ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปาริดา จันทร์สว่าง 8
2 เถวียน วิทยา 7
3 โครงการวิจัย Matching Fund 6
4 สันทัด วิเชียรโชติ 6
5 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 6
6 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 5
7 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 5
8 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 5
9 งบประมาณแผ่นดิน 4
10 วรัญญู ศรีเดช 4
11 โครงการวิจัย NRU 3
12 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 2
13 พรชัย ศรีไพบูลย์ 2
14 จักรี ทองเรือง 2
15 นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ 2
16 เบญจมาภรณ์ พิมพา 2
17 เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 2
18 วรพนิต จันทร์สุวรรณ์ 2
19 ทักษิณา สุตันติราษฎร์ 2
20 สุพิชญา จันทะชุม 2
21 ขนิษฐา หมวดเอียด 2
22 อมรรัตน์ ชูเมฆ 2
23 กรวิกา โพธิกุล 2
24 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 2
25 รวี เถียรไพศาล 2
26 ธนิยา เกาศล 1
27 วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ 1
28 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 1
29 ฮาลาล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 6
2 2558 1
3 2555 5
4 2554 1
5 2553 6
6 2551 3
7 2550 3
8 2549 6
9 2548 3
10 2547 4
11 2543 1
12 543 62
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวยำอัดแท่งเชิงพาณิชย์
2 การผลิตเครื่องแกงส้มชนิดก้อนสำเร็จรูปเชิงพาณิชย์
3 การผลิตผลิตภัณฑ์ท๊อฟฟี่มะม่วงเชิงพาณิชย์
4 การผลิตข้าวพองสังข์หยดผสมธัญพืชและผลไม้แห้งอัดแท่งเชิงพาณิชย์
5 การผลิตผลิตภัณฑ์โดโรตีทุเรียนแช่เยือกแข็งเชิงพาณิชย์
6 การพัฒนาส่วนผสมอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้: พันธุ์เฉี้ยงพัทลุง
ปี พ.ศ. 2558
7 ผลของการดัดแปรสตาร์ชข้าวเจ้าด้วยวิธีไฮดรอกซีโพรพิเลชันร่วมกับวิธีเชื่อมขวางต่อสมบัติของฟิล์มย่อยสลายได้จากสตาร์ชข้าวเจ้า
ปี พ.ศ. 2555
8 การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์โรตีกรอบเสริมใยอาหารและสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์
9 สมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งข้าวกล้องผสมสตาร์ชมันสำปะหลังและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์มัฟฟิน
10 การผลิตแป้งกล้วยพรีเจลาติไนซ์และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ซาลาเปา
11 การผลิตแป้งกล้วยพรีเจลาติไนซ์และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ซาลาเปา
12 สมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งข้าวกล้องผสมสตาร์ชมันสำปะหลังและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์มัฟฟิน
ปี พ.ศ. 2554
13 การปรับปรุงสมบัติของสตาร์ชจากกล้วยพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้โดยวิธีทางกายภาพ และทางเคมีเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม
ปี พ.ศ. 2553
14 การผลิตสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอ็นไซม์จากสตาร์ชเมล็ดขนุน สตาร์ชข้าว และสตาร์ชถั่วเขียว และการตรวจสอบคุณสมบัติพรีไบโอติก
15 การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเสริมสุขภาพเสริมโพรโบโอติกและพรีไบโอติก
16 การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มย่อยสลายจากสตาร์ชข้าวเฉี้ยงโดยสารครอสลิงและยูวีทรีทเมนต์
17 คุณลักษณะของโรตีแช่เยือกแข็งเสริมใยอาหารจากรำข้าว
18 ผลของการเสริมใยอาหารและสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ต่อคุณลักษณะและคุณค่าทางโภชนาการของโรตีกรอบ
19 ผลของการดัดแปรสตาร์ชกล้วยด้วยวิธีรีโทรเกรเดชันต่อปริมาณสตาร์ช ที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์และสมบัติทางรีโอโลยี
ปี พ.ศ. 2551
20 ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพโรตีแช่เยือกแข็ง
21 ผลของการดัดแปรสตาร์ชกล้วยด้วยวิธีรีโทรเกรเดชัน ต่อปริมาณสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์และสมบัติทางรีโอโลยี
22 ผลของการเติมสตาร์ชกล้วยต่อคุณลักษณะของโดและขนมปัง
ปี พ.ศ. 2550
23 ผลของใยอาหารจากผลสำรองแห้งต่อสมบัติของโดและขนมปัง
24 การศึกษาปัจจัยการผลิตที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของเม็ดสาคู
25 การผลิตและคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของโปรตีนที่ได้จากการเก็บเกี่ยวน้ำล้างซูริมิด้วยกระบวนการเมมเบรน
ปี พ.ศ. 2549
26 การศึกษาคุณลักษณะของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ผลิตจากแป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลี
27 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์สุขภาพจากแป้งถั่วหรั่งทดแทนแป้งสาลี
28 การปรับปรุงสมบัติของสตาร์ชจากกล้วยพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้โดยวิธีทางกายภาพและทางเคมีเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม
29 ผลของการแปรรูปด้วยความร้อนชื้นต่อสมบัติทางรีโอโลยีและการเกิดรีโทรเกรเดชันของสตาร์ชข้าวที่มีปริมาณอะมิโลสต่างกัน
30 ผลของปริมาณอะมิโลสและสภาวะการผลิตต่อสมบัติเชิงหน้าที่ของสตาร์ข้าวพรีเจลาติไนซ์
31 ผลของปริมาณสารไพรพิลีนออกไซด์และสารเชื่อมข้ามต่อโครงสร้าง และสมบัติเชิงหน้าที่ของสตาร์ข้าวเจ้าที่ผ่านการดัดแปรด้วยวิธีไฮดรอกซี่โพรไพเรชันร่วมกับการเชื่อมข้าม
ปี พ.ศ. 2548
32 การศึกษากรรมวิธีการผลิตเครื่องแกงเผ็ดร้อนสำเร็จรูป
33 พฤติกรรมทางความหนืด และคุณสมบัติของเจลสตาร์ชกล้วย
34 สตาร์ชถั่วหรั่ง : การผลิต และปัจจัยที่มีผลต่อคุณสมบัติเชิงหน้าที่
ปี พ.ศ. 2547
35 การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เงาะกึ่งแห้งด้วยวิธีออสโมซิส
36 ผลของการแปรรูปด้วยความร้อนชื้นต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของสตาร์ชข้าว
37 องค์ประกอบ และสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งถั่วหรั่ง
38 การศึกษาองค์ประกอบ โครงสร้าง และคุณสมบัติ ของแป้งและสตาร์ชจากถั่วหรั่ง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม
ปี พ.ศ. 2543
39 การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นความพรุน และการหดตัวของเห็ดระหว่างการทำแห้ง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
40 ผลของการเติมแป้งข้าวกล้องเพาะงอกต่อคุณภาพของบะหมี่แห้ง
41 การพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดมะม่วงกึ่งแห้งด้วยวิธีออสโมซิส