ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปุณณาณี สัมภวะผล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประยุกต์ใช้เทคนิคไฟฟ้ากระแสตรงความเข้มสนามไฟฟ้าต่ำเพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร
2 การเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์
3 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียทนร้อนที่สร้างสปอร์ในอาหารทะเลที่ผ่านการแปรรูปด้วยความร้อนสูง
4 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบไข่แดงเค็มในน้ำมันถั่วเหลือง
5 การศึกษาวิธีการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่สร้างฮิสตามีนในระหว่างกระบวนการนึ่งปลาทูน่าในอุตสาหกรรมแปรรูปทูน่าบรรจุกระป๋อง และการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการนึ่งปลาทูน่าที่พัฒนาขึ้นเพื่อยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าว
6 ผลของตัวทำละลายที่ใช้ในการสกัดต่อฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากใบมันปู
7 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและฤทธิ์ต้านจุลชีพของฟิล์มเจลาตินจากหนังที่เติมสารสกัดจากใบมันปู
8 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสกัดและความคงตัวของฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดจากใบเคี่ยม
ปี พ.ศ. 2560
9 การยืดอายุการเก็บรักษาข้าวเกรียบปลาสด(กรือโป๊ะ) ด้วยวิธีรมควัน
ปี พ.ศ. 2558
10 การคัดแยกและการจัดจำแนกเชื้อที่ผลิตฮีสตามีนจากปลาอีโต้มอญแดดเดียว
11 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลดปริมาณเชื้อที่ผลิตฮีสตามีนในปลาอีโต้มอญแดดเดียว
ปี พ.ศ. 2556
12 การคัดแยก Bacillus sp. ที่สร้างโปรติเอส สภาวะที่เหมาะสมในการผลิต และลักษณะสมบัติของเอนไซม์บริสุทธิ์
13 การพัฒนาสายพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการผลิตเอนไซม์ทรานส์กลูตามิเนสในอาหารเหลวสูตรดัดแปลงจากวัสดุเศษเหลือจากกระบวนการแปรรูปอาหารทะเล และการประยุกต์ใช้ในการแปรรูปอาหาร
14 การยืดอายุการเก็บรักษาข้าวเกรียบปลาสด(กรือโป๊ะ) ด้วยวิธีรมควัน
ปี พ.ศ. 2555
15 คุณค่าทางโภชนาการและสารต้านโภชยาการในผักพื้นบ้านภาคใต้
16 การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลินชีพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอสระของผักพื้นบ้านภาคใต้
17 การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลินชีพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอสระของผักพื้นบ้านภาคใต้
18 คุณค่าทางโภชนาการและสารต้านโภชยาการในผักพื้นบ้านภาคใต้
ปี พ.ศ. 2554
19 การสกัด องค์ประกอบ คุณสมบัติบางประการ และการประยุกต์ใช้ของสารสกัดแทนนินจากวัสดุเศษเหลือของพืช
20 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี สมบัติเชิงหน้าที่ และการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถั่วหรั่ง
ปี พ.ศ. 2553
21 Bacillus siamensis sp. nov., isolated from salted crab (poo-khem) in Thailand
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและฤทธิ์ต้านจุลชีพของฟิล์มเจลาตินจากหนังที่เติมสารสกัดจากใบมันปู
23 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสกัดและความคงตัวของฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดจากใบเคี่ยม
24 ผลของตัวทำละลายที่ใช้ในการสกัดต่อฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากใบมันปู