ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยะสาร ประเสริฐธรรม
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ปิยะสาร ประเสริฐธรรม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 จูงใจ ปั้นประณต 4
3 โอกร เมฆาสุวรรณดำรง 3
4 วรงค์ ปวราจารย์ 3
5 ธราธร มงคลศรี 2
6 Piyasan Praserthdam 2
7 สุพจน์ พัฒนะศรี 2
8 ไพรินทร์ ชูโชติถาวร 2
9 จูงใจ ปั้นประณต 1
10 โสมวดี ไชยอนันต์สุจริต 1
11 สุนีย์ ศรีหิรัญพัลลภ 1
12 บรรเจิด จงสมจิตร 1
13 Joongjai Panpranot 1
14 พงษ์กฤษณะ สุขะวัลลิ 1
15 บัณฑิต ปัตทวีคงคา 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 1
17 Sukanya Pisduangdaw 1
18 Choowong Chaisuk 1
19 ชูวงศ์ ชัยสุข 1
20 โอกร เมฆาสุวรรณดํารง 1
21 Chatthip Methastidsook 1
22 ชาลี ใจหาญ 1
23 Kajornsak Faungnawakij 1
24 ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ 1
25 Okorn Mekasuwandumrong 1
26 พูลพร แสงบางปลา 1
27 ศิริพล คุณาธิปพงษ์ 1
28 แดน อินทร์มา 1
29 พิเชษฐ์ ขุมทรัพย์ 1
30 สุนันท์ ศักดิ์วานิชกุล 1
31 วุฒิพล ท้วมภูมิงาม 1
32 อุรา ปานเจริญ 1
33 กอบบุญ หล่อทองคำ 1
34 พิสิฐ ภูมิวัฒน์ 1
35 เจษฎา จิราภรณ์ 1
36 ผึ่งผาย พรรณวดี 1
37 นพดล สายะเสวี 1
38 มานพ ปิยะศิลป์ 1
39 ชัยทวี โตจิรกุล 1
40 อมรวดี ยินอัศวพรรณ 1
41 เจษฎา จิราภรณ์ 1
42 ประเทืองศรี สินชัยศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 1
3 2552 1
4 2550 3
5 2549 1
6 2548 3
7 2547 2
8 2544 1
9 2540 1
10 2539 1
11 2535 1
12 2533 1
13 2531 5
14 2530 1
15 2529 4
16 2528 3
17 2527 1
18 2525 1
19 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 สถาบันวิจัยเกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยาไทย
ปี พ.ศ. 2554
2 โครงการวิจัยการใช้วัสดุนาโนเป็นตัวรองรับของตัวเร่งปฏิกิริยาซีเกอร์-แนตตาและเมทัลโลซีน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2552
3 Characteristics and Catalytic Properties of Pt-Sn/Al2O3 Nanoparticles Synthesized by One-Step Flame Spray Pyrolysis in the Dehydrogenation of Propane
ปี พ.ศ. 2550
4 การประยุกต์ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและเครื่องปฏิกรณ์เคมีสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
5 การสังเคราะห์ซิลิกอนไนโตรด์จากเถ้าแกลบ
6 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธภัณฑ์ สำหรับใช้ในการผลิตสารเคมีมูลค่าเพิ่มสูง
ปี พ.ศ. 2549
7 สมบัติทางด้านตัวเร่งปฏิกิริยา และการขึ้นรูปของอะลูมินาที่สังเคราะห์ได้จากวิธีโซลโวเทอร์มอล
ปี พ.ศ. 2548
8 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียมบนตัวรองรับแบบ MCM-41 เพื่อใช้ในปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันแบบเลือกเกิดของหมู่อัลไคน์เป็นอัลคีนในอุตสาหกรรมการผลิตยาและสารเคมีมูลค่าเพิ่มสูง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
9 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาแผลเลเดียมบนตัวรองรับ แบบ MCM-41 เพื่อใช้ในปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันแบบเลือกเกิดของหมู่อัลไคน์เป็นอัลดีนในอุตสาหกรรมการผลิตยาและสารเคมีมูลค่าเพิ่มสูง
10 ผลของตัวทำละลายต่อการสังเคราะห์เหล็กออกไซด์นาโนคริสตัล
ปี พ.ศ. 2547
11 การวิจัยและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเมทัลโลซีน สำหรับปฏิกิริยาการเตรียมพอลิโอเลฟิน
12 ผลของตัวส่งเสริมที่มีต่อการกระจายตัวของโค้ก โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบผสมทางกายภาพ
ปี พ.ศ. 2544
13 การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและใช้กำจัดมลพิษทางอากาศ
ปี พ.ศ. 2540
14 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่ว่องไว : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2539
15 พลศาสตร์การดูดซับความชื้นจากอะซิโตนโดยสารดูดซับโมเลคูลาร์ ซีฟ ชนิดสามเอ ในหอดูดซับ
ปี พ.ศ. 2535
16 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาประเภทซิเกลอร์-แนทตา
ปี พ.ศ. 2533
17 การวิจัยและพัฒนาการสังเคราะห์น้ำมันสังเคราะห์
ปี พ.ศ. 2531
18 การศึกษากระบวนการสังเคราะห์ฟิสเซอร์-โทรป
19 อัตราการเกิดปฏิกิริยาของการสังเคราะห์แบบฟิสเชอร์-โทรปซ์ในสเลอร์รีเฟสบนตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กเสริมด้วยโพแทสเซียม
20 การดูดซึมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้สารละลายโมโนเอธาโนลามีน ในหอดูดซึมแบบแพค
21 การสังเคราะห์แก๊สโซลีนจากน้ำมันปาล์ม โดยใช้ตัวเร่งปฏิกริยาซีโอไลด์
22 การเตรียมอีเทอร์จากแอลกอฮอล์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2530
23 ดีไฮโดรเจเนชันของแก๊สปิโตรเลียมเหลวเพื่อผลิตโอเลฟินส์
ปี พ.ศ. 2529
24 การหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดของปฏิกิริยาเคมีสำหรับไฮโดรเจนและออกซิเจน
25 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ เพื่อใช้สังเคราะห์ก๊าซโซลีน / วุฒิพล ท้วมภูมิงาม
26 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยานิเกิลที่ใช้ในกระบวนการสตีมรีฟอร์มมิ่ง
27 กระบวนการก๊าซซิไฟถ่านหินลิกไนท์ในเตาปฏิกรณ์เคมีแบบฟลูอิไดซ์
ปี พ.ศ. 2528
28 ผลของตัวแปรต่าง ๆ ที่มีต่อการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากเตาผลิตก๊าซจากไม้แบบอากาศไหลลง
29 การทำเชื้อเพลิงแก๊สจากถ่านไม้ สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
30 การศึกษาการสังเคราะห์แบบฟิสเซอร์-โทรป โดยใช้เตาปฏกรณ์เคมีแบบฟลูอิไดซ์เบด
ปี พ.ศ. 2527
31 กระบวนการตกผลึกแบบใหม่ในผังนาเกลือจำลองแบบน้ำเกลือไหลต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2525
32 การศึกษาการผลิตซีเมนต์จากกากหินน้ำมันโดยขบวนการกึ่งแห้ง