ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยะชาติ แสงอรุณ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 3
2 2549 1
3 2548 2
4 2546 1
5 2545 1
6 2543 3
7 2539 4
8 2538 1
9 2534 1
10 2533 2
11 2532 1
12 2531 1
13 2530 1
14 2526 2
15 2517 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าศิลปะ ในวิชาทัศนศิลป์ ตามการรับรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดอุดรธานี
2 การศึกษาการวาดภาพคนโดยใช้แบบทดสอบวาดรูปคนกู๊ดอีนัฟ-แฮร์รีส ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์
3 ความคิดเห็นของครูผู้สอนศิลปะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนศิลปะ ที่ส่งเสริมการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่นของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคอีสาน
ปี พ.ศ. 2549
4 การศึกษาการเรียนการสอนศิลปะไทย ระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2548
5 ทรรศนะของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสอนประวัติศาสตร์ศิลป์ ตามแนวการคิดแบบวิจารณญาณในสาขาทัศนศิลป์ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
6 ผลการสอนการออกแบบลายพิมพ์ผ้าโดยใช้กระบวนการออกแบบที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ปี พ.ศ. 2546
7 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าศิลปะแกาะสลักไม้ในหอไตรภาคอีสานตอนล่างของผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาศิลปศึกษาและโปรแกรมวิชาศิลปกรรม สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2545
8 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาต่อการอนุรักษ์ผ้าพื้นเมืองของไทย ในการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2543
9 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาต่อบทบาท การส่งเสริมการศึกษาทัศนศิลป์ของหอศิลป์ในมหาวิทยาลัย สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
10 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
11 การศึกษาเกณฑ์การสร้างตำราเรียนวิชาวัสดุและเทคนิคศิลปะสำหรับโปรแกรมวิชาศิลปกรรม ระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2539
12 การศึกษากระบวนการทำงานศิลปะภาพพิมพ์ของศิลปินชั้นเยี่ยมเดชา วราชุน
13 ความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน เกี่ยวกับการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบและจัดองค์ประกอบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาการพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
14 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา ต่อโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมอาชีพอิสระ ของนักศึกษาศิลปหัตถกรรมในสถานศึกษา ประเภทวิทยาลัยอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
15 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2538
16 การศึกษาเปรียบเทียบการถ่ายทอดงานแกะสลักไม้ด้วยวิธีการแบบพื้นบ้าน ในจังหวัดลำปาง และวิธีการสอนงานแกะสลักไม้ในวิทยาเขตเพาะช่าง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปี พ.ศ. 2534
17 การพัฒนากระบวนการสอนแบบโครงการในวิชาออกแบบ-เขียนแบบ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2533
18 ความคาดหวังของผู้ประกอบการและครู เกี่ยวกับคุณลักษณะนักศึกษาฝึกงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานออกแบบพาณิชย์ศิลป์ คณะวิชาศิลปประยุกต์ ในวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
19 การเปรียบเทียบความสามารถด้านความถนัดทางศิลปะ มิติสัมพันธ์เหตุผลเชิงนามธรรมและความสนใจในวิชาชีพ ระหว่างนักศึกษาสาขาศิลปหัตถกรรม ที่เรียนกลุ่มวิชาต่างกัน ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2532
20 การพัฒนาเนื้อหารายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยครูสวนดุสิต สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2531
21 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรมภาย ในสำหรับภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปี พ.ศ. 2530
22 ปัญหาการสอนวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2526
23 การเปรียบเทียบผลการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาควิชาศิลปศึกษาโดยใช้สไลด์-เทปกับการสาธิตประกอบการสอนวิชาศิลปะระดับมัธยม
24 รายงานผลการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระยะก่อนฝึก ขณะฝึก และหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตภาควิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2526
ปี พ.ศ. 2517
25 การสร้างวัสดุกราฟิคประกอบรายการโทรทัศน์ศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6