ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิติ จันทรุไทย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาแผนความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ชุมชนการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2559
2 การศึกษาการลดความเร็วบนทางหลวงบริเวณรอยต่อเขตชุมชน
3 การศึกษาการลดความเร็วบนทางหลวงบริเวณรอยต่อเขตชุมชน
ปี พ.ศ. 2558
4 การศึกษาและสำรวจแหล่งวัสดุดินลูกรังเพื่อการวางแผนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน: กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา
5 การศึกษาและสำรวจแหล่งวัสดุดินลูกรังเพื่อการวางแผนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา
6 การศึกษาและสำรวจแหล่งวัสดุดินลูกรังเพื่อการวางแผนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน: กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา
ปี พ.ศ. 2557
7 การใช้ดินลูกรังผสมซีเมนต์เพื่อซ่อมถนนภายหลังประสบอุทกภัย
8 ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจในการใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในเขต เมือง: กรณีศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
9 การปรับปรุงคุณภาพดินโดยคอนกรีตใช้แล้วเพื่อการแก้ปัญหา สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
10 การปรับปรุงคุณภาพดินโดยคอนกรีตใช้แล้วเพื่อการแก้ปัญหา สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
11 การใช้ดินลูกรังผสมซีเมนต์เพื่อซ่อมถนนภายหลังประสบอุทกภัย
12 ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจในการใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในเขต เมือง: กรณีศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
13 การใช้ดินลูกรังผสมซีเมนต์เพื่อซ่อมถนนภายหลังประสบอุทกภัย
14 ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจในการใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในเขต เมือง กรณีศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
15 การปรับปรุงคุณภาพดินโดยคอนกรีตใช้แล้วเพื่อการแก้ปัญหา สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
16 การปรับปรุงคุณภาพดินโดยคอนกรีตใช้แล้วเพื่อการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
17 ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจในการใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในเขตเมือง กรณีศึกษาเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช
18 การใช้ดินลูกรังผสมซีเมนต์เพื่อซ่อมถนนภายหลังประสบอุทกภัย
ปี พ.ศ. 2556
19 การลดความเสี่ยงในกระแสจราจรของผู้ขับขี่จักรยานยนต์ในย่านชุมชน
20 การปรับปรุงคุณภาพดินโดยผสมเถ้าไม้ยางพาราเพื่อการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
21 การลดความเสี่ยงในกระแสจราจรของผู้ขับขี่จักรยานยนต์ในย่านชุมชน
ปี พ.ศ. 2555
22 การพัฒนาการขนส่งมวลชนด้วยระบบรางในประเทศไทย
23 การพัฒนาการขนส่งมวลชนด้วยระบบรางในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
24 อุบัติเหตุจราจรของรถจักรยานยนต์ในชุมชน: กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
25 อุบัติเหตุจราจรของรถจักรยานยนต์ในชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช