ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยพงษ์ สุเมตติกุล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ปิยพงษ์ สุเมตติกุล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 คณาภรณ์ รัศมีมารีย์ 2
2 สืบสกุล นรินทรางกูร ณ อยุธยา 2
3 วลีภรณ์ จงแก้ววัฒนา 2
4 นันทรัตน์ เจริญกุล 2
5 วัสสิกา รุมาคม 2
6 ภัคชุดา พันอินทร์ 2
7 พัชรินทร์ จันทาพูน 2
8 ปองสิน วิเศษศิริ 2
9 เอกอมร เอี่ยมศิริรักษ์ 1
10 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 1
11 วรกานต์ อินทรโสภา 1
12 สุรีรัตน์ จีนพงษ์ 1
13 สุรดา ไชยสงคราม 1
14 ปิยนุช เปี่ยมวิริยวงศ์ 1
15 ธนัสถ์ เกษมไชยานันท์ 1
16 รัตติพร พิทยะภัทร์ 1
17 มัณฑลิน จันแดง 1
18 รับขวัญ ภูษาแก้ว 1
19 สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร 1
20 บุษกร เลิศวีระศิริกุล 1
21 ศรินทร์รัศม์ เสริฐปัญญา 1
22 ขวัญชัย พานิชการ 1
23 พันธุ์พัฒน์ กัลยา 1
24 สุธาสินี แสงมุกดา 1
25 ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ 1
26 วิรยุทธ ชัยดินี 1
27 สุนันท์ แดงประไพ 1
28 ฤทัยวรรณ หาญกล้า 1
29 ราตรี ศรีไพรวรรณ 1
30 พิพัฒน์ ภู่ภีโญ 1
31 สุริยวิชญา ทรงกลด 1
32 สมพิศ ใช้เฮ็ง 1
33 สุนทรี วรรณไพเราะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 7
2 2557 2
3 2556 2
4 2555 11
5 2554 10
6 2553 3
7 2552 1
8 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาสถานการณ์จำลองเพื่อการประเมินสมรรถนะและทักษะด้านบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน
2 ยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
3 ยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
4 การพัฒนาสถานการณ์จำลองเพื่อการประเมินสมรรถนะและทักษะด้านบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน
5 การศึกษาการบริหารครูชาวต่างชาติของโรงเรียนเอกชนสองภาษาในกรุงเทพมหานคร
6 การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิทยฐานะเพื่อเสริมสร้างคุณภาพนักเรียน
7 การศึกษาการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2557
8 กลยุทธ์การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
9 กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของครู
ปี พ.ศ. 2556
10 ยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำเชิงวัฒนธรรมไทยของ นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
11 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารห้องสมุดโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักเรียนประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2555
12 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
13 แนวทางการบริหารจัดการคนเก่งของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
14 กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อการพัฒนาแบบก้าวกระโดด
15 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา
16 ยุทธศาสตร์การบริหารสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
17 กลยุทธ์การบริหารการตลาดสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
18 การพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นำทางการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
19 กลยุทธ์การบริหารเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา-ขั้นพื้นฐาน
20 กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนกวดวิชาเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
21 แนวทางการบริหารจัดการคนเก่งของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
22 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2554
23 การพัฒนาเครื่องมือวัดภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
24 การพัฒนารูปแบบการบริหารที่เหมาะสมสำหรับสถาบันการอาชีวศึกษา
25 กลยุทธ์การบริหารหลักสูตรการจัดการโรงแรมระดับ 5 ดาวเพื่อผู้จัดการทั่วไป
26 การศึกษาแนวทางการยกระดับการประกันคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
27 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
28 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในเขตเมืองและชนบท
29 การพัฒนาระบบบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
30 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรธุรกิจในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวคิดบรรษัทบริบาล
31 การพัฒนาระบบการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามหลักการเสริมสร้างพลังอำนาจ
32 การพัฒนาระบบบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553
33 การพัฒนากระบวนทัศน์การบริหารสาขาการศึกษาปฐมวัยของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
34 การศึกษาการบริหารงานบุคคลด้านบุคลากรครูของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
35 การศึกษาบริหารงานบุคคลด้านบุคลากรครูของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2552
36 การประเมินความต้องการจำเป็นในการบริหารงานสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดหนองคาย