ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยนาถ บุนนาค
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 14
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ 6
3 ทิพย์พาพร อินคุ้ม 4
4 ณรงค์ พ่วงพิศ 4
5 วรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 3
6 จันทรา บูรณฤกษ์ 2
7 ไม่มีข้อมูล 2
8 สมบัติ จันทรวงศ์ 2
9 กนก วงษ์ตระหง่าน 2
10 สุรีย์ ทรัพย์สุนทร 1
11 เสนอ นิลเดช 1
12 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
13 วันเพ็ญ สุจิปุตโต 1
14 สุภัทรา กมลาภรณ์ 1
15 สาวิตรี ทัพภะสุต 1
16 สถาพร อรุณวิลาศ 1
17 ธนิดา กำปั่นทอง 1
18 สุรางค์ศรี ตันเสียงสม 1
19 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 1
20 วัชรินทร์ มัสเจริญ 1
21 กรรณิการ์ สาตรปรุง 1
22 กาญจนา บุญส่ง 1
23 นาฏวิภา ชลิตานนท์ 1
24 รัตนาพร เศรษฐกุล 1
25 ดวงพร นพคุณ 1
26 สุวัฒนา ธาดานิติ 1
27 พวงเพชร สุรัตนกวีกุล 1
28 สมศรี ชัยวณิชยา 1
29 ดรุณี แก้วม่วง 1
30 สาลินี มานะกิจ 1
31 เนตรนภิส นาควัชระ 1
32 จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ 1
33 สมโชติ วีรภัทรเวธ 1
34 กัณฐิกา ศรีอุดม 1
35 สุดา เพียรธัญกรณ์ 1
36 อังคณา เกียรติศักดิ์นุกูล 1
37 ปภัสสร เธียรปัญญา 1
38 ประสิทธิ์ พงศ์อุดม 1
39 สุด จอนเจิดสิน 1
40 ประเสริฐ สัชฌุกร 1
41 นฤมล ธีรวัฒน์ 1
42 จุรีรัตน์ เกียรตุมาพันธ์ 1
43 ลักษมี รัตตสัมพันธ์ 1
44 สุนทร ณ รังษี 1
45 วรรณา วุฒฑะกุล 1
46 อัจฉรา กาญจโนมัย 1
47 วิลาสวงศ์ พงศะบุตร 1
48 พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ 1
49 เพ็ญศักดิ์ จักษุจินดา โฮวิทซ์ 1
50 วราภรณ์ ทินานนท์ 1
51 อนันต์ วงษ์แก้ว 1
52 อินทิรา ซาฮีร์ 1
53 ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ 1
54 สรรใจ แสงวิเชียร 1
55 ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล 1
56 รัตนาวดี แก้วไชโย 1
57 อุษา ชัยโชณิชย์ 1
58 ยุรารัตน์ พันธุ์ยุรา 1
59 พูนเกศ จันทกานนท์ 1
60 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 1
61 สุจิต บุญบงการ 1
62 วิจิตร เกิดวิสิษฐ์ 1
63 สมชาย หลั่งหมอยา 1
64 วุฒิชัย มูลศิลป์ 1
65 เรณู ศรีสุนทร 1
66 บุญธรรม อินทร์จันทร์ 1
67 สุรีย์ เลียงแสงทอง 1
68 พิชัย ลิมป์วรพรรณ 1
69 ปิยนาถ บุนนาค 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2552 2
4 2551 3
5 2550 3
6 2549 1
7 2548 2
8 2546 3
9 2545 1
10 2544 1
11 2539 2
12 2536 1
13 2534 2
14 2533 4
15 2531 3
16 2529 1
17 2528 4
18 2527 5
19 2526 3
20 2525 3
21 2524 1
22 2523 4
23 2522 4
24 2521 2
25 2518 1
26 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 นางสิริมาโว บันดาราไนยเก : นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโลก
2 นางสิริมาโว บันดาราไนยเก : นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโลก
ปี พ.ศ. 2557
3 สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ : พระมารดาแห่งสยามประเทศ
ปี พ.ศ. 2552
4 นโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดน ภายใต้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ-รัฐบาลพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร [4 สิงหาคม พ.ศ.2531 - 19 กันยายน พ.ศ.2549]
5 จักรวาลวิทยาสยาม :
ปี พ.ศ. 2551
6 นโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์-รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ [14 ตุลาคม พ.ศ.2516 - 4 สิงหาคม พ.ศ.2531] ปีที่ 1
7 สงครามเชียงตุงในประวัติศาสตร์ไทย พ.ศ.2392-2488
8 นโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์-รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ [14 ตุลาคม พ.ศ.2516 - 4 สิงหาคม พ.ศ.2531] ปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2550
9 นโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์-รัฐบาลพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร (14 ตุลาคม พ.ศ.2516-19 กันยายน พ.ศ.2549)
10 พัฒนาการของมหาวิทยาลัยไทย พ.ศ. 2459-2500
11 มิชชันนารีอเมริกันกับการสร้างชุมชนชาวคริสต์ในล้านนาช่วงสมัยของการปรับเปลี่ยนทางสังคม พ.ศ. 2410-2476
ปี พ.ศ. 2549
12 จาก "นาเชนแนล เอกซฮิบิเชน" ถึง "สยามรัฐพิพิธภัณฑ์" : ภาพสะท้อนประวัติศาสตร์สยาม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปี พ.ศ. 2548
13 นโยบายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐบาลไทยระหว่าง พ.ศ.2494-2519
14 ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนคาทอลิกบ้านท่าแร่ จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2427-2508
ปี พ.ศ. 2546
15 นโยบายการปกครองของรัฐบาลไทยต่อชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2475-2516)
16 เครือข่ายพ่อค้าผ้าชาวอินเดียในสังคมไทย ระหว่าง พ.ศ. 2400-2490
17 วิวัฒนาการของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทยตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4
ปี พ.ศ. 2545
18 การเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของกรุงเทพมหานครตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2325-2411
ปี พ.ศ. 2544
19 บทบาทและหน้าที่ของขุนนางกรมท่าขวา ในสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2153-2435)
ปี พ.ศ. 2539
20 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2491-2530
21 คติความเชื่อพุทธศาสนาแบบลังกากับวิถีชีวิตชุมชุนเมืองสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย
ปี พ.ศ. 2536
22 โลกทัศน์ทางการเมืองของชนชั้นนำในสมัยรัชกาลที่ 1 : ศึกษาจากเรื่องราชาธิราช สามก๊ก และไซ่ฮั่น
ปี พ.ศ. 2534
23 นโยบายการปกครองของรัฐบาลไทยต่อชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ.2475-2516)
24 สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยระหว่างปีพุทธศักราช 2516 ถึง 2532 ที่มีผลต่อนโยบายการศึกษา การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2533
25 แบบเรียนสังคมศึกษากับการกล่อมเกลาทางการเมืองไทย ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ : ศึกษากรณีความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
26 แนวคิดและบทบาททางการศึกษาของหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
27 การเมืองระหว่างองค์การของรัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณีความขัดแย้ง ที่สำคัญระหว่างกระทรวงต่าง ๆ ในสมัยปฏิรูป (พ.ศ. 2435-พ.ศ. 2453)
28 คดีอาชญากรสงครามในประเทศไทย พ.ศ. 2488-2489
ปี พ.ศ. 2531
29 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับการทำนุบำรุงการกสิกรรม
30 นโยบายการปกครองของรัฐบาลไทยต่อชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ.2475-2516)
31 กองทัพอากาศกับการเมืองไทย พ.ศ. 2480-2519
ปี พ.ศ. 2529
32 อำนาจหน้าที่และบทบาทของโกษาธิบดีในสมัยรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2528
33 การวิเคราะห์โอกาสในการเลื่อนชั้นทางสังคม ในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2325-2394) : รายงานผลการวิจัย
34 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวกับแนวพระราชดำริ ทางด้านพระพุทธศาสนาที่มีผลต่อการดำเนินการปกครองประเทศ
35 การวิเคราะห์เนื้อหา "หนังสือชุด" ประชุมพงศาวดาร
36 ประวัติความเป็นมาและการขยายตัวการค้าของชาวจีนในกรุงเทพมหานคร ระหว่าง พ.ศ.2398-2475
ปี พ.ศ. 2527
37 จันทบุรี และตราด : กรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส (พ.ศ. 2436-2450) : รายงานผลการวิจัย
38 การวิเคราะห์โอกาสในการเลื่อนชั้นทางสังคมในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น : รายงานผลการวิจัย
39 การศึกษารายจ่ายพระราชทรัพย์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (2325-2394)
40 ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาวไทย จีน และตะวันตกในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2398-2453
41 อำนาจหน้าที่และบทบาทของสมุหนายก ในสมัยรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2526
42 ฐานะและความสำคัญของเมืองตรัง พ.ศ. 2352-2440
43 การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในระยะปี พ.ศ. 2432-2490
44 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถกับงานด้านการคลัง พ.ศ.2450-2474
ปี พ.ศ. 2525
45 คลองในกรุงเทพฯ : ความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อกรุงเทพฯ ในรอบ 200 ปี (พ.ศ. 2325-2525)
46 ความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาระหว่างไทยกับลังกา ตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
47 พระราชดำริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว
ปี พ.ศ. 2524
48 การศึกษาวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจเมืองภูเก็ตระหว่าง พ.ศ.2396-2475 / สุรีย์ เลียงแสงทอ
ปี พ.ศ. 2523
49 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสภาวะแวดล้อมในบริเวณศาสนสถาน ในกรุงเทพมหานคร : รายงานวิจัย
50 บทบาททางด้านการเมืองและการปกครองของสมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ ระหว่าง พ.ศ. 2411-พ.ศ. 2429
51 จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีกับการดำเนินงานธุรกิจของท่าน ระหว่าง พ.ศ. 2428-2474
52 การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ.2325-2394)
ปี พ.ศ. 2522
53 บทบาทของการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อการพัฒนาทางการเมืองของประเทศไทย (พ.ศ.2475-พ.ศ.2516) : รายงานผลการวิจัย
54 การค้าสำเภาของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
55 การปฏิรูปมัธยมศึกษาในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช พ.ศ. 2435-2475 การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์
56 วิวัฒนาการของการเขียนประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ปี พ.ศ. 2521
57 การศึกษาผลกระทบทางการเมืองจากความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2463-2506) : รายงานผลการวิจัย
58 ปัญหาชาวนาและนโยบายของรัฐบาลในรัชสมัย พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว
ปี พ.ศ. 2518
59 การวางรากฐานการคมนาคม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
60 นโยบาย การปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์-รัฐบาลพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร (14 ตุลาคม พ.ศ. 2516-19 กันยายน พ.ศ. 2549)