ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิ่น จันจุฬา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วันวิศาข์ งามผ่องใส 9
2 กฤช สมนึก 9
3 พัชรินทร์ ภักดีฉนวน 9
4 วสันณ์ เพชรรัตน์ 8
5 งบประมาณแผ่นดิน 7
6 สหัทยา พงศ์ประยูร 6
7 สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข 6
8 สิริชัย คงปาน 6
9 สุธา วัฒนสิทธิ์ 5
10 อภิชาติ หล่อเพชร 5
11 เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา 5
12 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 4
13 เนตรนภิส อ๋องสุวรรณ 4
14 ชาญวิทย์ เบญจมะ 4
15 พันธุ์ทิพย์ ปานกลาง 3
16 นิยม พรหมรัตน์ 3
17 จตุพร อินสุวรรณโณ 3
18 สุธิษา มาเจริญ 3
19 ระวี เจียรวิภา 3
20 สมิต ยิ้มมงคล 3
21 สมชัย คอวณิชกิจ 3
22 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
23 ทวีพร เรืองพริ้ม 3
24 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 2
25 ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์ 2
26 สมพงษ์ เทศประสิทธิ์ 2
27 การุณ ทองประจุแก้ว 1
28 นุกูล รัตนดากุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 2
2 2561 6
3 2560 2
4 2559 1
5 2558 4
6 2557 3
7 2556 1
8 2553 2
9 2552 1
10 2551 3
11 2549 1
12 2548 1
13 2547 1
14 2545 1
15 2534 1
16 543 50
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มคุณค่าทางโภชนะของทางใบปาล์มน้ำมันโดยยูเรียและแคลเซียมโฮดรอกไซด์เป็นอาหารแพะ
2 การสกัดน้ำมันจากกากผลปาล์มของกระบวนการหีบแบบแห้งด้วยตัวทำละลาย
ปี พ.ศ. 2561
3 ผลของ fungal treatment ต่อการย่อยได้ของโภชนะ กระบวนการหมัก และสมรรถภาพการผลิตของแพะขุน
4 การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มคุณค่าทางโภชนะของทางใบปาล์มน้ำมันโดยใช้การหมักย่อยของจุลินทรีย์เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
5 การใช้ประโยชน์ของกากผลปาล์มน้ำมันจากกระบวนการหีบแบบแห้งด้วยตัวทำละลายในสูตรอาหารแพะ
6 การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มมูลค่าของกากผลปาล์มน้ำมันจากกระบวนการหีบแบบแห้งด้วยตัวทำละลาย
7 การปรับปรุงการปลูกพืชอาหารสัตว์ในสวนยางพาราเพื่อการควบคุมวัชพืชและผลิตอาหารเลี้ยงแพะ
8 ผลของกลีเซอรีนดิบจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วในสูตรอาหารแพะต่อการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะ กระบวนการหมัก และสมดุลไนโตรเจน
ปี พ.ศ. 2560
9 ผลของการเสริมจุลินทรีย์กลุ่มผลิตเอนไซม์ไฟเตสต่อการใช้ประโยชน์ของฟอสฟอรัสในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
10 ผลของกลีเซอรีนในอาหารแพะต่อองค์ประกอบทางเคมี ความคงตัวต่อความร้อนและคุณภาพของน้ำนมแพะสเตอริไลส์
ปี พ.ศ. 2559
11 ผลของ fungal treatment ต่อองค์ประกอบทางเคมี และการย่อยสลายในกระเพาะรูเมนโดยวิธี in sacco ของทางใบปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2558
12 ผลของ fungal treatment ต่อการย่อยได้ของโภชนะ กระบวนการหมัก และสมรรถภาพการผลิตของแพะขุน
13 ผลของ fungal treatment ต่อองค์ประกอบทางเคมี และการย่อยสลายในกระเพาะรูเมนโดยวิธี in sacco ของทางใบปาล์มน้ำมัน
14 การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มคุณค่าทางโภชนะของทางใบปาล์มน้ำมันโดยใช้การหมักย่อยของจุลินทรีย์เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
15 ผลของระดับกลีเซอรีนดิบในอาหารโคเนื้อต่อการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะ และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคเนื้อ
ปี พ.ศ. 2557
16 ผลของระดับกลีเซอรีนดิบในอาหารโคเนื้อต่อการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะ และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคเนื้อ
17 ผลของกลีเซอรีนในอาหารแพะต่อองค์ประกอบทางเคมี ความคงตัวต่อความร้อนและคุณภาพของน้ำนมแพะสเตอริไลส์
18 ผลของกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารแพะต่อการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะ กระบวนการหมัก สมดุลไนโตรเจนและสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะ
ปี พ.ศ. 2556
19 ผลของกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารแพะต่อการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะ กระบวนการหมัก สมดุลไนโตรเจนและสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะ
ปี พ.ศ. 2553
20 ผลของระดับโปรตีนในอาหารข้นต่อผลผลิตและคุณภาพน้ำนมในแพะรีดนม
21 การผลิตและการใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเพิ่มโปรตีนโดยกระบวนการหมักด้วยเชื้อยีสต์เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ปี พ.ศ. 2552
22 การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเป็นแหล่งพลังงานทดแทนข้าวโพดบดในอาหารโคพื้นเมืองภาคใต้
ปี พ.ศ. 2551
23 การใช้ประโยชน์ของกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันในสูตรอาหารแพะ
24 การใช้ประโยชน์ของเนื้อในเมล็ดยางพาราและกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารแพะ
25 Survey on characteristics of locally avaliable feed resources for fattening of cattle.
ปี พ.ศ. 2549
26 การใช้เยื่อในลำต้นสาคูในอาหารโคเนื้อที่ได้รับอาหารหยาบคุณภาพต่ำ
ปี พ.ศ. 2548
27 การศึกษาการใช้ฟ้าทะลายโจรในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตของไก่เบตง
ปี พ.ศ. 2547
28 การศึกษาปรับเปลี่ยนและเพิ่มจุลินทรีย์โปรตีนในสูตรอาหารแพะที่มีมันสำปะหลังเป็นแหล่งพลังงาน
ปี พ.ศ. 2545
29 การเลี้ยงไก่เบตงในหมู่บ้านใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2534
30 การศึกษาระบบการเลี้ยงโคเนื้อ ร่วมกับการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน