ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยธิดา ตรีเดช
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ปิยะธิดา ตรีเดช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จิตติญา ลัดดากลม 4
2 ณัฐกาญจน์ ศรีสุพพัตพงษ์ 4
3 พีระ ครึกครื้นจิตร 4
4 สินีนาฏ ชาวตระการ 4
5 สัญญา เหมือนโพธิ์ทอง 3
6 วงเดือน ปั้นดี 3
7 วรเชษฐ์ เวชมงคลกร 3
8 สุธี อยู่สถาพร 3
9 วีรวัฒน์ ปภุสสโร 2
10 พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ 1
11 ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ 1
12 ปริญญา พุทธาภิบาล 1
13 วเรศ วีระสัย 1
14 พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล 1
15 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
16 ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช 1
17 วิไลลักษณ์ ทิวากรกฎ 1
18 กมลวรรณ สนามทอง 1
19 สุจิตกุล แสนคำ 1
20 อานันตยา คำชมภู 1
21 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 1
22 บรรจง จันทร์จีน 1
23 จินดาพลอย ต่างใจ 1
24 ปภัชญา หนูสลุง 1
25 ปภาวดี เหล่าพาณิชย์เจริญ 1
26 ศศิกาญจน์ นามิ่ง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 3
3 2555 1
4 2553 1
5 2552 4
6 2551 6
7 2549 1
8 2540 2
9 2539 2
10 2533 1
11 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การวิเคราะห์เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลโดยตรงในผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก: กรณีศึกษาหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปี พ.ศ. 2557
2 ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา กระทรวงสาธารณสุข
3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตอบสนองการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นของคณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี
4 ผลของการใช้แนวคิดแบบลีนในการศึกษาระยะเวลาที่มารับบริการของหน่วยตรวจ บริการการล้างไตทางช่องท้อง หอผู้ป่วยโรคไตสง่า นิลวรางกูร โรงพยาบาลศิริราช
ปี พ.ศ. 2555
5 ความพึงพอใจและผลกระทบภายหลังการถ่ายโอนบุคลากรสาธารณสุขให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
ปี พ.ศ. 2553
6 ความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรามาธิบดี
ปี พ.ศ. 2552
7 ความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของเจ้าหน้าที่ ศึกษาเฉพาะกรณี ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิคด้านโรคเอดส์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
8 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการตรวจวินิจฉัยเสมหะ ผู้มีอาการสงสัยป่วยเป็นวัณโรค ที่ห้องปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค
9 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรณีศึกษา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
10 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก สาขากายภาพบำบัด ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปี พ.ศ. 2551
11 การปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
12 การปฏิบัติงานตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน
13 การประเมินและพัฒนาสำนักงานสาธารณสุข อำเภอพัฒนานิคม ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
14 ประสิทธิผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมาย ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล จังหวัดราชบุรี
15 กระบวนการบริหารจัดการการดำเนินงานลพบุรีสุขภาพดีสู่เมืองไทยแข็งแรง ปี 2548
16 การบริหารความปลอดภัยในโรงงานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 18001
ปี พ.ศ. 2549
17 โครงการศึกษาความเกี่ยวเนื่องของแหล่งพลังงานส่วนเกินกับปรากฎการณ์ธรรมชาติบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง
ปี พ.ศ. 2540
18 รูปแบบการบริหารจัดการโครงการอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมในประเทศ
19 รูปแบบการบริหารจัดการสื่อประชาสัมพันธ์โรคเอดส์ที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
20 รูปแบบการบริหารจัดการโครงการอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมในประเทศ
21 รูปแบบการบริหารจัดการสื่อประชาสัมพันธ์โรคเอดส์ที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2533
22 การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำขมิ้นใช้แทนยาลดกรดในโรงพยาบาลชุมชน