ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยนาถ บุนนาค
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 14
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ 6
3 ณรงค์ พ่วงพิศ 4
4 ทิพย์พาพร อินคุ้ม 4
5 วรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 3
6 สมบัติ จันทรวงศ์ 2
7 จันทรา บูรณฤกษ์ 2
8 กนก วงษ์ตระหง่าน 2
9 ไม่มีข้อมูล 2
10 เพ็ญศักดิ์ จักษุจินดา โฮวิทซ์ 1
11 วราภรณ์ ทินานนท์ 1
12 อนันต์ วงษ์แก้ว 1
13 อินทิรา ซาฮีร์ 1
14 พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ 1
15 ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ 1
16 ดรุณี แก้วม่วง 1
17 ดวงพร นพคุณ 1
18 สุวัฒนา ธาดานิติ 1
19 เนตรนภิส นาควัชระ 1
20 วิลาสวงศ์ พงศะบุตร 1
21 พวงเพชร สุรัตนกวีกุล 1
22 สมศรี ชัยวณิชยา 1
23 สาลินี มานะกิจ 1
24 อัจฉรา กาญจโนมัย 1
25 บุญธรรม อินทร์จันทร์ 1
26 วุฒิชัย มูลศิลป์ 1
27 สุรีย์ เลียงแสงทอง 1
28 พิชัย ลิมป์วรพรรณ 1
29 วิจิตร เกิดวิสิษฐ์ 1
30 สมชาย หลั่งหมอยา 1
31 เรณู ศรีสุนทร 1
32 ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล 1
33 ลักษมี รัตตสัมพันธ์ 1
34 นฤมล ธีรวัฒน์ 1
35 สุนทร ณ รังษี 1
36 จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ 1
37 สรรใจ แสงวิเชียร 1
38 วรรณา วุฒฑะกุล 1
39 จุรีรัตน์ เกียรตุมาพันธ์ 1
40 สมโชติ วีรภัทรเวธ 1
41 อังคณา เกียรติศักดิ์นุกูล 1
42 ปิยนาถ บุนนาค 1
43 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 1
44 สุรางค์ศรี ตันเสียงสม 1
45 กรรณิการ์ สาตรปรุง 1
46 ธนิดา กำปั่นทอง 1
47 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 1
48 สุจิต บุญบงการ 1
49 รัตนาวดี แก้วไชโย 1
50 อุษา ชัยโชณิชย์ 1
51 ยุรารัตน์ พันธุ์ยุรา 1
52 ประเสริฐ สัชฌุกร 1
53 พูนเกศ จันทกานนท์ 1
54 กาญจนา บุญส่ง 1
55 นาฏวิภา ชลิตานนท์ 1
56 สุด จอนเจิดสิน 1
57 วัชรินทร์ มัสเจริญ 1
58 กัณฐิกา ศรีอุดม 1
59 สุดา เพียรธัญกรณ์ 1
60 ประสิทธิ์ พงศ์อุดม 1
61 รัตนาพร เศรษฐกุล 1
62 สุภัทรา กมลาภรณ์ 1
63 สาวิตรี ทัพภะสุต 1
64 เสนอ นิลเดช 1
65 สถาพร อรุณวิลาศ 1
66 สุรีย์ ทรัพย์สุนทร 1
67 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
68 วันเพ็ญ สุจิปุตโต 1
69 ปภัสสร เธียรปัญญา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2552 2
4 2551 2
5 2550 2
6 2549 1
7 2548 2
8 2546 3
9 2545 1
10 2544 1
11 2539 2
12 2536 1
13 2534 1
14 2533 4
15 2531 2
16 2529 1
17 2528 4
18 2527 5
19 2526 3
20 2525 3
21 2524 1
22 2523 4
23 2522 4
24 2521 2
25 2518 1
26 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 นางสิริมาโว บันดาราไนยเก : นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโลก
2 นางสิริมาโว บันดาราไนยเก : นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโลก
ปี พ.ศ. 2557
3 สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ : พระมารดาแห่งสยามประเทศ
ปี พ.ศ. 2552
4 นโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดน ภายใต้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ-รัฐบาลพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร [4 สิงหาคม พ.ศ.2531 - 19 กันยายน พ.ศ.2549]
5 จักรวาลวิทยาสยาม :
ปี พ.ศ. 2551
6 สงครามเชียงตุงในประวัติศาสตร์ไทย พ.ศ.2392-2488
7 นโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์-รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ [14 ตุลาคม พ.ศ.2516 - 4 สิงหาคม พ.ศ.2531] ปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2550
8 พัฒนาการของมหาวิทยาลัยไทย พ.ศ. 2459-2500
9 มิชชันนารีอเมริกันกับการสร้างชุมชนชาวคริสต์ในล้านนาช่วงสมัยของการปรับเปลี่ยนทางสังคม พ.ศ. 2410-2476
ปี พ.ศ. 2549
10 จาก "นาเชนแนล เอกซฮิบิเชน" ถึง "สยามรัฐพิพิธภัณฑ์" : ภาพสะท้อนประวัติศาสตร์สยาม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปี พ.ศ. 2548
11 นโยบายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐบาลไทยระหว่าง พ.ศ.2494-2519
12 ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนคาทอลิกบ้านท่าแร่ จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2427-2508
ปี พ.ศ. 2546
13 นโยบายการปกครองของรัฐบาลไทยต่อชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2475-2516)
14 เครือข่ายพ่อค้าผ้าชาวอินเดียในสังคมไทย ระหว่าง พ.ศ. 2400-2490
15 วิวัฒนาการของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทยตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4
ปี พ.ศ. 2545
16 การเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของกรุงเทพมหานครตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2325-2411
ปี พ.ศ. 2544
17 บทบาทและหน้าที่ของขุนนางกรมท่าขวา ในสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2153-2435)
ปี พ.ศ. 2539
18 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2491-2530
19 คติความเชื่อพุทธศาสนาแบบลังกากับวิถีชีวิตชุมชุนเมืองสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย
ปี พ.ศ. 2536
20 โลกทัศน์ทางการเมืองของชนชั้นนำในสมัยรัชกาลที่ 1 : ศึกษาจากเรื่องราชาธิราช สามก๊ก และไซ่ฮั่น
ปี พ.ศ. 2534
21 สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยระหว่างปีพุทธศักราช 2516 ถึง 2532 ที่มีผลต่อนโยบายการศึกษา การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2533
22 แบบเรียนสังคมศึกษากับการกล่อมเกลาทางการเมืองไทย ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ : ศึกษากรณีความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
23 แนวคิดและบทบาททางการศึกษาของหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
24 การเมืองระหว่างองค์การของรัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณีความขัดแย้ง ที่สำคัญระหว่างกระทรวงต่าง ๆ ในสมัยปฏิรูป (พ.ศ. 2435-พ.ศ. 2453)
25 คดีอาชญากรสงครามในประเทศไทย พ.ศ. 2488-2489
ปี พ.ศ. 2531
26 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับการทำนุบำรุงการกสิกรรม
27 กองทัพอากาศกับการเมืองไทย พ.ศ. 2480-2519
ปี พ.ศ. 2529
28 อำนาจหน้าที่และบทบาทของโกษาธิบดีในสมัยรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2528
29 การวิเคราะห์โอกาสในการเลื่อนชั้นทางสังคม ในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2325-2394) : รายงานผลการวิจัย
30 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวกับแนวพระราชดำริ ทางด้านพระพุทธศาสนาที่มีผลต่อการดำเนินการปกครองประเทศ
31 การวิเคราะห์เนื้อหา "หนังสือชุด" ประชุมพงศาวดาร
32 ประวัติความเป็นมาและการขยายตัวการค้าของชาวจีนในกรุงเทพมหานคร ระหว่าง พ.ศ.2398-2475
ปี พ.ศ. 2527
33 จันทบุรี และตราด : กรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส (พ.ศ. 2436-2450) : รายงานผลการวิจัย
34 การวิเคราะห์โอกาสในการเลื่อนชั้นทางสังคมในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น : รายงานผลการวิจัย
35 การศึกษารายจ่ายพระราชทรัพย์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (2325-2394)
36 ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาวไทย จีน และตะวันตกในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2398-2453
37 อำนาจหน้าที่และบทบาทของสมุหนายก ในสมัยรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2526
38 ฐานะและความสำคัญของเมืองตรัง พ.ศ. 2352-2440
39 การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในระยะปี พ.ศ. 2432-2490
40 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถกับงานด้านการคลัง พ.ศ.2450-2474
ปี พ.ศ. 2525
41 คลองในกรุงเทพฯ : ความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อกรุงเทพฯ ในรอบ 200 ปี (พ.ศ. 2325-2525)
42 ความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาระหว่างไทยกับลังกา ตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
43 พระราชดำริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว
ปี พ.ศ. 2524
44 การศึกษาวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจเมืองภูเก็ตระหว่าง พ.ศ.2396-2475 / สุรีย์ เลียงแสงทอ
ปี พ.ศ. 2523
45 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสภาวะแวดล้อมในบริเวณศาสนสถาน ในกรุงเทพมหานคร : รายงานวิจัย
46 บทบาททางด้านการเมืองและการปกครองของสมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ ระหว่าง พ.ศ. 2411-พ.ศ. 2429
47 จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีกับการดำเนินงานธุรกิจของท่าน ระหว่าง พ.ศ. 2428-2474
48 การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ.2325-2394)
ปี พ.ศ. 2522
49 บทบาทของการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อการพัฒนาทางการเมืองของประเทศไทย (พ.ศ.2475-พ.ศ.2516) : รายงานผลการวิจัย
50 การค้าสำเภาของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
51 การปฏิรูปมัธยมศึกษาในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช พ.ศ. 2435-2475 การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์
52 วิวัฒนาการของการเขียนประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ปี พ.ศ. 2521
53 การศึกษาผลกระทบทางการเมืองจากความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2463-2506) : รายงานผลการวิจัย
54 ปัญหาชาวนาและนโยบายของรัฐบาลในรัชสมัย พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว
ปี พ.ศ. 2518
55 การวางรากฐานการคมนาคม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : รายงานผลการวิจัย