ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8
2 กิตติพงษ์ ล้ออุทัย 2
3 วสุ โปษยะนันทน์ 2
4 วีณา ชูสาย 2
5 นิตยา โพธิ์ทอง 2
6 วรรณวิมล บุญกระจ่างโสภี 2
7 ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล 1
8 อริยะ ทรงประไพ 1
9 บุญเสริม เปรมธาดา 1
10 พัชรินทร์ เวียงชัย 1
11 แน่งน้อย ศักดิ์ศรี 1
12 ลลิดา บุญมี 1
13 สักก์สีห์ พลสันติกุล 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
15 กิตติธัช ชัยประสิทธิ์ 1
16 สุภาวดี จริงจิตร 1
17 อรรถนิติ์ กุลรกัมพุสิริ 1
18 ทิพย์สุดา ปทุมานนท์ 1
19 ภัทร์ สีอัมพรโรจน์ 1
20 วีระ สัจกุล 1
21 วิโรฒ ศรีสุโร 1
22 สิราภรณ์ สีหนันทวงศ์ 1
23 สรัญญา ชูชาติไทย 1
24 ผุสดี ทิพทัส 1
25 สุชล มัลลิกะมาลย์ 1
26 มนสินี อรรถวานิช 1
27 วิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ 1
28 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 4
3 2554 3
4 2553 2
5 2552 5
6 2550 1
7 2549 2
8 2547 3
9 2546 1
10 2545 2
11 2543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การจัดการประเพณีท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาประเพณีแข่งเรือ จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2555
2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกายภาพและคุณค่าของวัด กรณีศึกษาวัดชนะสงคราม
3 แนวคิดในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอั่งหม่อหลาวในภูเก็ต
4 แนวทางการปรับปรุงสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ กลุ่มอาคารราชดำเนิน : กรณีศึกษา อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
5 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกายภาพและคุณค่าของวัด กรณีศึกษาวัดชนะสงคราม
ปี พ.ศ. 2554
6 พัฒนาการงานออกแบบสถาปัตยกรรมของศาสตราจารย์กิตติคุณ ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา
7 แนวคิดในการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : ชุมชนตลาดล่าง ในเขตเมืองเก่าลพบุรี
8 แนวคิดในการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : ชุมชนตลาดล่าง ในเขตเมืองเก่าลพบุรี
ปี พ.ศ. 2553
9 การอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์ในพระราชวังพญาไท
10 การอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์ในพระราชวังพญาไท
ปี พ.ศ. 2552
11 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนเก่าบริเวณวัดศรีคุณเมือง วัดศรีเมือง และวัดลำดวน จังหวัดหนองคาย
12 การนำความเชื่อเข้าสู่วัฒนธรรมที่ปรากฏในงานสถาปัตยกรรมวัดคาทอลิกในประเทศไทย : กรณีศึกษา วัดคาทอลิกบ้านซ่งแย้ จังหวัดยโสธร
13 อนัสติโลซิสเพื่อการบูรณะปราสาทสด๊กก๊อกธม
14 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนเก่า บริเวณวัดศรีคุณเมือง วัดศรีเมือง และวัดลำดวน จังหวัดหนองคาย
15 อนัสติโลซิสเพื่อการบูรณะปราสาทสด๊กก๊อกธม
ปี พ.ศ. 2550
16 การศึกษาเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำในกรุงเทพฯชั้นในและบริเวณใกล้เคียง
ปี พ.ศ. 2549
17 แนวคิดในการอนุรักษ์บนพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบกายภาพเมือง : กรณีศึกษา บริเวณถนนข้าวสาร
18 การศึกษาชุมชนประวัติศาสตร์เวียงพระธาตุลำปางหลวง เพื่อกำหนดแนวคิดในการอนุรักษ์โดยใช้พื้นฐานทางวัฒนธรรม
ปี พ.ศ. 2547
19 แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
20 แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสำหรับชุมชนปากคลองวัดประดู่ จังหวัดราชบุรี
21 การศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำในกรุงเทพฯชั้นในและบริเวณใกล้เคียง
ปี พ.ศ. 2546
22 แนวความคิดในการอนุรักษ์ชุมชนไท-โคราช กรณีศึกษา : หมู่บ้านพระเพลิง
ปี พ.ศ. 2545
23 แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่ : กรณีศึกษา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย และพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
24 การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายใน อาคารที่ได้รับอิทธิพลตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 5 กรณีศึกษา : อาคารศุลกสถาน
ปี พ.ศ. 2543
25 การศึกษาเพื่อเสนอแนวความคิดในการอนุรักษ์ สิมพื้นบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26 แนวทางการอนุรักษ์หมู่บ้านมอญพระประแดง : กรณีศึกษาหมู่บ้านทรงคนอง
27 การศึกษาเพื่อจัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู ย่านสามแพร่ง