ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยะมาศ ปันทนา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 - 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2547 3
2 2546 2
3 2545 1
4 2542 1
5 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 การวิจัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียน ในเขตตรวจราชการที่ 1
2 การรับรู้กระบวนการให้การศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของนักเรียน นักศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 1
3 การประเมินประสิทธิผล โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา รุ่นที่ 4 ในเขตตรวจราชการที่ 9 และ 10
ปี พ.ศ. 2546
4 การประเมินผลโครงการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ เขตการศึกษา 7, 8
5 การติดตามผลโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนภูมิภาคเขตการศึกษา 8 ประจำปีงบประมาณ 2546
ปี พ.ศ. 2545
6 การประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการส่วนภูมิภาค เขตการศึกษา 8 ประจำปีงบประมาณ 2545
ปี พ.ศ. 2542
7 ความคิดเห็นของผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมประจำเขตการศึกษา 8 เกี่ยวกับความสำคัญและความจำเป็นของเนื้อหารายวิชาหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง / ปิยะมาศ ปันทนา