ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2554 1
3 2552 1
4 2551 4
5 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การจำลองสถานการณ์เพื่อศึกษาผลกระทบของปัจจัยสภาวะภูมิอากาศแปรปรวนบางประการที่มีผลต่อผลผลิต คุณภาพของเมล็ด และความทนทานต่อสถานการณ์ของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2554
2 การประเมินผลกระทบของปัจจัยร่วมระหว่างสภาวะโลกร้อนและการเพิ่มขึ้นของก๊าซโอโซนที่มีต่อกรดอะมิโนและกรดไขมันที่สำคัญของถั่วเหลืองไทย
ปี พ.ศ. 2552
3 ผลกระทบจาการเพิ่มระดับโอโซนในบรรยากาศจากสภาวะโลกร้อนต่อคุณภาพของโปรตีนและไขมันชนิดสำคัญของถั่วเหลืองพันธุ์พื้นเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2551
4 การศึกษาการประเมินความเสี่ยงต่อระบบนิเวศในสัตว์น้ำและพืชน้ำในแม่น้ำน่าน จังหวัดพิษณุโลก
5 การประเมินผลกระทบของระดับก๊าซโอโซนที่เพิ่มขึ้นในบรรยากาศต่ออัตราผลผลิต และคุณภาพของสารอาหารในถั่วเหลืองพันธุ์พื้นเมืองในประเทศไทย
6 การจำลองระดับโอโซนตามสภาวการณ์โลกเพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงระดับพันธุกรรมของถั่วเหลืองสายพันธุ์ที่แตกต่างกันในประเทศไทย
7 การสร้างสภาวการณ์โลกร้อนในพื้นที่ไร่ถั่วเหลืองเพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสารอาหาร และ การเปลี่ยนแปลงในระดับพันธุกรรม ของถั่วเหลืองพันธุ์สำคัญของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
8 การจำลองสภาวการณ์โลกร้อนในพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่ออัตราผลผลิต คุณภาพสารอาหาร และการเปลี่ยนแปลงในระดับพันธุกรรมของข้าวหอมมะลิไทย