ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปาลีรัตน์ การดี
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศรีศักดิ์ สุนทรไชย 10
2 อินทิรา นาคนัตร์ 10
3 ระพีพรรณ ทองห่อ 6
4 ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ 5
5 นวลละออ แสงสุข 4
6 รสิกา อังกูร 4
7 ภวัต เจียมจิณณวัตร 2
8 พิชฎา อารยานุรักษ์ 2
9 บรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย 2
10 ภัทรฤดี ครองชนม์ 2
11 จำลอง พุฒซ้อน 2
12 วรสิกา อังกูร 2
13 ประกายรัตน์ ภัทรธิติ 2
14 พิยะดา มะลา 2
15 จำรูญ จันทร์ลอย 2
16 มงคล นาคนัตร์ 2
17 อรัสธรรม พรหมมะ 2
18 สัจจา บรรจงศิริ 2
19 คณธิศ มุ่งจองกลางกุล 2
20 นภัสวรรณ เพชรดอน 2
21 ชัชวาลย์ สังขดิษฐ์ 2
22 กัลยา มะโนนึก 2
23 วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ 2
24 ลัคนา พูลเจริญ 2
25 สมจิต โยธะคง 2
26 พิสิทธิ์ อารยานุรักษ์ 2
27 บำเพ็ญ เขียวหวาน 2
28 ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ 2
29 ธนนัน แจ้งเกษมสุข 1
30 ทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์ 1
31 เพ็ญแข ศรีสุทธิกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2552 1
5 2550 5
6 2549 1
7 2548 2
8 2547 4
9 2546 1
10 2545 1
11 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 แนวทางการพัฒนาสุนัขพันธ์ุไทยบางแก้วสู่สายพันธ์ุใหม่ของโลก ในมิติทางสังคมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2555
2 การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการกองทุนชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษายุทธศาสตร์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ในเขตภาคกลางตอนบน กลุ่มที่ 1
ปี พ.ศ. 2552
4 พืชสมุนไพรในอาหารไทย
ปี พ.ศ. 2550
5 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสิ่งแวดล้อม
6 การจัดโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี กรณีศึกษา 2 โรงเรียนในอำเภอบางกรวย
7 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวไทยแบบครบวงจร
8 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
9 สถานภาพการจัดโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี : กรณีศึกษา 2 โรงเรียนในอำเภอบางกรวย
ปี พ.ศ. 2549
10 การจัดโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี กรณีศึกษา 2 โรงเรียนในอำเภอบางกรวย
ปี พ.ศ. 2548
11 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวไทยแบบครบวงจร
12 การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เป็นผลจากการท่องเที่ยว : กรณีศึกษา จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2547
13 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสิ่งแวดล้อม
14 พืชสมุนไพรในอาหารไทย
15 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
16 ลักษณะการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์และความต้องการใช้บริการของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
17 ลักษณะการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์และความต้องการใช้บริการของนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
18 การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เป็นผลจากการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
19 การศึกษายุทธศาสตร์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ในเขตภาคกลางตอนบน กลุ่มที่ 1
20 สถานภาพการจัดโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี : กรณีศึกษา 2 โรงเรียนในอำเภอบางกรวย