ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยะมาศ ปันทนา
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 - 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2548 7
3 2547 4
4 2546 6
5 2545 2
6 2543 1
7 2542 1
8 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 สภาพและแนวทางการจัดการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนบนพื้นที่สูงเขตตรวจราชการที่ 1 และ 2
ปี พ.ศ. 2548
2 รายงานการวิจัยประเมินผลโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ ในเขตการศึกษา 8
3 การประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนภูมิภาค เขตการศึกษา 8 ประจำปีงบประมาณ 2545
4 การประเมินผลโครงการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ เขตการศึกษา 7, 8
5 การติดตามผลโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการส่วนภูมิภาค เขตการศึกษา 8 ประจำปีงบประมาณ 2546
6 การประเมินประสิทธิผลโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการประกันคุณภาพ การศึกษาสำหรับบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา รุ่นที่ 4 ในเขตตรวจราชการที่ 9 และ 10
7 การวิจัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนในเขตตรวจราชการที่ 1
8 การรับรู้กระบวนการให้การศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของนักเรียน นักศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 1
ปี พ.ศ. 2547
9 การติดตามผลโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการส่วนภูมิภาค เขตการศึกษา 8 ประจำปีงบประมาณ 2546
10 การวิจัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียน ในเขตตรวจราชการที่ 1
11 การรับรู้กระบวนการให้การศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของนักเรียน นักศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 1
12 การประเมินประสิทธิผล โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา รุ่นที่ 4 ในเขตตรวจราชการที่ 9 และ 10
ปี พ.ศ. 2546
13 รายงานการวิจัยประเมินผลโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ ในเขตการศึกษา 8
14 การประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนภูมิภาค เขตการศึกษา 8 ประจำปีงบประมาณ 2545
15 การประเมินผลโครงการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ เขตการศึกษา 7, 8
16 การประเมินประสิทธิผลโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการประกันคุณภาพ การศึกษาสำหรับบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา รุ่นที่ 4 ในเขตตรวจราชการที่ 9 และ 10
17 การประเมินผลโครงการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ เขตการศึกษา 7, 8
18 การติดตามผลโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนภูมิภาคเขตการศึกษา 8 ประจำปีงบประมาณ 2546
ปี พ.ศ. 2545
19 การศึกษาความต้องการในการพัฒนาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 8
20 การประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการส่วนภูมิภาค เขตการศึกษา 8 ประจำปีงบประมาณ 2545
ปี พ.ศ. 2543
21 การศึกษาความต้องการในการพัฒนาของผู้บริหารเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 8
ปี พ.ศ. 2542
22 ความคิดเห็นของผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมประจำเขตการศึกษา 8 เกี่ยวกับความสำคัญและความจำเป็นของเนื้อหารายวิชาหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง / ปิยะมาศ ปันทนา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
23 รายงานการวิจัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนในเขตตรวจราชการที่ 1
24 การรับรู้กระบวนการให้การศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของนักเรียน นักศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 1