ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยะนุช จิตตนนท์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ปิยะนุช จิตตนูนท์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรวรรณ หนูแก้ว 8
2 ณัฐยา เชิงฉลาด 7
3 โสเพ็ญ ชูนวล 7
4 อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์ 7
5 วรรณี จันทร์สว่าง 4
6 กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 4
7 สุจิรา วิชัยดิษฐ 4
8 ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา 4
9 เอมี่ ฮอมบุ 3
10 พิมพิศา ศักดิ์สองเมือง 3
11 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
12 พัชรี คมจักรพันธุ์ 3
13 โทชิฮิโกะ ยานากิตะ 3
14 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
15 จิตรลดา พิริยศาสน์ 3
16 พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 3
17 นันทิยา โข้ยนึ่ง 3
18 วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 2
19 กุลทัต หงส์ชยางกูร 2
20 จีรเนาว์ ทัศศรี 2
21 ทิพมาส ชิณวงศ์ 2
22 วันดี สุทธรังษี 2
23 วิภา แซ่เซี้ย 1
24 โอภาส เกาไศยาภรณ์ 1
25 กิตติกร นิลมานัต 1
26 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 1
27 จารุวรรณ กฤตย์ประชา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 2
2 2560 1
3 2558 1
4 2557 2
5 2554 1
6 2552 1
7 2549 1
8 2548 1
9 2547 1
10 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาการเรียนรู้แบบร่วมมือที่บูรณาการกิจกรรมแบบจิ๊กซอว์ในรายวิชาสถิติสำหรับ พยาบาลเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะการเรียนรู้แบบชี้นำตนเองของนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 การสำรวจคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลสาธารณสุขไทยและญี่ปุ่น
ปี พ.ศ. 2560
3 พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของสตรีวัยรุ่นตั้งครรภ์มุสลิม จังหวัดปัตตานี
ปี พ.ศ. 2558
4 โครงการหน่วยวิชาการการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กปฐมวัย: พื้นที่ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2557
5 โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี: พื้นที่ภาคใต้
6 โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี: พื้นที่ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2554
7 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผลลัพธ์การเรียนรู้ และโครงสร้างในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2552
8 กระบวนการเรียนรู้และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาโรงเรียนไปสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2549
9 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีในเทศบาลตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2548
10 ระยะพฤติกรรมการออกกำลังกาย และการรับรู้อุปสรรคต่อการออกกำลังกายของนักศึกษาพยาบาลและบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2547
11 การศึกษาสถานการณ์เด็กกำพร้าและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ ในประเทศไทย และรูปแบบความช่วยเหลือ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของสตรีวัยรุ่นตั้งครรภ์มุสลิม จังหวัดปัตตานี