ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุมนทิพย์ บุนนาค 17
2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 7
3 ฐิติพร พิทยาวุธวินิจ 6
4 รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ 6
5 กัลยา กองเงิน 5
6 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4
7 วิชัย พัวรุ่งโรจน์ 4
8 หนูเดือน เมืองแสน 4
9 จรรยา บุญพึ่ง 3
10 ประสิทธิ์ ใจศิล 3
11 ศิริรัตน์ วงศ์ประกรณ์กุล 3
12 ดวงสมร ตุลาพิทักษ์ 3
13 นาถ ภูวงศ์ผา 2
14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
15 สุดารัตน์ ถนนแก้ว 2
16 นันทวรรณ คณะวาปี 2
17 อัศวิน วานิชชัง 2
18 พรเทพ ถนนแก้ว 2
19 Piyada Theerakulpisut 2
20 จันทร์เพ็ญ ภูอะกิต 2
21 นาภ ภูวงศ์ผา 1
22 สุชีลา เตชะวงค์เสถียร 1
23 บุญยืน กิจวิจารณ์ 1
24 ทศพล บัวผัน 1
25 โรเบริดท์ซัน โดมินิค 1
26 พรพิมล สุริยจันทราทอง 1
27 ทวีเกียรติ สัญจรดี 1
28 Sumontip Bunnag 1
29 กรกช อินทราพิเชฐ 1
30 กัลยา เพ็ญสุวรรณ 1
31 ประนอม จันทรโณทัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2559 1
4 2558 2
5 2557 7
6 2556 6
7 2555 7
8 2554 7
9 2553 2
10 2552 11
11 2551 2
12 2550 2
13 2549 5
14 2548 1
15 2547 1
16 2544 2
17 2542 1
18 2538 1
19 2525 1
20 543 88
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ทนเค็ม ทนแล้ง และต้านทานโรคไหม้โดยวิธีผสมกลับ และใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
ปี พ.ศ. 2560
2 การตอบสนอง และการปรับตัวของข้าวต่อสภาวะแล้ง ดินเค็ม และอุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2559
3 กลุ่มวิจัยข้าวทนเค็ม
ปี พ.ศ. 2558
4 ผลของความเครียดเค็มร่วมกับแล้งต่อสรีรวิทยาของข้าว
5 กลุ่มวิจัยข้าวทนเค็ม
ปี พ.ศ. 2557
6 การระบุฟีโนไทป์การหนีแล้งที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วน QTL ของประชากร CSSL ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพเรือนทดลอง
7 การปรับปรุงความทนเค็มของข้าวด้วยสารควบคุมการ เจริญเติบโตของพืช
8 การปรับค่าศักย์ออสโมซิสของข้าวที่ได้รับความเครียดแล้งในสภาพแปลงโรงเรือน
9 การตอบสนองและการปรับตัวของข้าวต่อสภาวะแล้ง ดินเค็ม และอุณหภูมิสูง
10 กลุ่มวิจัยข้าวทนเค็ม
11 การตอบสนอง และการปรับตัวของข้าวต่อสภาวะแล้ง ดินเค็ม และอุณหภูมิสูง
12 การตอบสนอง และการปรับตัวของข้าวต่อสภาวะแล้ง ดินเค็ม และอุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2556
13 แผนงานวิจัยการตอบสนองและการปรับตัวของข้าวต่อสภาวะแล้ง ดินเค็ม และอุณหภูมิสูง
14 ผลของความเครียดเกลือต่อสรีรวิทยาและปริมาณแอนโทไซยานินในใบและเมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีแอนโทไซยานินสูง
15 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 13 โดยมี น.ส.นพวรรณ นวลจันทร์ เป็นผู้รับทุน
16 การปรับปรุงความทนเค็มของข้าวด้วยสารควบคุมการ เจริญเติบโตของพืช
17 กลุ่มวิจัยข้าวทนเค็ม
18 แผนงานวิจัยการตอบสนอง และการปรับตัวของข้าวต่อสภาวะแล้ง ดินเค็ม และอุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2555
19 การปรับปรุงความทนเค็มของข้าวด้วยสารควบคุมการ เจริญเติบโตของพืช
20 กลุ่มวิจัยจีโนมิกส์และโปรทีโอมิกส์เพื่อปรับปรุงข้าวทนเค็ม
21 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวทนเค็มที่เพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์
22 ผลของการต่อกิ่งต่อสรีรวิทยาการทนเค็มของมะเขือเทศ
23 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวทนเค็มที่เพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์
24 ผลของการต่อกิ่งต่อสรีรวิทยาการทนเค็มของมะเขือเทศ
25 ผลของการต่อกิ่งต่อสรีรวิทยาการทนเค็มของมะเขือเทศ
ปี พ.ศ. 2554
26 ผลของความเครียดเกลือต่อสรีรวิทยาและปริมาณแอนโทไซยานินในใบและเมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีแอนโทไซยานินสูง II
27 ผลของการต่อกิ่งต่อสรีรวิทยาการทนเค็มของมะเขือเทศ
28 กลุ่มวิจัยจีโนมิกส์และโปรทีโอมิกส์เพื่อปรับปรุงข้าวทนเค็ม
29 ผลของการต่อกิ่งและการแช่เมล็ดในน้ำเกลือก่อนเพาะต่อสรีรวิทยาการทนเค็มของมะเขือเทศ
30 ผลของการต่อกิ่งและการแช่เมล็ดในน้ำเกลือก่อนเพาะต่อสรีรวิทยาการทนเค็มของมะเขือเทศ
31 การเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้ระยะยาวในพื้นที่โคกภูตากาโดยวิธี Cryopreservation
32 การถ่ายยีนสู่อ้อยและการตรวจสอบการแสดงออกของยีน chitinase ในอ้อย (Saccharum officinarum L.) ดัดแปรพันธุ์กรรม
ปี พ.ศ. 2553
33 ผลของการต่อกิ่งต่อสรีรวิทยาการทนเค็มของมะเขือเทศ
34 ผลของความเครียดเกลือต่อสรีรวิทยาและปริมาณแอนโทไซยานินในใบและเมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีแอนโทไซยานินสูง
ปี พ.ศ. 2552
35 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวทนเค็มที่เพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์
36 ผลของการต่อกิ่งและการแช่เมล็ดในน้ำเกลือก่อนเพาะต่อสรีรวิทยาการทนเค็มของมะเขือเทศ
37 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวหอมและข้าวทนเค็มและการตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อความเค็ม
38 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวหอมและข้าวทนเค็มและการตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อความเค็ม
39 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ด และแนวทางพัฒนาการจำแนกเห็ดมีพิษอย่างบูรณาการ กรณีศึกษา : ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
40 ตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อคุณภาพ ผลผลิตและระดับความหอมของข้าวหอม และการเก็บรวบรวมสายพันธุ์ข้าวหอม ในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ของจังหวัดร้อยเอ็ด
41 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวหอม และข้าวทนเค็มและการตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อความเค็ม
42 การอนุรักษ์กล้วยไม้ม้าวิ่ง [Doritis pulcherima Lindl.] ในพื้นที่โคกภูตากา ด้วยวิธี encapsulation dehydration และการทำเมล็ดเทียม
43 การวิเคราะห์หน้าที่ของยีนข้าวที่เกี่ยวข้องกับความเครียดเกลือโดยเทคนิค RNAi-Based Silencing
44 การเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้เขาแพะ Cleisostoma arietinum [Rchb.f Garay] ในพื้นที่โคกภูตากาด้วยวิธี encapsulation dehydration และการทำเมล็ดเทียม
45 การยับยั้งการแสดงออกของยีนที่ตอบสนองต่อความเครียดเกลือในข้าวด้วยเทคนิค RNAi
ปี พ.ศ. 2551
46 ผลของการต่อกิ่งและการแช่เมล็ดในน้ำเกลือก่อนเพาะต่อสรีรวิทยาการทนเค็มของมะเขือเทศ
47 กลุ่มวิจัยจีโนมิกส์และโปรทีโอมิกส์เพื่อปรับปรุงข้าวทนเค็ม
ปี พ.ศ. 2550
48 การศึกษาอนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของพืชสกุล Phyllanthus ในบริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริฯ โคกภูตากา จังหวัดขอนแก่น
49 การศึกษาอนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของพืชสกุล Phyllanthus ในบริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริฯ โคกภูตากา จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2549
50 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวหอมและข้าวทนเค็มและการตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อความเค็ม
51 การศึกษาอนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของพืชสกุล Phyllanthus ในบริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริฯ โคกภูตากา จังหวัดขอนแก่น
52 การศึกษาอนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของพืชสกุล Phyllanthus ในบริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โคกภูตากา จังหวัดขอนแก่น
53 การศึกษาอนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของพืชสกุล Phyllanthus ในบริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โคกภูตากา จังหวัดขอนแก่น
54 พัฒนาดีเอนเอเครื่องหมายสำหรับความเผ็ดของพริก
ปี พ.ศ. 2548
55 การศึกษาอนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของพืชสกุล Phyllanthus ในบริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริฯ โคกภูตากา จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2547
56 การศึกษาอนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของพืชสกุล Phyllanthus ในบริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โคกภูตากา จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2544
57 การคัดเลือกและวิเคราะห์โคลนของซีดีเอนเอของข้าวที่ตอบสนองต่อความเค็ม
58 การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายจีนสู่ข้าว [Oryza sativa L.] พันธุ์ กข 6 และ กข 15 โดย Agrobacterium tumefaciens
ปี พ.ศ. 2542
59 การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายจีนสู่ข้าว (Oryza sativa L.) สายพันธุ์ กข6 และ กข15 โดย Agrobacterium tumefaciens
ปี พ.ศ. 2538
60 การแยกและศึกษาคุณลักษณะของยีนที่แสดงออกจำเพาะในช่วงพัฒนาของละอองเรณูของข้าว : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2525
61 การศึกษาเปรียบเทียบทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาบางประการของเมล็ดไมยราบยักษ์ในแต่ละเดือน = Comparatives studies on some morphological and physiological properties of Mimosa pigra L. seeds in each month / ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
62 เครื่องหมายโมเลกุลที่ใช้ตรวจสอบกัญชาและกัญชง
63 ผลของโพรลีนและทรีฮาโลสต่อสรีรวิทยาและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสะสมโพรลีนและเอนไซม์ต้านออกซิเดชันในต้นอ่อนข้าวที่ได้รับความเครียดเกลือ
64 การส่งถ่ายยีน OsNHX1 เข้าสู่ข้าวเพื่อปรับปรุงความสามารถทนเค็ม
65 บทบาทของสเปอร์มิดีนต่อข้าวเมื่อได้รับความเครียดเกลือ