ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยธิดา ตรีเดช
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ปิยะธิดา ตรีเดช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พีระ ครึกครื้นจิตร 4
2 สินีนาฏ ชาวตระการ 4
3 ณัฐกาญจน์ ศรีสุพพัตพงษ์ 4
4 จิตติญา ลัดดากลม 4
5 สัญญา เหมือนโพธิ์ทอง 3
6 วงเดือน ปั้นดี 3
7 วรเชษฐ์ เวชมงคลกร 3
8 สุธี อยู่สถาพร 3
9 วีรวัฒน์ ปภุสสโร 2
10 บรรจง จันทร์จีน 1
11 กมลวรรณ สนามทอง 1
12 สุจิตกุล แสนคำ 1
13 จินดาพลอย ต่างใจ 1
14 อานันตยา คำชมภู 1
15 ปภัชญา หนูสลุง 1
16 ปภาวดี เหล่าพาณิชย์เจริญ 1
17 ศศิกาญจน์ นามิ่ง 1
18 พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ 1
19 ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ 1
20 ปริญญา พุทธาภิบาล 1
21 พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล 1
22 วเรศ วีระสัย 1
23 ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช 1
24 วิไลลักษณ์ ทิวากรกฎ 1
25 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
26 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 3
3 2553 1
4 2552 4
5 2551 6
6 2549 1
7 2533 1
8 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การวิเคราะห์เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลโดยตรงในผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก: กรณีศึกษาหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปี พ.ศ. 2557
2 ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา กระทรวงสาธารณสุข
3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตอบสนองการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นของคณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี
4 ผลของการใช้แนวคิดแบบลีนในการศึกษาระยะเวลาที่มารับบริการของหน่วยตรวจ บริการการล้างไตทางช่องท้อง หอผู้ป่วยโรคไตสง่า นิลวรางกูร โรงพยาบาลศิริราช
ปี พ.ศ. 2553
5 ความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรามาธิบดี
ปี พ.ศ. 2552
6 ความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของเจ้าหน้าที่ ศึกษาเฉพาะกรณี ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิคด้านโรคเอดส์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
7 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการตรวจวินิจฉัยเสมหะ ผู้มีอาการสงสัยป่วยเป็นวัณโรค ที่ห้องปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค
8 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรณีศึกษา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
9 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก สาขากายภาพบำบัด ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปี พ.ศ. 2551
10 การปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
11 การปฏิบัติงานตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน
12 การประเมินและพัฒนาสำนักงานสาธารณสุข อำเภอพัฒนานิคม ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
13 ประสิทธิผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมาย ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล จังหวัดราชบุรี
14 กระบวนการบริหารจัดการการดำเนินงานลพบุรีสุขภาพดีสู่เมืองไทยแข็งแรง ปี 2548
15 การบริหารความปลอดภัยในโรงงานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 18001
ปี พ.ศ. 2549
16 โครงการศึกษาความเกี่ยวเนื่องของแหล่งพลังงานส่วนเกินกับปรากฎการณ์ธรรมชาติบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง
ปี พ.ศ. 2533
17 การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำขมิ้นใช้แทนยาลดกรดในโรงพยาบาลชุมชน