ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยนุช ภิญโย
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ปิยนุช ภิญโญ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กิตติภูมิ ภิญโย 11
2 จิราพร วรวงศ์ 11
3 วิไลวรรณ วัฒนานนท์ 7
4 ภาวิณี พรหมบุตร 6
5 กาญจนา ปัญญาธร 6
6 วนิดา ศรีพรหมษา 6
7 นิระมล สมตัว 5
8 รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง 5
9 วิฑูรย์ เชื้อสวน 5
10 เพชรไสว ลิ้มตระกูล 5
11 ธรณิศ สายวัฒน์ 4
12 สมศักดิ์ เทียมเก่า 4
13 รจนา สุโพธิ์ 3
14 ศรีสุดา ลุนพุฒิ 3
15 ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง 3
16 อมรรัตน์ อัครเศรษฐสกุล 3
17 รจนา วรวิทย์ศรางกูร 3
18 สุภารัตน์ พิสัยพันธุ์ 3
19 วชิรศักดิ์ อภิพัฒฐ์กานต์ 3
20 จารุณี ขาวแจ้ง 3
21 สุขุมาล ศรีหานู 2
22 เสาวลักษณ์ พลดี 2
23 สายสุดา จันหัวนา 2
24 รุจิรา อุ่นผาง 2
25 ทิพวรรณ กรงทอง 2
26 รุ่งทิพย์ พรหมบุตร 2
27 เอื้อจิต สุขพูล 1
28 ณรงค์ คำอ่อน 1
29 ทินวิสุทธิ์ ศรีละมัย 1
30 กันนิษฐา มาเห็ม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 4
2 2558 6
3 2557 3
4 2556 1
5 2554 1
6 2552 2
7 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนานวัตกรรม รอกกะลา ลดไหล่ติด พิชิต stroke
2 การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
3 การพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแม่นนท์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
4 บรรยากาศองค์กรตามความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี่ อุดรธานี
ปี พ.ศ. 2558
5 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อ ความรู้และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน ของจังหวัดแห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนใต้)
6 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถแห่งตนต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนจังหวัดขอนแก่น
7 ผลของการจัดโปรแกรมการพัฒนาความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน โดยใช้กรณีศึกษาต่อทัศนคติและความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
8 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยการมี ส่วนร่วมของชุมชนในบริบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 ผลของการจัดโปรแกรมการพัฒนาความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนต่อทัศนคติและความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของนักศึกษาพยาบาล
10 สถานการณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดการโรคหลอดเลือดสมองของกลุ่มเสี่ยงในชุมชนตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2557
11 สภาพปัญหาและความต้องการของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
12 สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
13 บทบาทและศักยภาพของหมอพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพประชาชนของชุมชนแห่งหนึ่งบริบทอีสาน
ปี พ.ศ. 2556
14 การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของอาสาสมัครในตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2554
15 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบบริการห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ปีการศึกษา 2551
ปี พ.ศ. 2552
16 พฤติกรรมความเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาลในการดูแลสุขภาพนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแ่ก่น ปีการศึกษา 2551
17 การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อพฤติกรรมความเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาลในการดูแลสุขภาพของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ปีการศึกษา 2551