ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 8
2 Piya Hanvoravongchai 7
3 Surasak Saokaew 3
4 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 2
5 พชรวรรณ คูสกุลรัตน์ 2
6 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
7 วิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย 2
8 Nongluk Yodmongkol 1
9 Suttikarn Chunsuttiwat 1
10 สุทธิกานต์ ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
11 The Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
12 Kittinan Anakamanee 1
13 นงลักษณ์ ยอดมงคล 1
14 Jureerat KijSomporn 1
15 สืบพงศ์ ธนสารวิมล 1
16 ธนาวดี สิริธนดีพันธ์ 1
17 Wilailuk Ruangrattanatrai 1
18 กิตตินันท์ อนรรฆมณี 1
19 สุรศักดิ์ สุนทร 1
20 จุรีรัตน์ กิจสมพร 1
21 จุฬารัตน์ ห้าวหาญ 1
22 มานะ วาทะกุล 1
23 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
24 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
25 วงเดือน จินดาวัฒนะ 1
26 สุดปรีดา ชัยนิธิกรรณ 1
27 วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ 1
28 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 1
29 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
30 วิบูลย์ สุริยจักรยุทธนา 1
31 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
32 ฮูตูเบสซี, เรย์มอนด์ 1
33 แกมทอง อินทรัตน์ 1
34 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัด 1
35 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 6
3 2557 2
4 2556 4
5 2550 1
6 2545 1
7 2544 1
8 2543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 Cost-effectiveness of Thrombolysis Service for Patient with ST Segment Elevation Myocardial Infarction in Community Hospital
ปี พ.ศ. 2558
2 ต้นทุนคุณภาพของการจัดบริการดูแลสุขภาพมารดาและทารกภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย
3 ต้นทุน-ประสิทธิผลของการให้บริการยาละลายลิ่มเลือด ในโรงพยาบาลชุมชน
4 การวิเคราะห์งาน การจัดอัตรากำลัง และความก้าวหน้าของบุคลากรในระดับบริหารในหน่วยงานบริหารสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค
5 Cost-effectiveness of thrombolysis service for patient with ST segment elevation myocardial infarction in primary care hospital
6 ต้นทุนคุณภาพของการจัดบริการดูแลสุขภาพมารดาและทารกภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย
7 ความคุ้มค่าของการตรวจการกลายพันธุ์ของยีนอีจีเอฟอาร์ก่อนเริ่มการรักษาด้วยยาสูตรที่ 2 ในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดอะดีโนคาร์สิโนมาระยะลุกลาม
ปี พ.ศ. 2557
8 การจัดลำดับความสำคัญและจัดทำแผนงานวิจัยด้านระบบบริการสุขภาพระดับชาติ
9 การวิเคราะห์ความคุ้มทุนประสิทธิผลของการผ่าตัดตับในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะลุกลามที่มีการแพร่กระจายไปที่ตับ
ปี พ.ศ. 2556
10 การทบทวนสถานการณ์ระบบการสร้าง พัฒนาและจัดการบุคลากรด้านสาธารณสุขตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2552 และแนวโน้มในอนาคต
11 การบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพในพื้นที่ (ภาคปฏิบัติ)
12 การวิเคราะห์ต้นทุนและการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริการสุขภาพ
13 ทรัพยากรบุคคลในระบบสุขภาพ : แนวคิด สถานการณ์ และการบริหารจัดการ
ปี พ.ศ. 2550
14 การกำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2545
15 การทำนายโอกาสของการผ่าตัดคลอดบุตรสำหรับหญิงไทย กรณีศึกษาจากโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป 29 แห่ง
ปี พ.ศ. 2544
16 เครื่องมือแพทย์ราคาแพงในประเทศไทย: การกระจายการใช้และการเข้าถึงบริการ
ปี พ.ศ. 2543
17 การศึกษาการกระจายและการใช้เครื่องเอ็มอาร์ไอในประเทศไทย