ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
2 ชวิส ราหุล 2
3 ไข่มุก พงศ์สถาพร 1
4 ขนบพร วัฒนสุขชัย 1
5 สันติ คุณประเสริฐ 1
6 ประวิทย์ เหลียงกอบกิจ 1
7 อภิชาติ พลประเสริฐ 1
8 เจษฎา กิตติพงศ์วรชัย 1
9 กันต์ สมสรวย 1
10 สมาน สรรพศรี 1
11 ธนวัฒน์ กันภัย 1
12 รงค์วรินทร์ ลิมปกาญจน์ 1
13 พัชริน สงวนผลไพโรจน์ 1
14 มนัส อารีรอบ 1
15 บรรลือ ขอรวมเดช 1
16 คานธีชา บุญยาว 1
17 อัมพร พันธุ์พานิชย์ 1
18 คัคนางค์ มณีศรี 1
19 วิชุดา รัตนเพียร 1
20 เกษมรัสมิ์ วิจิตรกุลเกษม 1
21 ทวิ ไพสิฐพัฒนพงษ์ 1
22 เอกวัฒน์ สุวันทโรจน์ 1
23 เทียนชัย เสาจินดารัตน์ 1
24 กรรัตน์ จิตตเกษม 1
25 รังสิพันธุ์ แข็งขัน 1
26 ต่อต้าน ธารีเกษ 1
27 เอกสิทธิ์ บุญมาก 1
28 ณรงค์ รื่นกิจ 1
29 รณรงค์ รื่นกิจ 1
30 ปารณีย์ ด้วงอิ่ม 1
31 มนธวัช จำปานิล 1
32 ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ 1
33 ณัฐธิดา ภู่จีบ 1
34 ประไพลิน จันทน์หอม 1
35 ธีระพงษ์ พิศาลบูรณะ 1
36 เอกชน โพธินาม 1
37 ศมาภร การะเกตุ 1
38 ศรินดา จามรมาน 1
39 มนตรี วรารักษ์สัจจะ 1
40 อินทิรา พรมพันธุ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 3
3 2556 1
4 2555 1
5 2554 3
6 2553 2
7 2551 3
8 2548 1
9 2547 2
10 2546 2
11 2545 3
12 2544 1
13 2543 2
14 2542 1
15 2539 4
16 2538 2
17 2537 1
18 2535 1
19 2534 2
20 2533 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนสำหรับครูทัศนศิลป์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาการสอนด้วยการใช้แผนผังกราฟิกเพื่อสร้างความเข้าใจและความคงทนในการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
3 การนำเสนอกระบวนการผลิตนักออกแบบระดับปฏิบัติการสำหรับสถาบันอาชีวศึกษา
4 การวิเคราะห์แบบการเรียนศิลปะปฏิบัติของนักเรียนอาชีวศึกษา: กรณีศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ปี พ.ศ. 2556
5 รูปแบบการจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายด้วยกระบวนการสืบสอบเพื่อพัฒนาการคิดเชิงระบบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนของนักศึกษาปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2555
6 แนวทางการสอนรายวิชาด้านสุนทรียศาสตร์ในบริบทของทัศนศิลป์และดนตรีสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2554
7 การนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนศิลปวิจารณ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการคิดขั้นสูงของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี
8 การนำเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมการปั้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
9 การออกแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในแต่ละช่วงวัย
ปี พ.ศ. 2553
10 ผลของการสอนการออกแบบงานทัศนศิลป์โดยใช้แผนผังกราฟิกที่มีต่อผลการเรียนรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
11 การศึกษาปัจจัยคัดสรรสำหรับการเรียนการสอนวิชาศิลปภาพถ่ายในระดับอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2551
12 การศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรออกแบบประยุกต์ศิลป์ ในระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
13 การศึกษากิจกรรมศิลปะในระบบออนไลน์ที่ส่งเสริมจริยธรรมวิชาการของนักศึกษาศิลปะระดับปริญญาตรี
14 การศึกษากิจกรรมศิลปะในระบบออนไลน์ ที่ส่งเสริมจริยธรรมวิชาการ ของนักศึกษาศิลปะระดับปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2548
15 การศึกษากระบวนการสร้างงานภาคนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์แบบเชื่อมตรง สำหรับวิชาศิลปนิยมในระดับอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2547
16 ผลการสอนวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ด้วยกระบวนการคิดแยกส่วน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17 ผลการสอนวิชาสุนทรียภาพของชีวิตโดยใช้เทคนิคการจัดผังมโนทัศน์ที่มีต่อสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
18 การศึกษาการเรียนกิจกรรมวาดภาพในเว็บไซต์ของเด็กอนุบาล 3 ในกรุงเทพมหานคร
19 ผลของการเรียนแบบร่วมมือบนเว็บที่มีต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย แนวการเรียนโปรแกรมศิลปศึกษา
ปี พ.ศ. 2545
20 ผลของการสอนวิชา จิตรกรรม 1 (ศ015) เรื่องแสงและเงาโดยบูรณาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
21 ผลของการสอนการออกแบบเครื่องแต่งกายโดยใช้ฐานข้อมูลที่มีต่อผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาศิลปอุตสาหกรรรม หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
22 ผลการสอนวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยบูรณาการการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2544
23 ผลการสอนวิชาออกแบบกราฟิก 7 ด้วยวิธีบูรณาการซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์กราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในสาขาศิลปอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปี พ.ศ. 2543
24 การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสุนทรียศาสตร์ในหลักสูตรศิลปศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
25 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ของอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในหลักสูตรศิลปะของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2542
26 การศึกษาแนวโน้มและความต้องการของครูศิลปะในการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการเรียนการสอนศิลปศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
27 การสำรวจสภาพและความต้องการของครูศิลปศึกษา เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการทางศิลปะในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพนมหานคร
28 ความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับกิจกรรมศิลปศึกษา สำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
29 ความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับกิจกรรมศิลปศึกษา สำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
30 การพัฒนารายวิชาสุนทรียะทางทัศนศิลป์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในวิทยาลัยครู
ปี พ.ศ. 2538
31 สภาพและปัญหาของการสอนวิชาศิลปะกับชีวิตตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1
32 ผลของการสอนวิชาการออกแบบ 1 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
33 ผลของการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกที่มีต่อความสามารถ ในการออกแบบลายกระเบื้องของนักเรียนหูหนวกโรงเรียนเศรษฐเสถียร ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพกลุ่มวิชาศิลปหัตถกรรม สาขางานดิน
ปี พ.ศ. 2535
34 สภาพและความต้องการของครูประจำชั้นในการสอนศิลปศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2534
35 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวินัยในตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนิสิตศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
36 สภาพและการปัญหาการสอนศิลปะภาคปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
37 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูศิลปศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคตะวันออก