ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผกาวดี แก้วกันเนตร
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ผกาวดี แก้วกันเนตร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 17 โดยมี นางสาวปภาสนีย์ แก้วกันเนตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี
2 การพัฒนาวิธีการและชุดเครื่องมือทดสอบเร็วเพื่อตรวจสอบคุณภาพไบโอดีเซล
3 การใช้เทคโนโลยีการตรึงเซลล์ในการแยกสาหร่ายขนาดเล็กในระหว่างการเพาะเลี้ยงเพื่อการสะสมน้ำมันและการผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2558
4 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (น.ส. แพรพิลาส ดุจจานุทัศน์)
5 การผลิตและการเสื่อมตัวทางชีวภาพของเม็ดบีทกันกระแทกที่มีส่วนผลมของพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตกับยางธรรมชาติ
6 การใช้เทคโนโลยีการตรึงเซลล์ในการแยกสาหร่ายขนาดเล็กในระหว่างการเพาะเลี้ยงเพื่อการสะสมน้ำมันและการผลิตไบโอดีเซล
7 การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดไบโอโพลีเมอร์ที่ได้จากการหมักน้ำอ้อยโดยใช้เทคนิคคลื่นความถี่ไมโครเวฟ (เพิ่มเติม 2553)
ปี พ.ศ. 2557
8 การผลิตน้ำมันกรีนดีเซลจากปาล์มน้ำมันโดนใช้ปฏิกิริยาไฮโดรทรีตติ้งและไฮโดรแครกกิ้ง
ปี พ.ศ. 2556
9 วิจัยและพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสังเคราะห์ด้วยกระบวนการไฮโดรเพลสซิ่ง
10 ไบโอรีไฟเนอรีวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อผลิตไบโอพอลิเมอร์ชนิดพอลิโฮดรอกซีอัลคาโนเอทโดยใช้เทคนิคน้ำตาลเป็นพื้นฐาน Biorefinery of agricultural raw materrails for polyhydroxyalkanoates biopolymer production using sugar platform technique
11 กระบวนการต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่สกัดได้จากสาหร่ายขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2555
12 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษกรุ่นที่ 13 โดยมี น.ส.วรัญญ สุวรรณสิงห์ เป็นผู้รับทุน
13 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กภายใต้สภาวะเครียดเพื่อการสะสมน้ำมันและใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล
14 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กในถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบท่อให้แสงขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2554
15 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กในถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบท่อให้แสงขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล II
16 กระบวนการต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่สกัดได้จากสาหร่ายขนาดเล็ก II
17 การศึกษาชนิดของตัวพยุง และสภาวะที่เหมาะสมต่อการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ ที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
18 การเพิ่มมูลค่าของแป้งมันสำปะหลังโดยการผสม และการขึ้นรูปกับสารไบโอพอลีเมอร์ที่ได้จากน้ำอ้อยเพื่อผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพ
19 ศักยภาพในการใช้น้ำเสียจากอุตสาหกรรมในการคัดแยกและการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล
20 การหมักน้ำอ้อยคั้นแบบกะเพื่อผลิตไบโอพอลิเมอร์โดยแบคทีเรียสายพันธุ์บริสุทธิ์และที่คัดแยกได้
21 การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดไบโอโพลีเมอร์ที่ได้จากการหมักน้ำอ้อยโดยใช้เทคนิคคลื่นความถี่ไมโครเวฟ (เพิ่มเติม 2553)
22 การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีมูลค่าสูงขึ้น
23 การใช้ประโยชน์จากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้เซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ
24 กระบวนการต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีน้ำตาลเป็นองค์ประกอบหลัก
25 การหมักข้าวฟ่างหวานแบบกะและแบบกึ่งกะโดยใช้ Alcaligenes latus เพื่อผลิตสารไบโอโพลีเมอร์พีเอชเอ (โพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอท)
26 การหมักข้าวฟ่างหวานแบบกะและแบบกึ่งกะโดยใช้ Alcaligenes latus เพื่อผลิตสารไบโอโพลีเมอร์พีเอชเอ (โพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอท)
ปี พ.ศ. 2553
27 การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดไบโอโพลีเมอร์ที่ได้จากการหมักน้ำอ้อยโดยใช้เทคนิคคลื่นความถี่ไมโครเวฟ
28 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กในถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบท่อให้แสงขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล
