ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 3
3 2554 2
4 2553 3
5 2552 2
6 2551 2
7 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การวิเคราะห์ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านอ้อย: โรงงานน้ำตาลครบุรี
2 ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในเม็ดดินขนาดต่างๆของบางชุดดินที่ใช้ปลูกยางพาราในภาคใต้ของไทย
3 วิเคราะห์ข้อมูลการผลิตอ้อยรายแปลงเพื่อสร้างแผนพัฒนาคุณภาพและผลผลิตอ้อยที่เข้าหีบโรงงานน้ำตาลในกลุ่มไทยเอกลักษณ์
ปี พ.ศ. 2555
4 การวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ congenital hypothyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปี พ.ศ.2553
5 โครงการวิจัยสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง (สะโง๊ะ ห้วยแล้ง ผาตั้ง ห้วยน้ำขุ่น ปังค่า ปางอุ๋ง แม่โถ แม่สะเรียง แม่ลาน้อย แม่ปูนหลวง)
6 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ พร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปีพ.ศ.2554
ปี พ.ศ. 2554
7 สภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง
8 โครงการวิจัยสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง ปีพ.ศ.2554
ปี พ.ศ. 2553
9 การจัดทำแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ Congenital Hypothyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปีพ.ศ.2551 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS&IDD_2551)
10 โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรดิน โรงไฟฟ้าราชบุรี ปีพ.ศ.2552 (EGAT_ratchaburi 2552)
11 โครงการสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการ,,หลวง
ปี พ.ศ. 2552
12 การศึกษาคาร์บอนในเม็ดดินขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นดัชนีการกักเก็บคาร์บอนในดินสีแดงอันดับออกซิซอลล์ของประเทศไทย
13 โครงการยุวหมอดิน สสวท.
ปี พ.ศ. 2551
14 การศึกษาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่กับนาข้าว
15 ผลของวัสดุปรับปรุงดินบางชนิดต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติเคมีดินและการเจริญเติบโตของพืชผักในระบบเกษตรที่สูง