ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษานโยบายและการจัดการด้านอาหารในโรงเรียนระดับประถมศึกษาเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2555
2 กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ค้าขนมและน้ำอัดลมที่ส่งผลต่อสุขภาพช่องปากของเด็กวัยเรียนในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2548
3 พฤติกรรมการบริโภคนมโรงเรียนของเด็กนักเรียนในตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2546
4 การศึกษาระยะยาวถึงปัจจัยที่มีผลต่พัฒนาการของฟัน ใบหน้าและการเกิดโรคต่างๆ ในช่องปากของเด็กไทยอายุ 2-5 ปี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
5 การศึกษาระยะยาวถึงปัจจัยที่มีผลต่พัฒนาการของฟัน ใบหน้าและการเกิดโรคต่างๆ ในช่องปากของเด็กไทยอายุ 2-5 ปี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2545
6 ความเข้าใจและการปฏิบัติแบบชาวบ้านเกี่ยวกับโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยกรณีศึกษา หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
7 การปฏิรูประบบสุภาพทันตบุคลากรไทยในอนาคต
ปี พ.ศ. 2543
8 ความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติตนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปากของชาวบ้าน กรณีศึกษาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น
9 ความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติตนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปากของชาวบ้าน : กรณีศึกษาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น