ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยพงษ์ คล้ายคลึง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริเดช สุชีวะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 2
3 2556 1
4 2551 1
5 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 โครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp)
2 การติดตามและประเมินผลโรงเรียนในโครงการของสถาบันภาษาอังกฤษ
ปี พ.ศ. 2558
3 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับชั้นประถมศึกษา
4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษเป็นรายบุคคล
ปี พ.ศ. 2556
5 การพัฒนาทฤษฎีโปรแกรมสำหรับประเมินความสำเร็จของการนำนโยบายปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในสถานศึกษาโดยใช้วิธีอุปนัยและนิรนัย
ปี พ.ศ. 2551
6 แนวทางการพัฒนาระบบและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัยของรัฐบาลแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร