ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงาน และความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอประจำครอบครัว
ปี พ.ศ. 2553
2 อิทธิพลของการคุกคามทางเพศต่อการถอนตัวจากงานของพนักงานหญิง โดยมีความพึงพอใจในงาน การรับรู้สภาพ และสุขภาพด้านจิตใจเป็นตัวแปรส่งผ่าน
3 อิทธิพลของการคุมคามทางเพศต่อการถอนตัวจากงานของพนักงานหญิงโดยมีความพึงพอใจในงาน การรับรู้สุขภาพ และสุขภาพด้านจิตใจเป็นตัวแปรส่งผ่าน
ปี พ.ศ. 2551
4 ประเมินการจัดระบบบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2550
5 ประเมินการจัดระบบบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น