ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2553 3
4 2551 2
5 2550 5
6 2547 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประเมินผลกระทบด้านระดับแรงดันในระบบจำหน่ายแรงต่ำที่มีการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอิกจำนวนมาก
ปี พ.ศ. 2557
2 การควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าในระบบจำหน่ายแรงต่ำที่มีการเชื่อมต่อกับระบบโฟโตโวลตาอิก
ปี พ.ศ. 2553
3 ป้ายหยุดรถอัจฉริยะ : กรณีศึกษาระบบบริการรถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 การลดค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศแบบชิลเลอร์ : กรณีศึกษากระบวนการลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์
5 ป้ายหยุดรถอัจฉริยะ : กรณีศึกษาระบบบริการรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2551
6 การลดค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศแบบชิลเลอร์ : กรณีศึกษากระบวนการลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์
7 การลดค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศแบบชิลเลอร์ : กรณีศึกษา กระบวนการลดอุณภูมิคอนเดนเซอร์
ปี พ.ศ. 2550
8 โครงการพัฒนาบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์แบบหรี่ไฟสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
9 ป้ายหยุดรถอัจฉริยะ : กรณีศึกษาระบบบริการรถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 การลดค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศแบบชิลเลอร์ : กรณีศึกษากระบวนการลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์
11 การลดค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศแบบชิลเลอร์ : กรณีศึกษากระบวนการลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์
12 การพัฒนาบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์แบบหรี่ไฟสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
ปี พ.ศ. 2547
13 การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าที่มีการเชื่อมโยงกับเอชวีดีซีในภาคใต้ของประเทศไทย = Stability analysis of HVDC interconnection power system in Southern Thailand / ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์
14 การวิเคราะห์ เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าที่มีการเชื่อมโยงกับ เอช วี ดี ซี ในภาคใต้ของประเทศไทย