ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยะพร แสนสุข
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุรพล แสนสุข 18
2 พัฒนา ภาสอน 14
3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4
4 ดร.สุรพล แสนสุข 4
5 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
6 โกวัฒน์ เทศบุตร 1
7 บรรจบ วันโน 1
8 ขนิษฐา สมตระกูล 1
9 ทรงคุณ จันทจร 1
10 ไพโรจน์ ประมวล 1
11 วิลาวัณย์ พร้อมพรม 1
12 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 1
13 ไพบูลย์ บุญไชย 1
14 ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 1
15 สุวรรณ หวังเจริญเดช 1
16 ปารณีย์ บุญไชย 1
17 วัชรา กาญจนรัช 1
18 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
19 ยศฐา ศรีเทพ 1
20 ราตรี แมนไธสง 1
21 กฤษกร ปาสาใน 1
22 ชฎาพร เสนาคุณ 1
23 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
24 วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
25 อุทัย สาขี 1
26 หนูเดือน เมืองแสน 1
27 ดวงกมล แม้นศิริ 1
28 พอล เจ โกรดิ 1
29 วรรณชัย ชาแท่น 1
30 สุดารัตน์ ถนนแก้ว 1
31 P. Sirinajun 1
32 นิชธิมา แพ่งนคร 1
33 อุษา ทองไพโรจน์ 1
34 พรพรรณ ขจรจิต 1
35 จุฑาพร แสงประจักษ์ 1
36 อาจารย์นักวิจัย 1
37 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 1
38 เสนีย์ เครือเนตร 1
39 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
40 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
41 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 1
42 ได้รับการสนับสนุนด้วยงบประมาณเงินรายได้ ปี พ.ศ. 2544. 1
43 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
44 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
45 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 2
3 2559 2
4 2558 4
5 2557 4
6 2556 2
7 2555 17
8 2554 7
9 2553 1
10 2552 3
11 2551 3
12 2550 3
13 2549 5
14 2548 7
15 2547 14
16 2546 8
17 2545 1
18 2544 1
19 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การอนุรักษ์และขยายพันธุ์วงศ์ขิงที่หายากและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2560
2 -
3 -
ปี พ.ศ. 2559
4 -
5 -
ปี พ.ศ. 2558
6 การสำรวจความหลากหลายของพืชวงศ์ขิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
7 การขยายพันธุ์กระทือ (Globba marantina L.) ในหลอดทดลอง
8 สัณฐานวิทยาเรณูของพืชสกุลกระจียว (พืชวงศ์ขิง) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย
9 ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์ของพืชวงศ์ขิงในอุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2557
10 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบและเรณูวิทยาของพืชสกุลกระเจียว (วงศ์ขิง) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
11 Elettariopsis biphylla, a new species of Zingiberaceae from Thailand
12 The system of high-qualified Thung Kula Ronghai Jasmine Rice management for export to the People's Republic of China
13 -
ปี พ.ศ. 2556
14 Metals Metals Accumulation and Leaf Surface Anatomy of Murdannia spectabilis Growing in Zn/Cd
15 -
ปี พ.ศ. 2555
16 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบใบของพืชสกุล Merremia Dennst. ex Endl. (วงศ์ผักบุ้ง) บางชนิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
17 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบใบของพืชสกุล Curcuma L. (วงศ์ขิง) บางชนิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
18 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของพืชสกุล Hewittia Wight & Arn., Jacquemontia Choisy และ Operculina Silva Manso (วงศ์ผักบุ้ง) ในประเทศไทย
19 Genetic Diversity and Species Identification of Cultivar Species in Subtribe Cucumerinae (Cucurbitaceae) Using RAPD and SCAR Markers
20 กายวิภาคศาสตร์ผิวใบพืชสกุลกระเจียว (Curcuma L.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
21 กายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพืชวงศ์ผักบุ้งสกุล Merremia บางชนิด
22 ว่านเปราะทอง: พืชหายากกับการอนุรักษ์
23 เมล็ดเทียม: หลักการพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้
24 ว่านเปราะทอง: พืชหายากกับการอนุรักษ์
25 เมล็ดเทียม: หลักการพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้
26 กายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพืชวงศ์ผักบุ้งสกุล Merremia บางชนิด
27 กายวิภาคศาสตร์ผิวใบพืชสกุลกระเจียว (Curcuma L.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
28 กายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพืชวงศ์ผักบุ้งสกุล Merremia บางชนิด
29 -
30 กายวิภาคศาสตร์ผิวใบพืชสกุลกระเจียว (Curcuma L.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
31 เมล็ดเทียม: หลักการพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้
32 ว่านเปราะทอง: พืชหายากกับการอนุรักษ์
ปี พ.ศ. 2554
33 Studies on Diversity of the Ginger Family in Ban Wang Nam Mog, Tumbol Pra Phut Tha Bat, Sri Chiang Mai District, Nong Khai Province, Thailand
34 เรณูวิทยาของพืชวงศ์ปีบบางชนิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
35 เรณูวิทยาของพืชวงศ์ปีบบางชนิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
36 -
37 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบและสัณฐานวิทยาเรณูของพืชสกุล Jacquemontia Choisy (วงศ์ผักบุ้ง) ในประเทศไทย
38 เรณูวิทยาของพืชวงศ์ปีบบางชนิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
