ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยะฉัตร เนียมแสง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ไพจิตร นุ่นสง
- ผศ.ดร.อุไร เงินงอก
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2550 2
3 2536 1
4 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การสอนแบบกรณีศึกษา "การออกแบบฐานข้อมูล" ในรายวิชาการจัดการฐานข้อมูล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การสอนแบบกรณีศึกษา "การออกแบบฐานข้อมูล" ในรายวิชาการจัดการฐานข้อมูล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ปี พ.ศ. 2550
3 การปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ : ศึกษารายงานของคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยภัยคุกคามสิ่งท้าทาย และการเปลี่ยนแปลง
4 การปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ : ศึกษารายงานของคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยภัยคุกคาม สิ่งท้าทาย และการเปลี่ยนแปลง
ปี พ.ศ. 2536
5 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง "การบวกและการลบเศษส่วน" ระหว่างกลุ่มที่เรียนจากครูและเรียนด้วยตนเอง โรงเรียนวัดบางนางบุญ จังหวัดปทุมธานี