ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผดุงศักดิ์ วานิชชัง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ผดุงศักดิ์ วานิชชัง,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์แบบช่องแยกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับวิสาหกิจชุมชน
2 การพัฒนาเครื่องคัดแยกก้อนกรวดออกจากข้าวกล้องเพื่อวิสาหกิจชุมชน
3 การปรับปรุงผลิตภาพและการลดการสูญเสียจากการแปรรูปข้าวของโรงสีข้าวชุมชน
4 การพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์แบบช่องแยกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับวิสาหกิจชุมชน
5 การปรับปรุงผลิตภาพและการลดการสูญเสียจากการแปรรูปข้าวของโรงสีข้าวชุมชน
6 การพัฒนาเครื่องคัดแยกก้อนกรวดออกจากข้าวกล้องเพื่อวิสาหกิจชุมชน
ปี พ.ศ. 2557
7 การพัฒนาเครื่องปลูกข้าว และกำจัดวัชพืชในการปลูกข้าวแอโรบิค
ปี พ.ศ. 2555
8 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเก่าด้วยเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2554
9 สมบัติทางกายภาพ ทางกล สรีรวิทยา และแสงที่มีผลต่อการสุกแก่ของมะม่วงไทย
ปี พ.ศ. 2551
10 การพัฒนาเครื่องผลิตข้าวสมุนไพรเพื่อวิสาหกิจชุมชน
11 อิทธิพลของความชื้นขณะเก็บเกี่ยวและเก็บรักษา ที่มีผลต่อคุณภาพการสีข้าวเปลือกปทุมธานี 1
ปี พ.ศ. 2550
12 การวิจัยและพัฒนาเครื่องทดสอบการขัดขาวข้าวสำหรับโรงสีข้าวขนาดย่อม
13 การเพิ่มศักยภาพการทำงานของเครื่องอบแห้งเมล็ดพืชแบบไหลผสม
ปี พ.ศ. 2549
14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวเพื่ออุตสาหกรรม
15 เครื่องทดสอบการแช่แข็งแบบลมเย็นเป่า
ปี พ.ศ. 2548
16 การพัฒนาเครื่องผลิตข้าวตอกเพื่ออุตสาหกรรม
17 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขัดขาวข้าวเหนียว
18 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขัดขาวพริกไทย
19 การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งเมล็ดพืชสำหรับเกษตรกร
20 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเก่าเพื่อชุมชน
21 การพัฒนาเครื่องอบแห้งกระเทียม
22 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกระเทียมเพื่ออุตสาหกรรม
23 การวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปกระเทียม เพื่ออุตสาหกรรมชุมชน
ปี พ.ศ. 2547
24 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องผลิตซอสพริกเพื่อชุมชน
25 การพัฒนาเครื่องปรับสภาพข้าวเปลือกแบบร้อนชื้น
ปี พ.ศ. 2546
26 การพัฒนาโรงเรือนเพาะเห็ดแบบถอดประกอบได้
27 การศึกษาสภาพปัญหาการผลิตและความต้องการกระเทียม
28 การพัฒนาเครื่องปลูกกระเทียม
29 การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวกระเทียม
ปี พ.ศ. 2544
30 การพัฒนาเครื่องบรรจุข้าวสารเชิงปริมาตรควบคุมด้วยระบบนิวเมติกส์
31 การพัฒนาเครื่องทดสอบการคัดแยกสิ่งเจือปนในข้าว
32 การพัฒนาเครื่องคัดแยกกากข้าว
33 การพัฒนาเครื่องทดสอบการคัดแยกสิ่งเจือปนในข้าว
ปี พ.ศ. 2543
34 การพัฒนาเครื่องอบแห้งเมล็ดข้าวเปลือกแบบไหลต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2539
35 การศึกษาสภาวะการสีที่มีผลกระทบต่อการขัดขาวข้าว