29 กระบวนการต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่สกัดได้จากสาหร่ายขนาดเล็ก
30 การเพาะเลี้ยงและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลที่ยั่งยืน
31 ศักยภาพการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ได้จากสาหร่าย
32 การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเพื่อสังเคราะห์โมโนกลีเซอไรด์ ในถังปฏิกรณ์แบบกะและแบบกึ่งกะ
33 ศักยภาพในการใช้น้ำเสียจากอุตสาหกรรมในการคัดแยกและการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล
34 การหมักข้าวฟ่างหวานแบบกะและแบบกึ่งกะโดยใช้ Alcaligenes latus เพื่อผลิตสารไบโอโพลีเมอร์พีเอชเอ (โพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอท)
35 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กในระบบปิด/ระบบเปิดเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทางเลือกในการผลิตพลังงานทแทนไบโอดีเซลที่ยั่งยืน(ทุนนวมินทร์)
36 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กในระบบปิด/ระบบเปิดเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทางเลือกในการผลิตพลังงานทดทนไบโอดีเซลที่ยั่งยืน
37 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กโดยใช้น้ำเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตเอทานอลเป็นแหล่งคาร์บอนเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล
38 การผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำเสียอุตสาหกรรมน้ำตาลโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ
39 การเพาะเลี้ยงและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลที่ยั่งยืน
40 การเพาะเลี้ยงและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลที่ยั่งยืน
41 การศึกษาชนิดของตัวพยุง และสภาวะที่เหมาะสมต่อการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
42 อิทธิพลของความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์และความเค็มต่อการเร่งการสะสมน้ำมันในสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2552
43 การเพาะเลี้ยงและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลที่ยั่งยืน
44 การหมักข้าวฟ่างหวานแบบกะและแบบกึ่งกะโดยใช้ Alcaligenes latus เพื่อผลิตสารไบโอโพลีเมอร์พีเอชเอ (โพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอท)
45 การเพาะเลี้ยงและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลที่ยั่งยืน
46 การศึกษาชนิดของตัวพยุง และสภาวะที่เหมาะสมต่อการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ ที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
47 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กในระบบปิดเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทางเลือกในการผลิตพลังงานทดแทนไบโอดีเซลที่ยั่งยืน
48 การผลิตไบโอดีเซลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคนิคทางเทคโนโลยีทางชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน
49 การเพาะเลี้ยงและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลที่ยั่งยืน
50 การพัฒนากระบวนการชีวภาพต้นแบบเพื่อผลิตไบโอดีเซลที่ยั่งยืน
51 การศึกษาชนิดของตัวพยุง และสภาวะที่เหมาะสมต่อการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
52 ศักยภาพการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ได้จากสาหร่าย
53 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายในน้ำกร่อยโดยใช้ CO2 เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ
54 การเพาะเลี้ยงและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลที่ยั่งยืน
55 การผลิตไบโอดีเซลโดยใช้เอนไซม์ไลเปสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ
56 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำคั้นข้าวฟ่างหวาน
57 การผลิตแก๊สมีเทนแบบต่อเนื่องจากกากชีวมวลของน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน
58 การประยุกต์ใช้สาหร่ายขนาดเล็กเพื่อผลิตไบโอดีเซล
59 การประชุกต์ใช้สาหร่ายขนาดเล็กเพื่อผลิตไบโอดีเซล
60 การผลิตกรดโดโคซาเฮกเซน [ดีเอชเอ] จากกลีเซอรอลที่เหลือจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล โดยกระบวนการหมักด้วยสาหร่ายขนาดเล็ก
61 การเพาะเลี้ยงและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตไบโอดีเซลที่ยั่งยืน
