ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พจน์ ศรีบุญลือ 15
2 วิฑูรย์ ประสงค์วัฒนา 12
3 เกรียง ตั้งสง่า 9
4 ชาญชัย บุญหล้า 9
5 สมบัติ บวรผดุงกิตติ 8
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 6
7 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 6
8 ฐสิณัส ดิษยบุตร 4
9 สุนทร สุวรรณไตรย์ 4
10 จิราภรณ์ ประสงค์วัฒนา 4
11 ราตรี ทวิชากรตระกูล 2
12 สุพจน์ ศรีมหาโชตะ 2
13 ประภา เลาหไพบูลย์ 2
14 นภา หลิมรัตน์ 2
15 ขนิษฐ บูรณศิริ 2
16 ไม่มีข้อมูล 2
17 รัตติพร วุ่นสุวรรณ 2
18 เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์ 2
19 นิตยา สุวรรณเวลา 2
20 พิสิฏฐ์ ประพันธ์วัฒนะ 2
21 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
22 พิมพ์สุดา กุลประดิษฐ์ 1
23 เอมอร แสงศิริ 1
24 ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล 1
25 สุดารัตน์ สถิตธรรมนิตย์ 1
26 วิกรม วงศ์ไพบูลย์วัฒน 1
27 ธนิดา จิระมงคลศิริ 1
28 นัฐธิญา กาลพงษ์นุกุล 1
29 จวงจันทร์ ชันธชวงศ์ 1
30 ช. เพิ่มสุข เพ็ชญไพศิษฏ์ 1
31 วิศิษฎ์ สิตปรีชา 1
32 ขจร ตีรณธนากุล 1
33 จวงจันทร์ ชัยธชวงค์ 1
34 เนาวรัตน์ ลีฬหะพันธุ์ 1
35 พงษ์ศักดิ์ พันธุ์สิน 1
36 จุฬาลักษณ์ โชติกสถิตย์ 1
37 พูนสิน พวงไพโรจน์ 1
38 อัชฌาสัย ศิริตันติกร 1
39 ชนุตรา หุนาปเทศ 1
40 ศศิภา หมื่นศรี 1
41 วิภาวี กิตติโกวิท 1
42 ขนิษฐา พูนภิรมย์ 1
43 ทศพล ศศิวงศ์ภักดี 1
44 สมชาย เอี่ยมอ่อง 1
45 ฉัตรชัย ยาจันทร์ทา 1
46 อุไรวรรณ ไหววิจิตร 1
47 ณัฐธยาน์ ช่วยเพ็ญ 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
49 มธุรดา เพชรสังข์ 1
50 ประดิษฐ์ เจริญลาภ 1
51 ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ 1
52 ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ 1
53 สัจพันธ์ อิศรเสนา 1
54 ปาจรีย์ ลิลิตการตกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2556 2
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 5
6 2551 2
7 2549 3
8 2547 1
9 2545 1
10 2539 1
11 2534 1
12 2528 1
13 2526 1
14 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ภาวะพร่องไนตริกอ๊อกไซด์สัมพันธ์กับความผิดปกติของผนังหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคโลหิตจางบีตาธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี
2 การเปลี่ยนแปลงของโปรตีนในปัสสาวะของผู้ป่วยโรคนิ่วไตที่ได้รับมะนาวผง
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาดีเอ็นเอเมทิลเลชันทั้งจีโนมในเซลล์เม็ดเลือดขาวและผลของการรักษาด้วยมะนาวผงในผู้ป่วยโรคนิ่ว
4 ปริมาณไกลโคสะมิโนไกลแคนแต่ละชนิด และค่าความอิ่มตัวยิ่งยวดของปัสสาวะ ในสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยโรคนิ่วไต
ปี พ.ศ. 2555
