ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผุสตี ปริยานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นงเยาว์ จันทร์ผ่อง 26
2 วิโรจน์ ดาวฤกษ์ 23
3 กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา 21
4 ธีรวรรณ นุตประพันธ์ 19
5 มาลินี ฉัตรมงคลกุล 13
6 สุดสนอง ผาตินาวิน 12
7 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 9
8 วีณา เมฆวิชัย 7
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 6
10 อารมณ์ รัศมิทัต 6
11 วิเชฏฐ์ คนซื่อ 5
12 ลิขิต ปรียาวงศากุล 5
13 ประคอง ตังประพฤทธิ์กุล 4
14 อนุสรณ์ ปานสุข 4
15 เจตจันทร์ เศรษฐสิทธิ์ 3
16 วรัญญา อรัญวาลัย 3
17 พนวสันต์ เอี่ยมจันทน์ 3
18 กำพล อิศรางกูร ณ อยุธยา 2
19 สีมา ชัยสวัสดิ์ 2
20 พัชนี สิงห์อาษา 2
21 ชัชวาล ใจซื่อกุล 2
22 ชิดชัย จันทร์ตั้งสี 2
23 นพดล กิตนะ 2
24 มารุต เฟื่องอาวรณ์ 2
25 บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์ 2
26 ศานิต ปิยพัฒนากร 1
27 วชิรญาณ์ ปวงวัฒนา 1
28 จิรวัฒน์ ดำแก้ว 1
29 ปิโยรส ทองเกิด 1
30 จิรศักดิ์ สุจริต 1
31 วิทยาลัยเกษตรกรรมฉะเชิงเทรา. ภาควิชาสัตวบาล 1
32 นิจธร สังข์ศิรินทร์ 1
33 อาจอง ประทัตสุนทรสาร 1
34 ธงชัย งามประเสริฐวงศ์ 1
35 จิรารัช ศรีจันทร์งาม 1
36 ภัทรดร ภิญโญพิชญ์ 1
37 วรณพ วิยกาญจน์ 1
38 จิรารัช กิตนะ 1
39 วีณา วิลาสเดชานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 5
2 2553 1
3 2552 1
4 2550 5
5 2548 1
6 2547 1
7 2544 1
8 2538 1
9 2533 1
10 2532 2
11 2530 1
12 2529 1
13 2527 1
14 2526 1
15 1086 1
16 543 47
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การสำรวจเบื้องต้นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางกลุ่มในเกาะทะลุ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
2 ปรสิตในสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน ในพื้นที่โครงการ อพ.สธ.
3 การสำรวจเบื้องต้นสัตว์มีกระดูกสันหลังในเกาะทะลุ
4 การโคลนยีนกำหนดการสร้างเปปไทด์ ต้านจุลินทรีย์จากสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5 การสำรวจสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน พื้นที่เขาวังเขมร : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2553
6 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2552
7 การแพร่กระจายตามฤดูกาลและโครงสร้างประชากรของนกยูงเขียว Pavo muticus Linnaeus, 1766 ที่ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
8 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรกบนา (Hoplobatrachus rugulosus) ที่พบในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี และพื่นที่ข้างเคียง
9 ปรสิตที่พบในกบนา ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
10 การศึกษาระดับฮอร์โมนเทสทอสเตอโรน (Testosterone) ในแย้ผีเสื้อ Leiolepis belliana belliana ในช่วงฤดูกาลสืบพันธุ์
11 การแพร่เชื้อ Lankesterella sp. ในกบนา hoplobatrachus rugulosus โดยปลิง glossiphoniid
12 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรกบนา [Hoplobatrachus rugulosus] ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขาเขียว เขาชมพู่ จังหวัดชลบุรี และพื้นที่ข้างเคียง
ปี พ.ศ. 2548
13 การเปลี่ยนแปลงของประชากรสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก บริเวณพื้นที่โครงการสร้างป่าตามแนวพระราชดำริ และป่าพันธุกรรมพืชอุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2547
14 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฮเทโรไซโกซิตีของไอโซไซม์กับลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกบหนอง Fejervarya limnocharis
ปี พ.ศ. 2544
15 การศึกษาคาริโอไทป์ของแย้ Leiolepis belliana belliana ในเกาะแสมสารและเกาะข้างเคียง จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2538
16 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์กบเพื่อประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมเกษตร : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2533
17 การพัฒนาการทำฟาร์มเลี้ยงกบนา (Rana tigerina) และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยวิธีผสมผสาน : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2532
18 การพัฒนาการเลี้ยงกบในประเทศไทย 2531 : รายงานวิจัย
19 การพัฒนาการทำฟาร์มเลี้ยงกบและการใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงโดยวิธีผสมผสาน : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2530
20 การศึกษาชีววิทยาของกบนา (Rana tigerina) : ปัญหาและการพัฒนาการเลี้ยงกบนาในประเทศไทย : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2529
21 การศึกษาชีววิทยาของกบภูเขา (เขียดแลว) เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์พันธุ์
ปี พ.ศ. 2527
22 การศึกษาชีววิทยาของกบเลี้ยงและการพัฒนาการเลี้ยงกบในประเทศไทย : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2526
23 การวิเคราะห์หาปริมาณของแมงกานีส สังกะสีในดินและกากของเสียของโรงงานถ่านไฟฉายในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
24 การศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ ของแย้ชนิดต่างๆ ที่พบในประเทศไทย