62 ศักยภาพการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ได้จากสาหร่าย
63 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลขนาดเล็กเพื่อผลิตกรดโดโคซาเฮกเซน (ดีเอชเอ) โดยใช้กลีเซอรอลจากการผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2551
64 การเพาะเลี้ยงและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลที่ยั่งยืน
65 การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเพื่อสังเคราะห์โมโนกลีเซอไรด์ ในถังปฏิกรณ์แบบกะและแบบกึ่งกะ
66 การผลิตไบโอดีเซลเป็นพลังงานทดแทน : กระบวนการผลิตทางเคมีและชีวภาพ : การควบคุมคุณภาพ : การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้
67 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้วในถังปฏิกรณ์ชีวภาพต้นแบบ
68 การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการผลิตเอ็นไซม์ไลเปสจากกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันพืช: เพื่อใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพในการผลิตไบโอดีเซล
69 การใช้ประโยชน์จากของเหลือจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเพื่อสังเคราะห์โมโนกลีเซอไรด์ในถังปฏิกรณ์แบบกะและแบบกึ่งกะ
70 การผลิตกรดโดโคซาเฮกเซน (ดีเอชเอ) จากกลีเซอรอลที่เหลือจากกระบวนการ ผลิตไบโอดีเซลโดยกระบวนการหมักด้วยสาหร่ายขนาดเล็ก
71 การสังเคราะห์โมโนกลีเซอไรด์จากกลีเซอรอลที่เหลือจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลในถังปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องต้นแบบ
72 การพัฒนาวิธีการและชุดเครื่องมือทดสอบเร็วเพื่อตรวจสอบคุณภาพไบโอดีเซล
73 การประยุกต์ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพเพื่อการผลิตพลังงานทดแทนไปโอดีเซลจากสาหร่ายขนาดเล็ก
74 การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์ไลเปสจากกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมแปรรูปไก่ที่มีการใช้น้ำมันพืช
ปี พ.ศ. 2550
75 การประยุกต์ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพเพื่อการผลิตพลังงานทดแทนไปโอดีเซลจากสาหร่ายขนาดเล็ก
76 การพัฒนาวิธีการและชุดเครื่องมือทดสอบเร็วเพื่อตรวจสอบคุณภาพไบโอดีเซล
77 การเพาะเลี้ยงและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายเพื่อผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2545
78 การศึกษาการเดินระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งและการสกัดสารโพลีเมอร์จากตะกอนในระบบ
ปี พ.ศ. 2544
79 การตรึงแบคทีเรียเพื่อกำจัดไนเตรทในน้ำดีโดยใช้ถังปฎิกรณ์แบบตัวกลางไม่เคลื่อนที่
ปี พ.ศ. 2543
80 การศึกษาการเดินระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งและการสกัดสารโพลีเมอร์จากตะกอนในระบบ
ปี พ.ศ. 2542
81 การตรึงแบคทีเรียเพื่อกำจัดไนเตรทในน้ำดีโดยใช้ถังปฎิกรณ์แบบตัวกลางไม่เคลื่อนที่
82 การตรึงแบคทีเรียเพื่อกำจัดไนเตรทในน้ำดีโดยใช้ถังปฎิกรณ์แบบตัวกลางไม่เคลื่อนที่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
83 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานสังเคราะห์จากปาล์มน้ำมัน (Production of Bio jet fuel from palm oil)
84 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานสังเคราะห์จากปาล์มน้ำมัน (Production of Bio jet fuel from palm oil)
85 การใช้ประโยชน์จากตะกอนน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง เพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ
86 การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของน้ำข้าวฟ่างหวานเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกจากพอลีไฮดรอกซีบิวไทเรต
87 ศักยภาพในการใช้น้ำเสียจากอุตสาหกรรมในการคัดเแยกและการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล
88 การหมักน้ำอ้อยคั้นแบบกะเพื่อผลิตไบโอพอลีเมอร์โดยแบคทีเรียสายพันธุ์บริสุทธิ์และที่คัดแยกได้
89 อิทธิพลของความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์และความเค็มต่อการเร่งการสะสมน้ำมันในสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล
90 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลขนาดเล็กเพื่อผลิตกรดโคโคซาเฮกเซน(ดีเอชเอ)โดยใช้กลีเซอรอลจากการผลิตไบโอดีเซล
91 ศักยภาพการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ได้จากสาหร่าย
92 การเพิ่มมูลค่าของแป้งมันสำปะหลังโดยการผสม และการขึ้นรูปกับสารไบโอพอลีเมอร์ที่ได้จากน้ำอ้อยเพื่อผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพ