ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผึ่งผาย พรรณวดี
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ฝึ่งผาย พรรณวดี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การจำลองกระบวนการในการทดลองแทปแบบปั๊มโพรบ
2 การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อทำนายอายุการใช้งานของตัวเร่งปฏิกิริยาในปฏิกรณ์ Steam Methane Reforming (SMR)
3 การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์สำหรับระบบที่เกิดการแพร่และการดูดซับแบบไม่ผันกลับ : กรณีแทปและการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยวิธีการฝังตัวแบบเปียก
ปี พ.ศ. 2554
4 การศึกษาลักษณะเฉพาะของการผสมเพื่อการออกแบบเครื่องผสมแบบเจ็ต
5 การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร
6 โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยทางโครงสร้างระดับนาโนเมตรที่มีผลต่อความแข็งแรงของซีเมนต์
7 การกระจายของเศษส่วนปกคลุมผิวตามแนวแกนเบดของตัวเร่งปฏิกิริยา สำหรับกระบวนการดูดซับแบบไม่ผันกลับในการทดลองแทปแบบหลายพัลซ์
ปี พ.ศ. 2553
8 นาโนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี : การออกแบบ สังเคราะห์และวิเคราะห์ วัสดุนาโนที่มีรูพรุน
9 การกระจายของเศษส่วนปกคลุมผิวกายในเม็ดตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีรูพรุน ในการทดลองแทปแบบหลายพัลซ์ที่เกิดการดูดซับแบบไม่ผันกลับอันดับหนึ่ง
10 ผลของสมมติฐานที่ให้สัมประสิทธิ์การแพร่ของก๊าซเท่ากันทุกโซนในปฏิกรณ์แทปสามโซนต่อความแม่นยำของค่าคงที่อัตราเร็วของปฏิกิริยาที่หาได้
ปี พ.ศ. 2551
11 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของผลิตภัณฑ์ซีโอไลต์เอและสภาวะการปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2550
12 ผลของตำแหน่งของเบดตัวเร่งปฏิกิริยาในปฏิกรณ์แทปต่อความสม่ำเสมอของตัวเร่งปฏิกิริยา
ปี พ.ศ. 2548
13 การศึกษาเชิงทฤษฎีของการทดลองแบบแทปมัลติพัลซ์ในการเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์
14 การผลิตสารสกัดฟ้าทะลายโจรในระดับก่อนโรงงานต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2546
15 การพัฒนาทฤษฎีสำหรับการทดลองแทป
ปี พ.ศ. 2545
16 การศึกษาทฤษฎีของการทดลองแบบแทปที่ตัวเร่งปฏิกิริยามีรูพรุน
ปี พ.ศ. 2541
17 การศึกษาเชิงทฤษฎีของการทดลองแบบแทปมัลติพัลซ์ในการเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์
ปี พ.ศ. 2528
18 การศึกษาการสังเคราะห์แบบฟิสเซอร์-โทรป โดยใช้เตาปฏกรณ์เคมีแบบฟลูอิไดซ์เบด