา มณีแสง 2
8 สมหมาย แจ่มกระจ่าง 2
9 กุลวดี อภิชาติบุตร 2
10 สุจินดา ม่วงมี 2
11 วิภาดา คุณาวิกติกุล 2
12 เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ 2
13 วาสนา อูปป้อ 1
14 นิสา เขมทัศน์ 1
15 พรธิดา ชื่นบาน 1
16 วิลาวรรณ์ กันทะสี 1
17 อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม 1
18 Chintana Watcharasin 1
19 อัจฉรา อินทร์ทอง 1
20 อรอนงค์ วิชัยคำ 1
21 ปัทมา นนทรีย์ 1
22 จินตนา วัชรสินธุ์ 1
23 วารี กังใจ 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
25 นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ 1
26 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 1
27 Suntrawadee Tianpichet 1
28 Phongsri Kialoenapa 1
29 Suwana Chataphasoet 1
30 Rawiwan Phaokhanha 1
31 Wari Khangchai 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 3
5 2550 1
6 2546 1
7 2542 1
8 2541 1
9 2537 1
10 2536 1
11 2535 1
12 2532 1
13 2530 1
14 2526 1
15 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด โรงพยาบาลแพร่
2 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยง ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 โรงพยาบาลลำพูน
ปี พ.ศ. 2553
3 การผลิตกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
4 การวิเคราะห์สถานการณ์การเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
5 การวางแผนจำหน่ายของพยาบาล โรงพยาบาลสันป่าตอง
6 ความร่วมมือในการฝึกปฏิบัติในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในเขตภาคเหนือ ตามการรับรู้ของอาจารย์พยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ
7 การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และความคาดหวังผลลัพธ์ในการทำวิจัย กับผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ปี พ.ศ. 2550
8 ความรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งฃาติของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2546
9 การพัฒนารูปแบบการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเพื่อชุมชนแห่งสุขภาพ : กรณีศึกษาภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2542
10 การทดลองใช้การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก ในรายวิชาทางการพยาบาล
ปี พ.ศ. 2541
11 การศึกษาสภาพชุมชนในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก เพื่อหาแนวทางในการจัดรูปแบบทางการศึกษานอกโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2537
12 การทดลองใช้การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักในรายวิชาทางการพยาบาล
ปี พ.ศ. 2536
13 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักทางการ ศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2535
14 การศึกษาสภาพชุมชนในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก เพื่อหาแนวทางในการจัดรูปแบบทางการศึกษานอกโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2532
15 การศึกษาความต้องการการศึกษาต่อในสาขาเฉพาะทางการพยาบาลระดับปริญญาโทของพยาบาล
ปี พ.ศ. 2530
16 การศึกษาความต้องการการศึกษาต่อในสาขาเฉพาะทางการพยาบาลระดับปริญญาโทของพยาบาล
ปี พ.ศ. 2526
17 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อิทธิพลของสภาพแวดล้อมคัดสรรในคลีนิค กับความคิดเห็นต่อวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
18 การผลิตกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย
19 การศึกษาติดตามผลการมีงานทำและการปฏิบัติงานของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