ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒน์เสรี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการตนเองของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2552
2 ผลการพัฒนาชุดประคบเต้านมเพื่อลดอาการคัดตึงเต้านมในมารดาหลังคลอด
ปี พ.ศ. 2550
3 ผลการพัฒนาชุดประคบเต้านมเพื่อลดอาการคัดตึงเต้านมในมารดาหลังคลอด
4 ผลของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องกลไกการคลอดต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2549
5 ผลการพัฒนาชุดประคบเต้านมเพื่อลดอาการคัดตึงเต้านมในมารดาหลังคลอด
6 การประเมินผลโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง
ปี พ.ศ. 2546
7 ปัจจัยและแบบแผนการดำเนินชีวิตระหว่างตั้งครรภ์ที่มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์การคลอดในหญิงตั้งครรภ์อายุมากกว่า 35 ปี
ปี พ.ศ. 2545
8 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
9 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
10 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการตนเองของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน