ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 8
2 ยง ภู่วรวรรณ 5
3 สุรชัย อมรสวัสดิ์วัฒนา 2
4 เกศรินทร์ ถานะภิรมย์ 2
5 คมสันต์ เลิศคูพินิจ 2
6 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 2
7 ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ 2
8 ทวีศักดิ์ แทนวันดี 2
9 รัฐกร วิไลชนม์ 2
10 ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ 1
11 สัจพันธ์ อิศรเสนา 1
12 นฤมล คล้ายแก้ว 1
13 ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ 1
14 รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ 1
15 วิริยะ ตันเยาวลักษณ์ 1
16 เกรียงศักดิ์ เจริญสุข 1
17 ศัลยวิทย์ จิตต์มิตรภาพ 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
19 ประดิษฐ์ เจริญลาภ 1
20 ธนัสนี สุนทรมโนกุล 1
21 ประพิมพรรณ อำพันทรัพย์ 1
22 สติมัย อนิวรรณน์ 1
23 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
24 ศยามล กิมตระกูล 1
25 กิตติยศ ภู่วรวรรณ 1
26 จักรพันธ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ 1
27 นันทพร พรมพิลา 1
28 สุพีชา วิทยเลิศปัญญา 1
29 สมคิด เวชวิศาลสัมฤทธิ์ 1
30 วีราภา จันทรสุพิศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 1
5 2554 2
6 2553 1
7 2552 2
8 2550 2
9 2549 1
10 2548 3
11 2547 1
12 2539 1
13 2538 1
14 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความสัมพันธ์ของพอลีมอร์ฟิซึมในตำแหน่งบีเอสเอ็มวันของวิตามินดีรีเซปเตอร์ยีนในผู้ที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเทียบกับผู้ที่ไม่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักจากการส่องกล้องลำไส้ใหญ่
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมโดยปิดทั้งสองข้าง ผลของการได้รับวิตามินดีเสริมในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีชนิดเรื้อรังต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับไซโตไคน์ที่เกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มพังผืดในตับ
ปี พ.ศ. 2556
3 ความแตกต่างของการเกิดพอลีมอร์ฟิซึมของยีนไอพีเทนในกลุ่มผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีชนิดสายพันธุ์ที่ 1 ที่ตอบสนองและไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาเพ็กกีเลตเต็ดอินเตอร์เฟียรอนและไรบาวิริน
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษาผลของการให้วิตามินดี ต่อการตอบสนองด้านภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีที่มีภาวะการขาดวิตามินดี
ปี พ.ศ. 2554
5 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับแอนติเจน ปริมาณไวรัสและพังผืดของตับในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในระยะต่างๆของโรค
6 การใช้ระบบคะแนนบาร์ดร่วมกับการวัดความยืดหยุ่นในตับ หรือ การตรวจวัดระดับกรดไฮยาลูโรนิกในเลือด เพื่อใช้วินิจฉัยภาวะพังผืดรุนแรงจากพยาธิสภาพในตับ ของผู้ป่วยโรคไขมันเกาะตับ
ปี พ.ศ. 2553
7 ความชุกของการกลายพันธุ์ของโปรตีนพี 53 ที่ตำแหน่งโคดอนที่ 249 จากอาร์จีนีนเป็นซีรีนในผู้ป่วยโรคมะเร็งตับที่มีและไม่มีแอนติเจนของไวรัสตับอักเสบบีในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาเปรียบเทียบไรโบนิวคลีเอสเอชโดเมนระหว่างกลุ่มผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีที่เกิดการดื้อยากับกลุ่มผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีทั่วไป
9 การศึกษาเปรียบเทียบไรโบนิวคลีเอสเอชโดเมน ระหว่างกลุ่มผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีที่เกิดการดื้อยา กับกลุ่มผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีทั่วไป
ปี พ.ศ. 2550
10 การศึกษาแบบสุ่มตัวอย่างและสังเกตการณ์ของยาเอ็นทีคาเวียร์ (Entecavir) เพื่อประเมินผลลัพธ์ในระยะยาวที่สัมพันธ์กับการรักษาด้วยยากลุ่มนิวคลิโอไวด์/นิวคลิโอไทท์ (nucleoside-tide) แบบยาเดี่ยวในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง : โครงการวิจัย REALM
11 ปริมาณดีเอ็นเอและซีซีซีดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในเนื้อเยื่อตับของผู้ป่วยที่มีแอนติบอดี้ต่อเอชบีคอร์แอนติเจนเป็นบวกและเอชบีเอสแอนติเจนเป็นลบ
ปี พ.ศ. 2549
12 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ของซัยโทโครมพี 450 2 อี 1 และภาวะดื้อต่ออินสุลินในผู้ป่วยโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสที่มีไขมันแทรกในเนื้อตับ
ปี พ.ศ. 2548
13 การศึกษาลักษณะและความชุกของกลุ่มอาการตับ-ปอด โดยคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจร่วมกับการฉีดน้ำเกลือทางหลอดเลือดดำและทำให้เกิดฟองอากาศในผู้ป่วยโรคตับแข็งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
14 การทำงานของไซโตโครม พี450 2อี1 ในผู้ป่วยโรคไขมันในตับที่ไม่ได้มีสาเหตุจากแอลกอฮอล์
15 ความชุกของการกลายพันธุ์ของไวรัสตับอักเสบบีบริเวณเอ็กซ์และพรีคอร์ยีนของผู้ป่วยไทยที่เป็นมะเร็งตับ
ปี พ.ศ. 2547
16 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะพยาธิสภาพของตับในผู้ป่วยตับอักเสบเรื้อรังจากเชื้อไวรัสบี ที่มีระดับเอนไซม์ เอแอลที เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยและเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าของค่าปกติ
ปี พ.ศ. 2539
17 ระดับ เอ็นไซม์ อะดีโนซีนดีอะมีเนสใน ซีรั่ม เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนนิวเคลียร์เซลในเลือดน้ำเยื่อบุช่องท้อง และช่องปอด เพื่อช่วยวินิจฉัยแยกโรควัณโรคจากสาเหตุอื่น
ปี พ.ศ. 2538
18 ระดับเอ็นไซม์ อะดีโนซีนดีอะมีเนสใน ซีรั่ม เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนนิวเคลียร์เซลในเลือด น้ำเยื่อบุช่องท้องและช่องปอด เพื่อช่วยวินิจฉัยแยกโรคจากสาเหตุอื่น