ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยะธิดา ศรีรักษา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ปิยธิดา ศรีรักษา
- ภัทร ชาญวิชา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 การศึกษาความแตกต่างทางเพศในวัยรุ่น และข้อดี-ข้อเสีย ในการทำกิจกรรมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2541
2 รายงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัยพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ และระดับตำบลในเขตพื้นที่ชนบท ปีที่ 1(2537-2538)
ปี พ.ศ. 2537
3 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ เกี่ยวกับการเลือกใช้สารปรุงแต่งรส และวัตถุเจือปนอาหาร ของผู้ประกอบอาหารในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
4 ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกใช้สารปรุงแต่งรส และวัตถุเจือปนอาหาร ของผู้ประกอบอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2536
5 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกใช้สารปรุงแต่งรสและวัตถุเจือปนอาหาร ของผู้ประกอบอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น