ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผ่องพรรณ อรุณแสง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ผ่องพรรณ อรุณแสง,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์ 14
2 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 13
3 กัลยา พัฒนศรี 8
4 Wannapa Srithanyarat 8
5 รัชมล คติการ 7
6 ปัทมา สุริต 5
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 5
8 ประสบสุข ศรีแสนปาง 4
9 อัมพรพรรณ ธีรานุตร 4
10 บุษบา สมใจวงษ์ 3
11 ศรีเทียน ตรีศิริรัตน์ 2
12 มะลิวรรณ ศิลาเกษ 2
13 สุจารี อมรกิจบำรุง 2
14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
15 เจียมจิต แสงสุวรรณ 2
16 สมรภพ บรรหารักษ์ 1
17 มาริสา ไกรฤกษ์ 1
18 ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์ 1
19 สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์ 1
20 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1
21 อัมพร เจริญชัย 1
22 สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ 1
23 อัญชนา เตชะอำนวยวิทย์ 1
24 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
25 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
27 เตือนใจ ภักดีพรหม 1
28 ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ 1
29 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
30 วิมล วงศ์หนู 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
32 บรรลุ ศิริพานิช 1
33 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 1
34 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 1
35 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
36 โรงพยาบาลสุราษฏ์ธานี 1
37 ไม่มีข้อมูล 1
38 ประเสริฐ อัสสันตชัย 1
39 ชื่นตา วิชชาวุธ 1
40 คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชาการศาสตร์ 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชาการศาสตร์ 1
43 ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 1
44 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
45 คมคาย บุญเสริมสุข 1
46 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 2
3 2553 3
4 2552 8
5 2551 3
6 2550 3
7 2547 2
8 2545 9
9 2540 1
10 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุในบ้านพักผู้สูงอายุ
3 ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2554
4 ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุในบ้านพักผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2553
6 ภาพสุขภาพผู้สูงอายุในสถาบันบริการสุขภาพ และในชุมชน
7 การพัฒนาบริการพยาบาลเอื้ออาทรผู้สูงอายุ แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์
8 ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้าอยู่รักษาในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2552
9 ระบบผู้ดูแลผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ในสถานบริการและในชุมชน:กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
10 การพัฒนาบริการพยาบาลเอื้ออาทรผู้สูงอายุ แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์
11 การทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2545-2550
12 การศึกษาสถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในประเทศไทย
13 ภาพสุขภาพผู้สูงอายุในสถาบันบริการสุขภาพและในชุมชน
14 ภาพสุขภาพผู้สูงอายุในสถาบันบริการสุขภาพและในชุมชน
15 ภาพสุขภาพผู้สูงอายุในสถาบันบริการสุขภาพและในชุมชน
16 การดูแลตนเอง และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อน
ปี พ.ศ. 2551
17 ภาพสุขภาพผู้สูงอายุในสถาบันบริการสุขภาพและในชุมชน
18 การประเมินรูปแบบและผลลัพธ์ของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในสถาบันบริการ และในชุมชน
19 ภาพสุขภาพผู้สูงอายุในสถาบันบริการสุขภาพและในชุมชน
ปี พ.ศ. 2550
20 ภาพสุขภาพผู้สูงอายุในสถาบันบริการสุขภาพและในชุมชน
21 การประเมินรูปแบบและผลลัพธ์ของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในสถาบันบริการและในชุมชน
22 พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรค เอส แอล อี
ปี พ.ศ. 2547
23 การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมระบบบริการสุขภาพเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
24 พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคเอส แอล อี
ปี พ.ศ. 2545
25 การวิเคราะห์สถานการณ์ความเจ็บป่วยเรื้อรังของผู้สูงอายุ
26 ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุไทย : นานาทัศนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
27 ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศออสเตรเลีย
28 ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศสหรัฐอเมริกา
29 ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศอังกฤษ
30 ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศญี่ปุ่น
31 ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศสิงคโปร์
32 การสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อจัดทำข้อเสนอ การปฎิรูประบบบริการสุขภาพ และการสร้างหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุไทย
33 ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2540
34 พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรค เอส แอล อี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
35 การพัฒนาแบบวัดเจตคติต่อความสูงอายุของผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุ
36 ภาพสุขภาพผู้สูงอายุในสถาบันบริการสุขภาพ และในชุมชน