ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ปรียาภรณ์ ปริสุทธกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 5
3 2551 1
4 2550 3
5 2549 1
6 2548 1
7 2547 2
8 2542 2
9 2540 1
10 2539 1
11 2537 1
12 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การทดลองที่ 1 การศึกษาระดับของเคอร์คิวมินในขมิ้นชันที่ผลิตในอำเภอป่าพะยอม
ปี พ.ศ. 2552
2 การศึกษาความสัมพันธ์ของเอนไซม์ต่อสีและปริมาณแคโรทีนอยด์ในพริกสายพันธุ์ต่าง ๆ
3 การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากสับปะรด
4 การศึกษาการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาทอกซิน ในวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสำเร็จรูป
5 การศึกษาระดับไวตามินอีในใบผักหวานบ้าน (Sauropus androgynus (L.) Merr. leave) และผลของการเสริมใบผักหวานบ้านในอาหารแม่สุกรเลี้ยงลูกต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกสุกร
6 การประยุกต์ใช้เอนไซม์ไลเปสที่มีต่อการสกัดสารสีจากพริก
ปี พ.ศ. 2551
7 การศึกษาระดับ ไวตามิน อี ในใบผักหวานบ้าน (Sauropus androgynous (L.) Merr. Leave) และผลของการเสริมใบผักหวานบ้านในอาหารแม่สุกรเลี้ยงลูกต่อระดับไวตามิน อี ในน้ำนมและซีรัม และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกสุกร
ปี พ.ศ. 2550
8 การศึกษาระดับไวตามินอีในใบผักหวานบ้าน (Sauropus androgynus (L.) Merr. leave) และผลของการเสริมใบผักหวานบ้านในอาหารแม่สุกรเลี้ยงลูกต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกสุกร
9 แผนงานวิจัย : การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากสับปะรด
10 การศึกษาระดับ ไวตามิน อี ในใบผักหวานบ้าน [Sauropus androgynus [L.] Merr. leave] และผลของการเสริมใบผักหวานบ้านในอาหารแม่สุกรเลี้ยงลูก ต่อระดับไวตามิน อี ในน้ำนมและซีรัม และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกสุกร
ปี พ.ศ. 2549
11 ระบบ HACCP ต้นแบบสำหรับโรงฆ่าสุกรขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2548
12 การศึกษาการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาทอกซิน ในวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2547
13 การศึกษาระดับ ไวตามิน อี ในใบผักหวานบ้าน (Sauropus androgynous (L.) Merr. Leave) และผลของการเสริมใบผักหวานบ้านในอาหารแม่สุกรเลี้ยงลูกต่อระดับไวตามิน อี ในน้ำนมและซีรัม และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกสุกร
14 การศึกษาระดับ ไวตามิน อี ในใบผักหวานบ้าน (Sauropus androgynous (L.) Merr. Leave) และผลของการเสริมใบผักหวานบ้านในอาหารแม่สุกรเลี้ยงลูกต่อระดับไวตามิน อี ในน้ำนมและซีรัม และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกสุกร
ปี พ.ศ. 2542
15 กระบวนการทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับการอุดตันของท่อน้ำยางในต้นยางพารา
16 การศึกษาการผลิตเปอร์ออกซิเดส-เลคติน จากรากพืชโดยระบบการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว
ปี พ.ศ. 2540
17 กระบวนการทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับการอุดตันของท่อน้ำยางในต้นยางพารา
ปี พ.ศ. 2539
18 การศึกษาการผลิตเปอร์ออกซิเดส-เลคติน จากรากพืชโดยระบบการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว
ปี พ.ศ. 2537
19 การเตรียมเปอร์ออกซิเดสในปริมาณสูงจากเปลือกยางพารา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
20 การศึกษาระดับไวตามินอีในใบผักหวานบ้าน (Sauropus androgynus (L.) Merr. leave) และผลของการเสริมใบผักหวานบ้านในอาหารแม่สุกรเลี้ยงลูกต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกสุกร
21 การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากสับปะรด
22 การศึกษาการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาทอกซิน ในวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสำเร็จรูป
23 การศึกษาความสัมพันธ์ของเอนไซม์ต่อสีและปริมาณแคโรทีนอยด์ในพริกสายพันธุ์ต่าง ๆ