ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยะรัตน์ บุญแสวง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ปริญวัฒน์, บุญสิงห์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 19
2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 9
3 งบประมาณแผ่นดิน 7
4 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 7
5 เบญจมาส เชียรศิลป์ 5
6 เบญจมาศ เชียรศิลป์ 4
7 ดวงพร คันธโชติ 3
8 สุรัสวดี กังสนันท์ 3
9 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
10 อัญชริดา อัครจรัลญา 2
11 วรทัศน์ อินทรัคคัมพร 2
12 วรรณพ วิเศษสงวน 2
13 ปราโมทย์ ศิริโรจน์ 2
14 บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ 2
15 สุรพงษ์ พินิจกลาง 2
16 ธีรภัทร ศรีนรคุตร 2
17 วรนุช เกิดสินธ์ชัย 2
18 จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร 2
19 ชาคริต ทองอุไร 2
20 ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ 2
21 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 2
22 โครงการวิจัย Matching Fund 2
23 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 2
24 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 2
25 นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ 2
26 ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์ 1
27 อาซีซัน แกสมาน 1
28 ธันวดี เตชะภัททวรกุล 1
29 ศรีสุพร ปิยรัตนวงศ์ 1
30 สุชาดา สุขหร่อง 1
31 อมรทิพย์ เมืองพรหม 1
32 โครงการวิจัย NRU 1
33 ธันวดี สุขสาโรจน์ 1
34 กิตตินันท์ มลิวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2560 1
3 2559 4
4 2558 3
5 2557 1
6 2556 4
7 2555 2
8 2553 6
9 2551 3
10 2550 6
11 2549 2
12 2548 4
13 2547 2
14 2546 3
15 543 63
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมของตะกอนไขมันและน้ำเสียจากโรงงานทูน่ากระป๋อง
2 การพัฒนาระบบอบกล้วยประหยัดพลังงานด้วยการหมุนเวียนพลังงานทดแทน
ปี พ.ศ. 2560
3 การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษเหลือกล้วยเล็บมือนางด้วยระบบหมักความเข้มข้นสูงสำหรับการผลิตกล้วยอบ
ปี พ.ศ. 2559
4 การผลิตกรดไขมันระเหยง่ายจากทะลายปาล์มเปล่าเพื่อใช้ในการผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตและก๊าซชีวภาพ
5 การผลิตเอทานอลจากทะลายปาล์มเปล่าโดยเชื้อ Clostriduim xylanolyticum และ Saccharomyces cerevisiae
6 การประยุกต์ใช้สารลดแรงตึงผิวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซมีเทนและไฮโดรเจนในระบบบำบัดไร้อากาศของน้ำเสียอุตสาหกรรมที่ปนเปื้อนด้วยน้ำมัน
7 การออกแบบและสร้างต้นเเบบระบบจัดเก็บเเละค้นคืนอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2558
8 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ให้ทนต่อสภาวะเครียดจากความแห้งแล้งโดยใช้น้ำหมักชีวภาพจากพืชที่ประกอบด้วยแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
9 การผลิตก๊าซชีวภาพจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกใหม่
10 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ซีพี ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพื่อการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์และสารอินทรีย์ในบ่อกุ้ง
ปี พ.ศ. 2557
11 โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2555
ปี พ.ศ. 2556
12 การผลิตกรดไขมันระเหยง่ายจากทะลายปาล์มเปล่าเพื่อใช้ในการผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตและก๊าซชีวภาพ
13 การทำบริสุทธิ์ก๊าซชีวภาพที่ผลิตจากน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแบบชีววิธีโดยการเลี้ยงสาหร่ายและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายเพื่อผลิตเป็นไบโอดีเซล
14 การปรับสภาพและย่อยสลายทะลายปาล์มในการผลิตน้ำตาลรีดิวซ์
15 การปรับสภาพและย่อยสลายทะลายปาล์มในการผลิตน้ำตาลรีดิวซ์
ปี พ.ศ. 2555
16 การผลิตกรดไขมันระเหยง่ายจากทะลายปาล์มเปล่าร่วมกับน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
17 การผลิตกรดไขมันระเหยง่ายจากทะลายปาล์มเปล่าร่วมกับน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2553
18 การผลิตเอนไซม์แลคเคสจากทะลายปาล์มเปล่าโดยเชื้อราขาว
19 การผลิตเอนไซม์แลคเคสจากทะลายปาล์มเปล่าโดยใช้การหมักแบบอาหารแข็งเพื่อใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ
20 การผลิตและการทำบริสุทธิ์ก๊าซมีเทนที่ได้จากการย่อยสลายแบบไร้อากาศโดยใช้น้ำเสียร่วมกับวัสดุเศษเหลือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
21 การผลิตโคพอลิเมอร์จากน้ำเสียโรงงานแปรรูปอาหารทะเล โดยใช้เชื้อ Achromobacter sp. ที่แยกได้จากตะกอนเร่ง
22 การบำบัดน้ำเสียโรงงานน้ำยางข้น โดยใช้ระบบยูเอเอสบี ที่ใช้ตะกอนเร่งเป็นหัวเชื้อเริ่มต้น
23 การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพจากโรงงานน้ำยางข้นด้วยระบบกรองชีวภาพเพื่อผลิตกรดซัลฟูริกความเข้มข้นสูง
ปี พ.ศ. 2551
24 Enzymatic Delignification and Hydrolysis of Oil Palm Empty Fruit Bunches (OPERB) for Ethanol Production.
25 การผลิตแก๊สชีวภาพจากน้ำเสียกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
26 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นระบยูเอเอสบีที่ใช้ตะกอนเร่งเป็นหัวเชื้อเริ่มต้นในการบำบัดน้ำเสียในโรงงานน้ำยางข้น
ปี พ.ศ. 2550
27 การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตซูริมิ
28 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาด
29 การผลิตโพลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากน้ำเสียโรงงานแปรรูปอาหารทะเลโดยใช้ตะกอนเร่ง
30 ผลของอัตราการป้อนสารอินทรีย์และระยะเวลาเก็บกักน้ำเสียต่อประสิทธิภาพของระบบไร้อากาศแบบยูเอเอสบีโดยใช้ตะกอนเร่งเป็นหัวเชื้อเริ่มต้น
31 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและการผลิตเอทานอลโดยใช้กระบวนการย่อยสลายร่วมกับการหมักจากทะลายปาล์มเปล่า
32 การผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากน้ำเสียโรงงานยางข้น โดยใช้กระบวนการชีวภาพสองขั้นตอน
ปี พ.ศ. 2549
33 การผลิตโพลิ (ไฮดรอกซี่บิวทีเรต-โค-ไฮดรอกซี่วาลีเรต) จากน้ำเสียของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม โดย Ralstonia eutropha
34 การผลิตเอทานอลจากวัสดุเศษเหลือของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2548
35 การผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากกรดไขมันระเหยง่ายที่ผลิตจากการหมักเส้นใยปาล์ม
36 การผลิตไพลีไฮดรอกซีอัคลาโนเอทจากน้ำเสียโรงงานน้ำยางข้นโดยใช้กระบวนการชีวภาพอสงขั้นตอน
37 การผลิตและการย่อยสลายพอลิไฮดรอกซี่อัลคาโนเอตที่ผลิตจากน้ำเสียโดยใช้ Ralstonia eutropha
38 การหมักเส้นใยปาล์ม เพื่อผลิตกรดคาร์บอกซิลิก โดยใช้จุลินทรีย์ผสม
ปี พ.ศ. 2547
39 การผลิตวุ้นสวรรค์จากลูกตาล
40 ผลของพีเอชและตัวตกตะกอนต่อการผลิไฮโดรเจนซัลไฟด์ในการบำบัดนำเสียจากโรงงานน้ำยางข้นแบบสองขั้นตอน
ปี พ.ศ. 2546
41 ผลของการบำบัดแบบสองขั้นตอนต่อการลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ในการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานน้ำยางข้น
42 การหมักเส้นใยปาล์มและตะกอนสลัดจ์เพื่อผลิตกรดคาร์บอกซิลิกโดยใช้จุลินทรีย์ผสม
43 การผลิตกรดคาร์บอกซิลิกจากวัสดุเศษเหลือจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
44 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้สารลดแรงตึงผิวชีวภาพ