ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยะวรรณ, กาสลัก
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ปิยะวรรณ กาสลัก
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความเสถียรของคุณสมบัติของกล้าเชื้อผง Bacillus subtilis SB-MYP1 ที่มีแป้งถั่วเหลืองเป็นสารปกป้องความเย็นจากเทคนิคการระเหิดแห้ง
2 รายงานการวิจัยการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์สารลดแรงตึงผิวชีวภาพในการล้างผัก ผลไม้และพื้นผิววัสดุ
ปี พ.ศ. 2558
3 Functional food from fermented soybean powder supplement with konjac for aging people
4 ชุดโครงการวิจัย บาซิลัส สับทิลิส ฤทธิ์ทางชีวภาพ คุณค่าทางโภชนาการและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของถั่วหมักเพื่อเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ
5 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากถั่วเหลืองหมักผงผสมบุกสำหรับผู้สูงอายุ
6 สมบัติวิทยากระแสและการประยุกต์ใช้เอ็กโซโพลีแซคคาไรด์ที่ผลิตได้จากถั่วเหลืองหมักด้วยกล้าเชื้อบาซิลัส สับทิลิสในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
7 โปรไบโอติกและเชอร์รี่เปรี้ยวหมักเสริมสุขภาพ
8 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากถั่วเหลืองหมักผงผสมบุกสำหรับผู้สูงอายุ
9 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์สารลดแรงตึงผิวชีวภาพในการล้างผัก ผลไม้และพื้นผิววัสดุ
10 สมบัติวิทยากระแสและการประยุกต์ใช้เอ็กโซโพลีแซคคาไรด์ที่ผลิตได้จากถั่ว เหลืองหมักด้วยกล้าเชื้อบาซิลัส สับทิลิสในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ (ชื่อข้อเสนอการวิจัยเดิม : สมบัติวิทยากระแสและการประยุกต์ใช้เอ็กโซโพลีแซคคาไรด์ที่ผลิตได้จากถั่วเหลืองหมักด้วยกล้าเชื้
11 บาซิลัส สับทิลิส ฤทธิ์ทางชีวภาพ คุณค่าทางโภชนาการและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของถั่วหมักเพื่อเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ (ชื่อข้อเสนอการวิจัยเดิม : บาซิลัส สับทิลิสและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของถั่วหมักเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว (snack bar
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวเสริมสุขภาพจากถั่วหมัก
ปี พ.ศ. 2554
13 เทคโนโลยีการผลิตหัวเชื้อ (Bacillus subtilis) เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ถั่วหมัก
14 คุณภาพและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิตพริก ด้วยการจัดการระบบน้ำและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
15 สมบัติวิทยากระแสและการประยุกต์ใช้เอ็กโซโพลีแซคคาไรด์ที่ผลิตได้จากถั่ว เหลืองหมักด้วยกล้าเชื้อบาซิลัส สับทิลิสในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ
16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวเสริมสุขภาพจากถั่วหมัก
17 รายงานการวิจัยการเฝ้าระวังการปนเปื้อนจุลินทรีย์และโลหะหนักในอาหารปรุงสำเร็จเพื่อจำหน่ายในเขตจังหวัดนครราชสีมา
18 การลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ถั่วหมัก โดยการใช้ Bacillus subtilis เป็นกล้าเชื้อในการหมัก
19 การเฝ้าระวังการปนเปื้อนจุลินทรีย์และโลหะหนัก ในอาหารปรุงสำเร็จเพื่อจำหน่ายในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2553
20 รายงานการวิจัยสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากการหมักผลเชอร์รี่เปรี้ยว
21 การลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ถั่วหมัก โดยใช้การ Bacillus subtilis เป็นกล้าเชื้อในการหมัก
22 สารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากการหมักผลเชอร์รี่เปรี้ยว
ปี พ.ศ. 2552
23 สารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากการหมักผลเชอร์รี่เปรี้ยว(Prunus cerasus L.)
24 การเฝ้าระวังการปนเปื้อนจุลินทรีย์และโลหะหนักในอาหารปรุงสำเร็จเพื่อจำหน่าย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
25 การลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ถั่วหมัก โดยการใช้ Bacillus subtilis เป็นกล้าเชื้อในการหมัก
26 เอกสารประกอบการสอนวิชา 305411 เทคโนโลยีอาหารหมักดอง
ปี พ.ศ. 2551
27 แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดีในผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป
ปี พ.ศ. 2550
28 รายงานการวิจัยการใช้ไนซินในการยับยั้งการงอกของสปอร์ Clostridium spp. ที่คัดแยกมาจากชิ้นปลาที่บรรจุในสภาวะการปรับเปลี่ยนบรรยากาศ
ปี พ.ศ. 2549
29 ความปลอดภัยของอาหารและการปนเปื้อนจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2543
30 การใช้ไนซินในการยับยั้งการงอกของสปอร์ Clostridium botulinum ที่คัดแยกมาจากเนื้อปลาที่บรรจุในสภาวะการปรับเปลี่ยนบรรยากาศ
ปี พ.ศ. 2541
31 การประเมินการตรวจสอบคุณภาพนมด้วยวิธีซึ่งให้ผลเร็ว