ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กันต์สินี กันทะวงศ์วาร 6
2 วรินธร ชัยวิวัธน์ 4
3 จักรี เตจ๊ะวารี 4
4 นิสิต พันธมิตร 3
5 ศศิเพ็ญ พวงสายใจ 3
6 ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ 3
7 ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์ 3
8 ประเสริฐ ไชยทิพย์ 2
9 ดนัยชัญ พงษ์พัชรธรเทพ 2
10 อร จุนถิระพงศ์ 2
11 ไพรัช กาญจนการุณ 2
12 คมสัน สุริยะ 2
13 อัครพงศ์ อั้นทอง 2
14 กาญจนา โชคถาวร 2
15 อารี วิบูลย์พงศ์ 2
16 ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ 2
17 อริยา เผ่าเครื่อง 2
18 พิมลพรรณ บุญยะเสนา 2
19 พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ 2
20 อนันต์ วัฒนกุลจรัส 2
21 สุขุม พันธุ์ณรงค์ 2
22 วัชรี พฤกษิกานนท์ 2
23 ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ 2
24 สุรภร วิศิษฎ์สุวรรณ 2
25 ปัทมา ฉิมพาลี 2
26 นัทธมน ธีระกุล 2
27 สามารถ พวงเรือนแก้ว 1
28 ณิชาดา จันทร์เพ็ญ 1
29 วสันต์ จันทรมูล 1
30 วรวิทย์ เจริญเลิศ 1
31 เสาวภาคย์ โล่ห์เพ็ชร 1
32 วิษุวัต พึ่งสุข 1
33 วรรณา เมษะมาน 1
34 เริงชัย ตันสุชาติ 1
35 วีเพชร พรหมแสน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 3
5 2553 2
6 2552 5
7 2551 5
8 2550 2
9 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสินเชื่อภายในประเทศกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน
ปี พ.ศ. 2556
2 การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบการส่งออกสินค้าของไทยไปในกลุ่มอาเซียนบวกสาม
ปี พ.ศ. 2555
3 การประเมินความยั่งยืนทางการคลังของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
4 Demand for water quality improvement
5 หนี้นอกระบบ : ปมปัญหาและแนวทางแก้ไขภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
6 การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน
ปี พ.ศ. 2553
7 อุปสงค์การท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย
8 การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบอื่น และอุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้เกิดลำดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้าสู่รากแก้วอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2552
9 การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน
10 ผลกระทบของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ต่อผลิตภาพแรงงานในระดับหน่วยผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
11 การติดตามหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ของธนาคารออมสินภาค 7
12 การวิเคราะห์รูปแบบการใช้จ่ายของพนักงาน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
13 การวิเคราะห์มาตรการทางภาษี เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ปี พ.ศ. 2551
14 โครงการศึกษาพลวัตรตลาดสดผลไม้อันเนื่องมาจากความตกลงการลดภาษีสินค้าทันทีระหว่างไทยกับจีน
15 ศึกษาพลวัตรตลาดสินค้าผลไม้อันเนื่องมาจากความตกลง การลดภาษีสินค้าทันทีระหว่างไทยกับจีน
16 ศึกษาพลวัตรตลาดสินค้าผลไม้อันเนื่องมาจากความตกลง การลดภาษีสินค้าทันทีระหว่างไทยกับจีน
17 การศึกษาพลวัตรตลาดสินค้าผลไม้ อันเนื่องมาจากความตกลงการลดภาษีสินค้าทันที ระหว่างไทยกับจีน
18 การตัดสินใจเลือกสาขางานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
19 โครงการศึกษาพลวัตรตลาดสินค้าผลไม้อันเนื่องมาจากความตกลงการลดภาษีสินค้าทันทีระหว่างไทยกับจีน
20 การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบอื่นและอุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้เกิดลำดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้า สู่รากแก้วอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 Outbound demand for tourism Kantary Hotel
22 อุปสงค์การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย
23 Demand for water quality improvement: A cross country project EEPSEA biannaul workshop
24 Demand for outbound tourism of Thai tourists
25 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันในตลาดผลไม้ไทย-จีน