39 -
ปี พ.ศ. 2553
40 เรณูวิทยาพืชวงศ์ตะแบกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
41 เรณูวิทยาของพืชวงศ์ปีบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
42 Pollen morphology of the genus Cornukaempferia (Zingiberaceae) in Thailand
43 -
ปี พ.ศ. 2551
44 Pollen morphology of the genus Cornukaempferia (Zingiberaceae) in Thailand.
45 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบและสัณฐานวิทยาเรณูของพืชสกุล Jacquemontia Choisy (วงศ์ผักบุ้ง) ในประเทศไทย
46 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบและสัณฐานวิทยาเรณูของพืชสกุล Jacquemontia Choisy (วงศ์ผักบุ้ง) ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
47 Effects of 2,4-D on Callus Induction from Leaf Explants of Cornukaempferia larsenii P. Saensouk
48 -
49 -
ปี พ.ศ. 2549
50 Effects of 2,4-D on Callus Induction from Leaf Explants of Cornukaempferia larsenii P. Saensouk.
51 Cornukaempferia larsenii sp. nov. (Zingiberaceae): A new species from Thailand.
52 การขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อนในหลอดทดลอง
53 การขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อนในหลอดทดลอง
54 การขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อนในหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2548
55 การขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อนในหลอดทดลอง
56 การชักนำให้เกิดยอดและรากจากการเพาะเลี้ยงตะไคร้หอม
57 จำนวนโครโมโซมของพืชวงศ์ขิงบางชนิด
58 การชักนำให้เกิดยอดและรากจากการเพาะเลี้ยงตะไคร้หอม
59 จำนวนโครโมโซมของพืชวงศ์ขิงบางชนิด
60 จำนวนโครโมโซมของพืชวงศ์ขิงบางชนิด
61 การชักนำให้เกิดยอดและรากจากการเพาะเลี้ยงตะไคร้หอม
ปี พ.ศ. 2547
62 จำนวนโครโมโซมของพืชวงศ์ขิงบางชนิด
63 การชักนำให้เกิดต้นและรากจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตะไคร้หอม (Cymbopogon nardus (Linn.) Rendle.)
64 อิทธิพลของ 2,4-D ต่อการชักนำให้เกิดโซมาติกเอ็มบริโอจากการเพาะเลี้ยงใบเลี้ยงของมะละกอในหลอดทดลอง
65 อิทธิพลของ NAA และ BA ต่อการเกิดแคลลัสและยอดของผักชีช้าง
66 กายวิภาคเปรียบเทียบผิวใบของพืชวงศ์ผักบุ้งบางชนิด
67 การขยายพันธุ์หม่อนโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
68 อิทธิพลของ NAA และ BA ต่อการเกิดแคลลัสและยอดของผักชีช้าง
69 กายวิภาคเปรียบเทียบผิวใบของพืชวงศ์ผักบุ้งบางชนิด
70 อิทธิพลของ 2,4-D ต่อการชักนำให้เกิดโซมาติกเอ็มบริโอจากการเพาะเลี้ยงใบเลี้ยงของมะละกอในหลอดทดลอง
71 การขยายพันธุ์หม่อนโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
72 กายวิภาคเปรียบเทียบผิวใบของพืชวงศ์ผักบุ้งบางชนิด
73 อิทธิพลของ 2,4-D ต่อการชักนำให้เกิดโซมาติกเอ็มบริโอจากการเพาะเลี้ยงใบเลี้ยงของมะละกอในหลอดทดลอง
74 อิทธิพลของ NAA และ BA ต่อการเกิดแคลลัสและยอดของผักชีช้าง
75 การขยายพันธุ์หม่อนโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี พ.ศ. 2546
76 การขยายพันธุ์หม่อน (Morus alba L.) โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
77 อิทธิพลของ 2,4-D ต่อการชักนำให้เกิดโซมาติกเอ็มบริโอจากการเพาะเลี้ยงใบเลี้ยงมะละกอในหลอดทดลอง
78 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของใบพืชวงศ์ขิงบางชนิดในอุธยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี
79 Chromosome number of some Zingiberacee in Thailand
80 อิทธิพลของ NAA และ BA ต่อการเกิดแคลลัสและการเกิดยอดของว่านห่างช้าง (Asparagus racemosus Wild.)
81 กายวิภาคเปรียบเทียบผิวใบของพืชวงศ์ขิงบางชนิดในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทจังหวัดอุดรธานี
82 กายวิภาคเปรียบเทียบผิวใบของพืชวงศ์ขิงบางชนิดในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทจังหวัดอุดรธานี
83 กายวิภาคเปรียบเทียบผิวใบของพืชวงศ์ขิงบางชนิดในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทจังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2545
84 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบผิวใบของพืชวงศ์ผักบุ้งบางชนิด .
ปี พ.ศ. 2544
85 รายงานการวิจัยเรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านหางช้าง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
86 เรณูวิทยาของพืชวงศ์ผักขม (Amaranthaceae) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย