ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผดุงศักดิ์ วานิชชัง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ผดุงศักดิ์ วานิชชัง,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์แบบช่องแยกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับวิสาหกิจชุมชน
2 การพัฒนาเครื่องคัดแยกก้อนกรวดออกจากข้าวกล้องเพื่อวิสาหกิจชุมชน
3 การปรับปรุงผลิตภาพและการลดการสูญเสียจากการแปรรูปข้าวของโรงสีข้าวชุมชน
4 การพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์แบบช่องแยกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับวิสาหกิจชุมชน
5 การปรับปรุงผลิตภาพและการลดการสูญเสียจากการแปรรูปข้าวของโรงสีข้าวชุมชน
6 การพัฒนาเครื่องคัดแยกก้อนกรวดออกจากข้าวกล้องเพื่อวิสาหกิจชุมชน
ปี พ.ศ. 2557
7 การพัฒนาเครื่องปลูกข้าว และกำจัดวัชพืชในการปลูกข้าวแอโรบิค
ปี พ.ศ. 2555
8 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเก่าด้วยเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์
9 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเก่าด้วยเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2554
10 สมบัติทางกายภาพ ทางกล สรีรวิทยา และแสงที่มีผลต่อการสุกแก่ของมะม่วงไทย
ปี พ.ศ. 2553
11 อิทธิพลของความชื้นขณะเก็บเกี่ยว และเก็บรักษาที่มีผลต่อคุณภาพการสีข้าวเปลือกปทุมธานี 1
ปี พ.ศ. 2552
12 การพัฒนาเครื่องผลิตข้าวสมุนไพรเพื่อวิสาหกิจชุมชน
ปี พ.ศ. 2551
13 การพัฒนาเครื่องผลิตข้าวสมุนไพรเพื่อวิสาหกิจชุมชน
14 อิทธิพลของความชื้นขณะเก็บเกี่ยว และเก็บรักษาที่มีผลต่อคุณภาพการสีข้าวเปลือกปทุมธานี 1
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวเพื่ออุตสาหกรรม
16 การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลผลิตข้าวอินทรีย์
17 การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวกระเทียม
18 การวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปกระเทียมเพื่ออุตสาหกรรมชุมชน
19 เครื่องทดสอบการแช่แข็งแบบลมเย็นเป่า
20 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตข้าวนึ่งคุณภาพสูงสำหรับวิสาหกิจชุมชน
21 การพัฒนาเครื่องผลิตข้าวสมุนไพรเพื่อวิสาหกิจชุมชน
22 อิทธิพลของความชื้นขณะเก็บเกี่ยวและเก็บรักษา ที่มีผลต่อคุณภาพการสีข้าวเปลือกปทุมธานี 1
ปี พ.ศ. 2550
23 การพัฒนาเครื่องผลิตข้าวสมุนไพรเพื่อวิสาหกิจชุมชน
24 ศึกษาการลดความเสียหายทางกลของผลชมพู่ที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง
25 อิทธิพลของความชื้นขณะเก็บเกี่ยว และเก็บรักษาที่มีผลต่อคุณภาพการสีข้าวเปลือกปทุมธานี 1
26 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องผลิตซอสพริกเพื่อชุมชน
27 การพัฒนาเครื่องผลิตข้าวตอก เพื่ออุตสาหกรรม
28 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขัดข้าวขาวข้าวเหนียว
29 การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งพริกไทยสำหรับเกษตรกร
30 การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งเมล็ดพืชสำหรับเกษตรกร
31 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเก่าเพื่อชุมชน
32 การพัฒนาเครื่องปรับสภาพข้าวเปลือกแบบร้อนชื้น
33 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขัดขาวพริกไทย
34 การพัฒนาเครื่องอบแห้งกระเทียม
35 การศึกษาสภาพปัญหาการผลิตและความต้องการกระเทียม
36 การพัฒนาเครื่องมือแปรรูปผงกระเทียม
37 การวิจัยและพัฒนาเครื่องทดสอบการขัดขาวข้าวสำหรับโรงสีข้าวขนาดย่อม
38 การเพิ่มศักยภาพการทำงานของเครื่องอบแห้งเมล็ดพืชแบบไหลผสม
ปี พ.ศ. 2549
39 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวเพื่ออุตสาหกรรม
40 การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลผลิตข้าวอินทรีย์
41 การพัฒนาเครื่องอบแห้งเมล็ดข้าวเปลือกแบบไหลต่อเนื่อง
42 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวเพื่ออุตสาหกรรม
43 เครื่องทดสอบการแช่แข็งแบบลมเย็นเป่า
ปี พ.ศ. 2548
44 การพัฒนาเครื่องผลิตข้าวตอก เพื่ออุตสาหกรรม
45 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขัดข้าวขาวข้าวเหนียว
46 การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งเมล็ดพืชสำหรับเกษตรกร
47 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขัดขาวพริกไทย
48 การพัฒนาเครื่องอบแห้งกระเทียม
49 การวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปกระเทียมเพื่ออุตสาหกรรมชุมชน
50 เครื่องทดสอบการแช่แข็งแบบลมเย็นเป่า
51 การพัฒนาเครื่องผลิตข้าวเม่า
52 การพัฒนาเครื่องผสมข้าวสารเชิงปริมาตร
53 การพัฒนาโรงเรือนเพาะเห็ดแบบถอดประกอบได้
54 การวิจัยการพัฒนาโรงเรือนการเพาะเห็ดแบบถอดประกอบได้
55 การพัฒนาเครื่องผลิตข้าวตอกเพื่ออุตสาหกรรม
56 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขัดขาวข้าวเหนียว
57 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขัดขาวพริกไทย
58 การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งเมล็ดพืชสำหรับเกษตรกร
59 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเก่าเพื่อชุมชน
60 การพัฒนาเครื่องอบแห้งกระเทียม
61 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกระเทียมเพื่ออุตสาหกรรม
62 การวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปกระเทียม เพื่ออุตสาหกรรมชุมชน
ปี พ.ศ. 2547
63 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องผลิตซอสพริกเพื่อชุมชน
64 การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งพริกไทยสำหรับเกษตรกร
65 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเก่าเพื่อชุมชน
66 การพัฒนาเครื่องปรับสภาพข้าวเปลือกแบบร้อนชื้น
67 การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวกระเทียม
68 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องผลิตซอสพริกเพื่อชุมชน
69 การพัฒนาเครื่องปรับสภาพข้าวเปลือกแบบร้อนชื้น
ปี พ.ศ. 2546
70 การพัฒนาเครื่องผลิตข้าวเม่า
71 การพัฒนาเครื่องผสมข้าวสารเชิงปริมาตร
72 การพัฒนาโรงเรือนเพาะเห็ดแบบถอดประกอบได้
73 การศึกษาสภาพปัญหาการผลิตและความต้องการกระเทียม
74 การพัฒนาเครื่องมือแปรรูปผงกระเทียม
75 การพัฒนาเครื่องบรรจุข้าวสาร เชิงปริมาตรควบคุมด้วยระบบนิวเมติกส์
76 การพัฒนาโรงเรือนเพาะเห็ดแบบถอดประกอบได้
77 การศึกษาสภาพปัญหาการผลิตและความต้องการกระเทียม
78 การพัฒนาเครื่องปลูกกระเทียม
79 การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวกระเทียม
ปี พ.ศ. 2545
80 การวิจัยการพัฒนาโรงเรือนการเพาะเห็ดแบบถอดประกอบได้
ปี พ.ศ. 2544
81 การพัฒนาเครื่องอบแห้งเมล็ดข้าวเปลือกแบบไหลต่อเนื่อง
82 การพัฒนาเครื่องโรยเมล็ดพืชอาหารสัตว์ติดรถไถเดินตาม
83 การพัฒนาเครื่องบรรจุข้าวสารเชิงปริมาตรควบคุมด้วยระบบนิวเมติกส์
84 การพัฒนาเครื่องทดสอบการคัดแยกสิ่งเจือปนในข้าว
85 การพัฒนาเครื่องคัดแยกกากข้าว
86 การพัฒนาเครื่องทดสอบการคัดแยกสิ่งเจือปนในข้าว
ปี พ.ศ. 2543
87 การพัฒนาเครื่องบรรจุข้าวสาร เชิงปริมาตรควบคุมด้วยระบบนิวเมติกส์
88 อิทธิพลของจำนวนครั้งการขัดขาวต่อคุณภาพการสีข้าว
89 การพัฒนาการผลิตแป้งทุเรียนจากผลทุเรียนดิบ
90 การพัฒนาเครื่องอบแห้งเมล็ดข้าวเปลือกแบบไหลต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2542
91 การพัฒนาการผลิตแป้งทุเรียนจากผลทุเรียนดิบ
92 การพัฒนาเครื่องโรยเมล็ดพืชอาหารสัตว์ติดรถไถเดินตาม
ปี พ.ศ. 2540
93 อิทธิพลของจำนวนครั้งการขัดขาวต่อคุณภาพการสีข้าว
ปี พ.ศ. 2539
94 การศึกษาสภาวะการสีที่มีผลกระทบต่อการขัดขาวข้าว
ปี พ.ศ. 2532
95 การหาอัตราการสูญเสียของข้าวขณะเก็บเกี่ยวและนวด
ปี พ.ศ. 2531
96 การหาอัตราการสูญเสียของข้าวขณะเก็บเกี่ยวและนวด