ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผกาวดี แก้วกันเนตร
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ผกาวดี แก้วกันเนตร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 17 โดยมี นางสาวปภาสนีย์ แก้วกันเนตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี
2 การพัฒนาวิธีการและชุดเครื่องมือทดสอบเร็วเพื่อตรวจสอบคุณภาพไบโอดีเซล
3 การใช้เทคโนโลยีการตรึงเซลล์ในการแยกสาหร่ายขนาดเล็กในระหว่างการเพาะเลี้ยงเพื่อการสะสมน้ำมันและการผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2558
4 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (น.ส. แพรพิลาส ดุจจานุทัศน์)
5 การผลิตและการเสื่อมตัวทางชีวภาพของเม็ดบีทกันกระแทกที่มีส่วนผลมของพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตกับยางธรรมชาติ
6 การใช้เทคโนโลยีการตรึงเซลล์ในการแยกสาหร่ายขนาดเล็กในระหว่างการเพาะเลี้ยงเพื่อการสะสมน้ำมันและการผลิตไบโอดีเซล
7 การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดไบโอโพลีเมอร์ที่ได้จากการหมักน้ำอ้อยโดยใช้เทคนิคคลื่นความถี่ไมโครเวฟ (เพิ่มเติม 2553)
ปี พ.ศ. 2557
8 การผลิตน้ำมันกรีนดีเซลจากปาล์มน้ำมันโดนใช้ปฏิกิริยาไฮโดรทรีตติ้งและไฮโดรแครกกิ้ง
ปี พ.ศ. 2556
9 วิจัยและพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสังเคราะห์ด้วยกระบวนการไฮโดรเพลสซิ่ง
10 ไบโอรีไฟเนอรีวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อผลิตไบโอพอลิเมอร์ชนิดพอลิโฮดรอกซีอัลคาโนเอทโดยใช้เทคนิคน้ำตาลเป็นพื้นฐาน Biorefinery of agricultural raw materrails for polyhydroxyalkanoates biopolymer production using sugar platform technique
11 กระบวนการต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่สกัดได้จากสาหร่ายขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2555
12 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษกรุ่นที่ 13 โดยมี น.ส.วรัญญ สุวรรณสิงห์ เป็นผู้รับทุน
13 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กภายใต้สภาวะเครียดเพื่อการสะสมน้ำมันและใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล
14 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กในถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบท่อให้แสงขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2554
15 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กในถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบท่อให้แสงขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล II
16 กระบวนการต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่สกัดได้จากสาหร่ายขนาดเล็ก II
17 ศักยภาพในการใช้น้ำเสียจากอุตสาหกรรมในการคัดแยกและการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล
18 การหมักน้ำอ้อยคั้นแบบกะเพื่อผลิตไบโอพอลิเมอร์โดยแบคทีเรียสายพันธุ์บริสุทธิ์และที่คัดแยกได้
19 การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดไบโอโพลีเมอร์ที่ได้จากการหมักน้ำอ้อยโดยใช้เทคนิคคลื่นความถี่ไมโครเวฟ (เพิ่มเติม 2553)
20 การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีมูลค่าสูงขึ้น
21 การใช้ประโยชน์จากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้เซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ
22 กระบวนการต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีน้ำตาลเป็นองค์ประกอบหลัก
23 การหมักข้าวฟ่างหวานแบบกะและแบบกึ่งกะโดยใช้ Alcaligenes latus เพื่อผลิตสารไบโอโพลีเมอร์พีเอชเอ (โพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอท)
24 การหมักข้าวฟ่างหวานแบบกะและแบบกึ่งกะโดยใช้ Alcaligenes latus เพื่อผลิตสารไบโอโพลีเมอร์พีเอชเอ (โพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอท)
ปี พ.ศ. 2553
25 การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดไบโอโพลีเมอร์ที่ได้จากการหมักน้ำอ้อยโดยใช้เทคนิคคลื่นความถี่ไมโครเวฟ
26 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กในถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบท่อให้แสงขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล
27 กระบวนการต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่สกัดได้จากสาหร่ายขนาดเล็ก
28 ศักยภาพในการใช้น้ำเสียจากอุตสาหกรรมในการคัดแยกและการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล
29 การหมักข้าวฟ่างหวานแบบกะและแบบกึ่งกะโดยใช้ Alcaligenes latus เพื่อผลิตสารไบโอโพลีเมอร์พีเอชเอ (โพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอท)
30 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กในระบบปิด/ระบบเปิดเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทางเลือกในการผลิตพลังงานทแทนไบโอดีเซลที่ยั่งยืน(ทุนนวมินทร์)
