ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2553 3
4 2551 2
5 2550 1
6 2549 4
7 2548 1
8 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การประยุกต์ใช้พืชดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในสำนักงาน
2 การรับสัมผัสสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (PAHs)
ปี พ.ศ. 2554
3 สารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) ในฝุ่น PM10 ในช่วงการเกิดหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
4 การศึกษาโลหะหนักในฝุ่น PM 10 และฝุ่นตกในเขตเมืองพิษณุโลก
5 ผลกระทบของการสะสมของสารกรดต่อโลหะหนักในดินบริเวณรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง
6 คุณภาพอากาศภายในอาคารสำนักงานและห้องเรียนในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2551
7 มลพิษทางอากาศจากการเผาพื้นที่นาข้าวหลังการเก็บเกี่ยว
8 มลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่ง
ปี พ.ศ. 2550
9 การศึกษาแบบจำลองคุณภาพอากาศ CALINE 4 กับปริมาณฝุ่น PM 10 บริเวณริมถนนพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2549
10 การลดฝุ่นจากการก่อสร้างอาคารและถนนในเขตเมืองพิษณุโลก
11 ผลกระทบจากปริมาณฝุ่นขนาดเล็กในคนใช้ถนนในบริเวณเทศบาลนครพิษณุโลก
12 การศึกษาลักษณะบ้านริมถนนที่ปลอดฝุ่นจากการจราจร
13 การศึกษาผลกระทบของสารโพลีซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในฝุ่นละอองขนาดเล็กต่อสุขภาพของผู้อาศัยในบ้านริมถนนในเขตเมือง
ปี พ.ศ. 2548
14 การจราจรกับฝุ่นละอองขนาดเล็กบนถนนสายหลักในเขตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2547
15 สารประกอบโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอนในฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