ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุมนทิพย์ บุนนาค 17
2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 7
3 ฐิติพร พิทยาวุธวินิจ 6
4 รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ 6
5 กัลยา กองเงิน 5
6 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4
7 วิชัย พัวรุ่งโรจน์ 4
8 หนูเดือน เมืองแสน 4
9 จรรยา บุญพึ่ง 3
10 ประสิทธิ์ ใจศิล 3
11 ศิริรัตน์ วงศ์ประกรณ์กุล 3
12 ดวงสมร ตุลาพิทักษ์ 3
13 นาถ ภูวงศ์ผา 2
14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
15 สุดารัตน์ ถนนแก้ว 2
16 นันทวรรณ คณะวาปี 2
17 อัศวิน วานิชชัง 2
18 พรเทพ ถนนแก้ว 2
19 Piyada Theerakulpisut 2
20 จันทร์เพ็ญ ภูอะกิต 2
21 สุชีลา เตชะวงค์เสถียร 1
22 โรเบริดท์ซัน โดมินิค 1
23 ทวีเกียรติ สัญจรดี 1
24 นาภ ภูวงศ์ผา 1
25 บุญยืน กิจวิจารณ์ 1
26 กัลยา เพ็ญสุวรรณ 1
27 Sumontip Bunnag 1
28 กรกช อินทราพิเชฐ 1
29 พรพิมล สุริยจันทราทอง 1
30 ประนอม จันทรโณทัย 1
31 ทศพล บัวผัน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 2
4 2557 6
5 2556 6
6 2555 7
7 2554 7
8 2553 2
9 2552 11
10 2551 2
11 2550 2
12 2549 5
13 2548 1
14 2547 1
15 2544 2
16 2542 1
17 2538 1
18 2525 1
19 543 85
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การตอบสนอง และการปรับตัวของข้าวต่อสภาวะแล้ง ดินเค็ม และอุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2559
2 กลุ่มวิจัยข้าวทนเค็ม
ปี พ.ศ. 2558
3 ผลของความเครียดเค็มร่วมกับแล้งต่อสรีรวิทยาของข้าว
4 กลุ่มวิจัยข้าวทนเค็ม
ปี พ.ศ. 2557
5 การระบุฟีโนไทป์การหนีแล้งที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วน QTL ของประชากร CSSL ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพเรือนทดลอง
6 การปรับปรุงความทนเค็มของข้าวด้วยสารควบคุมการ เจริญเติบโตของพืช
7 การปรับค่าศักย์ออสโมซิสของข้าวที่ได้รับความเครียดแล้งในสภาพแปลงโรงเรือน
8 การตอบสนองและการปรับตัวของข้าวต่อสภาวะแล้ง ดินเค็ม และอุณหภูมิสูง
9 กลุ่มวิจัยข้าวทนเค็ม
10 การตอบสนอง และการปรับตัวของข้าวต่อสภาวะแล้ง ดินเค็ม และอุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2556
11 แผนงานวิจัยการตอบสนองและการปรับตัวของข้าวต่อสภาวะแล้ง ดินเค็ม และอุณหภูมิสูง
12 ผลของความเครียดเกลือต่อสรีรวิทยาและปริมาณแอนโทไซยานินในใบและเมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีแอนโทไซยานินสูง
13 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 13 โดยมี น.ส.นพวรรณ นวลจันทร์ เป็นผู้รับทุน
14 การปรับปรุงความทนเค็มของข้าวด้วยสารควบคุมการ เจริญเติบโตของพืช
15 กลุ่มวิจัยข้าวทนเค็ม
16 แผนงานวิจัยการตอบสนอง และการปรับตัวของข้าวต่อสภาวะแล้ง ดินเค็ม และอุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2555
17 การปรับปรุงความทนเค็มของข้าวด้วยสารควบคุมการ เจริญเติบโตของพืช
18 กลุ่มวิจัยจีโนมิกส์และโปรทีโอมิกส์เพื่อปรับปรุงข้าวทนเค็ม
19 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวทนเค็มที่เพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์
20 ผลของการต่อกิ่งต่อสรีรวิทยาการทนเค็มของมะเขือเทศ
21 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวทนเค็มที่เพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์
22 ผลของการต่อกิ่งต่อสรีรวิทยาการทนเค็มของมะเขือเทศ
23 ผลของการต่อกิ่งต่อสรีรวิทยาการทนเค็มของมะเขือเทศ
ปี พ.ศ. 2554
24 ผลของความเครียดเกลือต่อสรีรวิทยาและปริมาณแอนโทไซยานินในใบและเมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีแอนโทไซยานินสูง II
25 ผลของการต่อกิ่งต่อสรีรวิทยาการทนเค็มของมะเขือเทศ
26 กลุ่มวิจัยจีโนมิกส์และโปรทีโอมิกส์เพื่อปรับปรุงข้าวทนเค็ม
27 ผลของการต่อกิ่งและการแช่เมล็ดในน้ำเกลือก่อนเพาะต่อสรีรวิทยาการทนเค็มของมะเขือเทศ
28 ผลของการต่อกิ่งและการแช่เมล็ดในน้ำเกลือก่อนเพาะต่อสรีรวิทยาการทนเค็มของมะเขือเทศ
29 การเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้ระยะยาวในพื้นที่โคกภูตากาโดยวิธี Cryopreservation
30 การถ่ายยีนสู่อ้อยและการตรวจสอบการแสดงออกของยีน chitinase ในอ้อย (Saccharum officinarum L.) ดัดแปรพันธุ์กรรม
ปี พ.ศ. 2553
31 ผลของการต่อกิ่งต่อสรีรวิทยาการทนเค็มของมะเขือเทศ
32 ผลของความเครียดเกลือต่อสรีรวิทยาและปริมาณแอนโทไซยานินในใบและเมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีแอนโทไซยานินสูง
ปี พ.ศ. 2552
33 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวทนเค็มที่เพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์
34 ผลของการต่อกิ่งและการแช่เมล็ดในน้ำเกลือก่อนเพาะต่อสรีรวิทยาการทนเค็มของมะเขือเทศ
35 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวหอมและข้าวทนเค็มและการตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อความเค็ม
36 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวหอมและข้าวทนเค็มและการตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อความเค็ม
37 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ด และแนวทางพัฒนาการจำแนกเห็ดมีพิษอย่างบูรณาการ กรณีศึกษา : ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
38 ตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อคุณภาพ ผลผลิตและระดับความหอมของข้าวหอม และการเก็บรวบรวมสายพันธุ์ข้าวหอม ในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ของจังหวัดร้อยเอ็ด
39 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวหอม และข้าวทนเค็มและการตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อความเค็ม
40 การอนุรักษ์กล้วยไม้ม้าวิ่ง [Doritis pulcherima Lindl.] ในพื้นที่โคกภูตากา ด้วยวิธี encapsulation dehydration และการทำเมล็ดเทียม
41 การวิเคราะห์หน้าที่ของยีนข้าวที่เกี่ยวข้องกับความเครียดเกลือโดยเทคนิค RNAi-Based Silencing
42 การเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้เขาแพะ Cleisostoma arietinum [Rchb.f Garay] ในพื้นที่โคกภูตากาด้วยวิธี encapsulation dehydration และการทำเมล็ดเทียม
43 การยับยั้งการแสดงออกของยีนที่ตอบสนองต่อความเครียดเกลือในข้าวด้วยเทคนิค RNAi
ปี พ.ศ. 2551
44 ผลของการต่อกิ่งและการแช่เมล็ดในน้ำเกลือก่อนเพาะต่อสรีรวิทยาการทนเค็มของมะเขือเทศ
45 กลุ่มวิจัยจีโนมิกส์และโปรทีโอมิกส์เพื่อปรับปรุงข้าวทนเค็ม
ปี พ.ศ. 2550
46 การศึกษาอนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของพืชสกุล Phyllanthus ในบริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริฯ โคกภูตากา จังหวัดขอนแก่น
47 การศึกษาอนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของพืชสกุล Phyllanthus ในบริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริฯ โคกภูตากา จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2549
48 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวหอมและข้าวทนเค็มและการตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อความเค็ม
49 การศึกษาอนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของพืชสกุล Phyllanthus ในบริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริฯ โคกภูตากา จังหวัดขอนแก่น
50 การศึกษาอนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของพืชสกุล Phyllanthus ในบริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โคกภูตากา จังหวัดขอนแก่น
51 การศึกษาอนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของพืชสกุล Phyllanthus ในบริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โคกภูตากา จังหวัดขอนแก่น
52 พัฒนาดีเอนเอเครื่องหมายสำหรับความเผ็ดของพริก
ปี พ.ศ. 2548
53 การศึกษาอนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของพืชสกุล Phyllanthus ในบริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริฯ โคกภูตากา จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2547
54 การศึกษาอนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของพืชสกุล Phyllanthus ในบริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โคกภูตากา จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2544
55 การคัดเลือกและวิเคราะห์โคลนของซีดีเอนเอของข้าวที่ตอบสนองต่อความเค็ม
56 การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายจีนสู่ข้าว [Oryza sativa L.] พันธุ์ กข 6 และ กข 15 โดย Agrobacterium tumefaciens
ปี พ.ศ. 2542
57 การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายจีนสู่ข้าว (Oryza sativa L.) สายพันธุ์ กข6 และ กข15 โดย Agrobacterium tumefaciens
ปี พ.ศ. 2538
58 การแยกและศึกษาคุณลักษณะของยีนที่แสดงออกจำเพาะในช่วงพัฒนาของละอองเรณูของข้าว : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2525
59 การศึกษาเปรียบเทียบทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาบางประการของเมล็ดไมยราบยักษ์ในแต่ละเดือน = Comparatives studies on some morphological and physiological properties of Mimosa pigra L. seeds in each month / ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
60 เครื่องหมายโมเลกุลที่ใช้ตรวจสอบกัญชาและกัญชง
61 ผลของโพรลีนและทรีฮาโลสต่อสรีรวิทยาและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสะสมโพรลีนและเอนไซม์ต้านออกซิเดชันในต้นอ่อนข้าวที่ได้รับความเครียดเกลือ
62 การส่งถ่ายยีน OsNHX1 เข้าสู่ข้าวเพื่อปรับปรุงความสามารถทนเค็ม
63 บทบาทของสเปอร์มิดีนต่อข้าวเมื่อได้รับความเครียดเกลือ