31 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กในระบบปิด/ระบบเปิดเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทางเลือกในการผลิตพลังงานทดทนไบโอดีเซลที่ยั่งยืน
32 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กโดยใช้น้ำเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตเอทานอลเป็นแหล่งคาร์บอนเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล
33 การผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำเสียอุตสาหกรรมน้ำตาลโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ
34 การเพาะเลี้ยงและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลที่ยั่งยืน
35 การเพาะเลี้ยงและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลที่ยั่งยืน
36 การศึกษาชนิดของตัวพยุง และสภาวะที่เหมาะสมต่อการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
37 อิทธิพลของความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์และความเค็มต่อการเร่งการสะสมน้ำมันในสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2552
38 การเพาะเลี้ยงและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลที่ยั่งยืน
39 การหมักข้าวฟ่างหวานแบบกะและแบบกึ่งกะโดยใช้ Alcaligenes latus เพื่อผลิตสารไบโอโพลีเมอร์พีเอชเอ (โพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอท)
40 ศักยภาพการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ได้จากสาหร่าย
41 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายในน้ำกร่อยโดยใช้ CO2 เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ
42 การเพาะเลี้ยงและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลที่ยั่งยืน
43 การผลิตไบโอดีเซลโดยใช้เอนไซม์ไลเปสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ
44 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำคั้นข้าวฟ่างหวาน
45 การผลิตแก๊สมีเทนแบบต่อเนื่องจากกากชีวมวลของน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน
46 การประยุกต์ใช้สาหร่ายขนาดเล็กเพื่อผลิตไบโอดีเซล
47 การประชุกต์ใช้สาหร่ายขนาดเล็กเพื่อผลิตไบโอดีเซล
48 การผลิตกรดโดโคซาเฮกเซน [ดีเอชเอ] จากกลีเซอรอลที่เหลือจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล โดยกระบวนการหมักด้วยสาหร่ายขนาดเล็ก
49 การเพาะเลี้ยงและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตไบโอดีเซลที่ยั่งยืน
50 ศักยภาพการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ได้จากสาหร่าย
51 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลขนาดเล็กเพื่อผลิตกรดโดโคซาเฮกเซน (ดีเอชเอ) โดยใช้กลีเซอรอลจากการผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2551
52 การเพาะเลี้ยงและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลที่ยั่งยืน
53 การพัฒนาวิธีการและชุดเครื่องมือทดสอบเร็วเพื่อตรวจสอบคุณภาพไบโอดีเซล
54 การประยุกต์ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพเพื่อการผลิตพลังงานทดแทนไปโอดีเซลจากสาหร่ายขนาดเล็ก
55 การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์ไลเปสจากกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมแปรรูปไก่ที่มีการใช้น้ำมันพืช
ปี พ.ศ. 2550
56 การประยุกต์ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพเพื่อการผลิตพลังงานทดแทนไปโอดีเซลจากสาหร่ายขนาดเล็ก
57 การพัฒนาวิธีการและชุดเครื่องมือทดสอบเร็วเพื่อตรวจสอบคุณภาพไบโอดีเซล
58 การเพาะเลี้ยงและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายเพื่อผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2542
59 การตรึงแบคทีเรียเพื่อกำจัดไนเตรทในน้ำดีโดยใช้ถังปฎิกรณ์แบบตัวกลางไม่เคลื่อนที่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
60 การใช้ประโยชน์จากตะกอนน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง เพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ
61 การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของน้ำข้าวฟ่างหวานเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกจากพอลีไฮดรอกซีบิวไทเรต
62 ศักยภาพในการใช้น้ำเสียจากอุตสาหกรรมในการคัดเแยกและการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล
63 การหมักน้ำอ้อยคั้นแบบกะเพื่อผลิตไบโอพอลีเมอร์โดยแบคทีเรียสายพันธุ์บริสุทธิ์และที่คัดแยกได้
64 อิทธิพลของความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์และความเค็มต่อการเร่งการสะสมน้ำมันในสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล
65 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลขนาดเล็กเพื่อผลิตกรดโคโคซาเฮกเซน(ดีเอชเอ)โดยใช้กลีเซอรอลจากการผลิตไบโอดีเซล