ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การออกแบบและการพัฒนาแบบจำลองประเมินความเสี่ยงของเมืองในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ระยะที่ 1 การพัฒนาแบบจำลองต้นแบบ)
2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการสมยอมในการเสนอราคาโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2556
3 การคัดเลือกยุทธศาสตร์ในการเร่งรัดงานก่อสร้างด้วยเทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษาความเหมาะสมและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน จังหวัดเชียงราย
5 โครงการพัฒนาวิธีการคำนวณการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Methodology) จากกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองลดก๊าซเรือนกระจกและตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศ
6 การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทศบาลนครเชียงใหม่
7 โครงการศึกษาความเหมาะสมและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2554
8 การศึกษาและสาธิตการจัดการระบบรถร่วมสี่ล้อแดงของเมืองเชียงใหม่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
9 โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม'โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร
10 โครงการการศึกษาและปรับปรุงระบบรถโดยสารขนส่งสาธารณะรถสี่ล้อแดงของเมืองเชียงใหม่
11 โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน (Logistics and Transport Management ; LTM)
12 การประเมินทางเลือกการลงทุน สำหรับโครงการที่อยู่อาศัยในเขตเมือง จ.เชียงใหม่ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
ปี พ.ศ. 2553
13 การออกแบบเบื้องต้น และการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2552
14 โครงการศึกษาและจัดทำโครงการนำร่องการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและชุมชนในชนบท : โครงการศึกษาวิจัยเคหะพื้นถิ่นแบบบูรณาการเพื่อการพึ่งพาตนเอง การพัฒนาวัสดุก่อสร้างพื้นถิ่นจากวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรและชุมชน
15 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและเศรษฐศาสตร์ ของการใช้ระบบหมักไร้อากาศแบบถังกวนต่อเนื่อง ในสภาวะเทอร์โมฟิลิกเพื่อบำบัดของเสียงจากฟาร์มสุกร
16 กรอบการประเมินความเสี่ยงสำหรับช่วงก่อนการก่อสร้าง ของโครงการชลประทานขนาดกลาง
ปี พ.ศ. 2551
17 จัดการน้ำเสียโดยใช้ระบบก๊าซชีวภาพ เพื่อให้เกิดการผลิตพลังงานทดแทนควบคู่ไปกับการควบคุมสภาพแวดล้อม และเป็นต้นแบบสำหรับโรงงานกลั่นสุราชุมชน
18 การคัดเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา ในกระบวนการการตรวจสอบการ์ด ด้วยเทคนิค ฟัซซี่ เอเฮชพี และฟัซซี่ ทอปลิส
19 การคัดเลือกวิธีการและที่ตั้งที่เหมาะสม สำหรับกำจัดขยะชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2550
20 โครงการศึกษาวิจัยเคหะพื้นถิ่นแบบบูรณาการเพื่อการพึ่งพาตนเอง งานวิจัยและพัฒนาวัสดุก่อสร้างสำหรับอาคารต้นแบบ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2548
21 โครงการศึกษาวิจัยเคหะพื้นถิ่นแบบบูรณาการเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 The Introduction of Multi-Model Simulation Decision Support System for Urban Para-transit Transport Management in the City of Chiang Mai
23 การคัดเลือกโครงสร้างพื้นฐานเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ กรณีศึกษาเมืองสมุย
24 Alternative Construction Material as A Key Strategy Toward Sustainable Society: A Case Study of Natural Fiber Cement Products
25 การรับน้ำหนักแผ่กระจายทางข้างของผนัง โครงเคร่าไม้ชนิดไม่รับน้ำหนักบรรทุก ตามแกน
26 Sustainable Supply-Chain of Construction Products and Materials : A Case Study of Natural Fiber Cement Wall Products
27 Rapid Production Strategies: Using Flow Synchronization for Modular Construction Systems
28 A Stochastic Market Clustering Air Trael Demand Forecasting Model: Chiang Mai as Aviation Hub Scenarios
29 Production Scheduling in Construction