5 การเปลี่ยนแปลงการเติมหมู่เมทิลที่ LINE-1 และ RUNX3 โดยเคอร์คิวมิน และสูตรมะนาวผง ในเซลล์มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
ปี พ.ศ. 2554
6 การควบคุมการแสดงออกของ NaDC-1 ในเซลล์บุท่อไตส่วนต้นของมนุษย์ภายใต้ภาวะเอื้อต่อการเกิดนิ่ว และภาวะต่อต้านการเกิดนิ่ว
ปี พ.ศ. 2553
7 ชนิดของนิ่ว ปัจจัยเสี่ยงทางเมแทบอลิกของการเกิดนิ่ว และโปรไฟล์ของกรดอะมิโนในผู้ป่วยโรคนิ่วไตเด็ก
8 จุลพยาธิวิทยาของผู้ป่วยโรคนิ่วไต : ภาวะเครียดจากออกซิเดชั่น การอักเสบ และการเกิดพังผืด
9 ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดเมทิลเลชั่นของ LINE1 และภาวะเครียดจากออกซิเดชั่น ในผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
10 ผลทางยาของสูตรมะนาวผงต่อเซลล์บุท่อไตที่ถูกกระตุ้นด้วยผลึกนิ่ว และผลของสูตรมะนาวผงต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับซิเทรต และภาวะต้านอนุมูลอิสระในอาสาสมัครสุขภาพดี
11 ผลของการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจโดยใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนแบบแผนการดำเนินชีวิตอย่างเคร่งครัดต่อคุณภาพชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของความเครียดจากออกซิเดชั่น
ปี พ.ศ. 2551
12 ผลของซีรั่มจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่มีการปรับเปลี่ยนแบบแผนการดำเนินชีวิตระยะยาวต่อเซลล์บุผนังหลอดเลือดแดง
13 ผลของซีรั่มจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ที่มีการปรับเปลี่ยนแบบแผนการดำเนินชีวิตระยะยาว ต่อเซลล์บุผนังหลอดเลือดแดง
ปี พ.ศ. 2549
14 โรคนิ่วไต : พยาธิสรีระวิทยา การรักษา และการสร้างเสริมสุขภาพ
15 การแสดงออกของยีนมิวซินในผู้ป่วยโรคนิ่วไต
16 การแสดงออกของยีนโมโนไซต์เคโมแอดแทรกแตนท์โปรตีน-1, อินเทอร์ลิวคิน-6 และทรานสฟอร์มมิ่งโกรสแฟคเตอร์-บีต้า ในผู้ป่วยโรคนิ่วไต
ปี พ.ศ. 2547
17 ผลของมะนาวผงต่อปัจจัยเสี่ยงของการเกิดนิ่วในผู้ป่วยโรคนิ่วไต
ปี พ.ศ. 2545
18 ภาวะออกซิเดชั่นจากการให้เหล็กทางเส้นเลือดแบบเร็วและแบบช้าในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ทำการฟอกเลือด
ปี พ.ศ. 2539
19 ระดับ เอ็นไซม์ อะดีโนซีนดีอะมีเนสใน ซีรั่ม เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนนิวเคลียร์เซลในเลือดน้ำเยื่อบุช่องท้อง และช่องปอด เพื่อช่วยวินิจฉัยแยกโรควัณโรคจากสาเหตุอื่น
ปี พ.ศ. 2534
20 การศึกษาปริมาณของกรดอินทรีย์และแร่ธาตุที่สำคัญของอาหารชนิดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยงของโรคนิ่วไต : รายงานวิจัยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ปี พ.ศ. 2528
21 การศึกษาผลของแมงกานีสทางชีวเคมีและโลหิตวิทยาในคนงานโรงงานถ่านไฟฉาย : การวิจัย
ปี พ.ศ. 2526
22 การศึกษาผลของแมงกานีสและตะกั่วต่อการเปลี่ยนแปลงทางคลีนิค และชีวเคมีในคนงานโรงงานถ่านไฟฉาย : รายงานการวิจัย