ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปารีณา ศรีวนิชย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ 28
2 ประเสริฐ สะหว่างดี 5
3 มนิมนา สุทธิพงศ์เกียรติ์ 2
4 ศกุนา เก้านพรัตน์ 2
5 ภูวเดช พรหมมะกฤต 2
6 ชญานันทน์ ล้อมณีนพรัตน์ 2
7 สัณฐิชัย สนิทไชย 2
8 ธัญลักษณ์ เจริญศักดิ์ 2
9 เพ็ญประภา ฤทธิปัญญาวงศ์ 2
10 ขวัญพัฒน์ ธนะธรรมนิตย์ 2
11 ปณิธาน มาลากุล ณ อยุธยา 2
12 ปฐมพร ธาระวานิช 2
13 วิฑูรย์ เชื้ออำไพ 2
14 สุนันทา กว้างทุ่ง 2
15 ภาณุรุจ สุวรรณรัตน์ 1
16 เกริกเกียรติ รัฐนวธรรม 1
17 อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ 1
18 กษมา ประเสริฐสังข์ 1
19 ภาสกร ตันติวิวัฒน์ 1
20 ปิยรัตน์ วงศ์งามขวัญ 1
21 ช่อม่วง ม่วงทอง 1
22 มนัสนันท์ มากบัว 1
23 ภัทรพร ระดมสุทธิศาล 1
24 อรัญญา บุญธรักษา 1
25 บุญสิตา ธรรมพานิชวงค์ 1
26 น้ำแท้ มีบุญสล้าง 1
27 สุทธิพงษ์ สุขเพิ่ม 1
28 อุทัย อาทิเวช 1
29 เอกวัจน์ กมลเทพา 1
30 ดวงกมล ภู่ลาย 1
31 กัณฑิมา ช่างทำ 1
32 จิรายุ มกราพันธุ์ 1
33 วิธิดา มานิตย์กุล 1
34 กานต์ชิตา ชิตานนท์ 1
35 ภาสินี แพ่งสภา 1
36 วรพรรณ นาคทับ 1
37 ศศิรดี สะเดา 1
38 ชัญญาณ์ภัช ล้อมณีนพรัตน์ 1
39 อภินพ สุวรรณรัตน์ 1
40 ฐานัญญา หนุมาศ 1
41 เลิศลักษณ์ ลาภหลาย 1
42 สุวิชาภา อ่อนพึ่ง 1
43 พงศ์อิทธิ ภูษิตโภยไคย 1
44 พิญดา เลิศกิตติกุล 1
45 สุพัตรา สถิตย์จันทรากุล 1
46 กิติพงษ์ สุวรรณ์ 1
47 อุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม 1
48 ศุภศักดิ์ นิชโรจน์ 1
49 สาธิมน มิลินทางกูร 1
50 กัมปนาท ณ วิชัย 1
51 อัศวิน คูร์พิพัฒน์ 1
52 พิชยุตม์ คูณทอง 1
53 ศิริจันทร์ บิณศิรวานิช 1
54 อรสุดา แสงก่ำ 1
55 ปณิตา โรจน์พานิช 1
56 ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ 1
57 เสกสรร อำภาไพ 1
58 นิธิโรจน์ ประภารักษ์วรากูล 1
59 พิชญ์สินี นิ่มวิศิษย์ 1
60 มานะ เผาะช่วย 1
61 ฐานิสรา พาหะมาก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 7
2 2557 4
3 2556 6
4 2555 2
5 2554 6
6 2553 8
7 2552 19
8 2551 7
9 2550 6
10 2549 5
11 2547 4
12 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การกำหนดภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดในการดำเนินคดีกรณีที่ต้องมีใบอนุญาต
2 มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษผู้เดินทางท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
3 วิเคราะห์พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557: ศึกษากรณีการกระทำที่ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์
4 การแสวงหาพยานหลักฐานในคดีอาญาโดยมิชอบโดยเอกชน
5 การกำหนดความผิดทางอาญาที่ราษฎรมีอำนาจจับ
6 แนวทางการกำหนดมาตรการทางอาญาเพื่อคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่
7 บทบาทของผู้เสียหายในคดีอาญาในการกำหนดโทษ : สิทธิในการยื่นคำแถลงการณ์เกี่ยวกับผลกระทบของอาชญากรรม
ปี พ.ศ. 2557
8 การตรวจสอบและถ่วงดุลการแสวงหาพยานหลักฐาน : ศึกษากรณีการปฏิบัติการอำพรางของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550
9 มาตรการทางกฎหมายสำหรับการจัดการร่วมในทรัพยากรธรรมชาติ: ศึกษาการประมงทะเลพื้นบ้าน
10 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการรวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะ
11 ความรับผิดทางอาญาของผู้คุกคามล่วงละเมิดผู้อื่นทางอินเทอร์เน็ต
ปี พ.ศ. 2556
12 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
13 การทำให้เสียทรัพย์โดยประมาท
14 ปัญหาในการนำโทษปรับมาใช้บังคับในคดีสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีโทษปรับตามวันและรายได้
15 การนำรายงานการสืบเสาะข้อเท็จจริงมาใช้ในการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
16 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการค้าอาวุธสงคราม
17 การละเมิดอำนาจปกครองโดยบิดาหรือมารดาฝ่ายที่ไม่มีอำนาจปกครองกับความรับผิดทางอาญา
ปี พ.ศ. 2555
18 การคุ้มครองจำเลยที่เป็นเด็กและเยาวชนกรณีอ้างตนเองเป็นพยาน
19 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 : ศึกษากรณีการนำมาตรการกันตัวบุคคลเป็นพยานมาใช้บังคับ
ปี พ.ศ. 2554
20 ความผิดต่อส่วนตัว : ศึกษาปัญหาการดำเนินคดีในศาล
21 กฎหมายควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนในประเทศไทย
22 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 : ศึกษาความผิดเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลอันกระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
23 ความรับผิดทางอาญา สำหรับกรณีการกระทำในลักษณะละเมิดสิทธิส่วนตัวด้วยการแอบดู
24 การนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้กับคดีทุรเวชปฏิบัติ
25 บทบาทของประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาเกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ Copenhagen Accord และ Cancun Agreement
ปี พ.ศ. 2553
26 การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพของประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมนี
27 ยุติธรรมชุมชน : ศึกษากรณีการแก้ไขความขัดแย้งทางอาญาด้วยวิธีการเชิงสมานฉันท์ในระดับชุมชน
28 การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในทวีปแอนตาร์กติกในบริบทของพิธีสารว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามสนธิสัญญาแอนตาร์กติก ค.ศ. 1991
29 การระบุตัวบุคคลตามหมายจับ
30 ยุติธรรมชุมชน :
31 การระบุตัวบุคคลตามหมายจับ
32 การให้เอกสิทธิ์สำหรับพยานบุคคลในคดีอาญา :
33 การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในทวีปแอนตาร์กติก ในบริบทของพิธีสารว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามสนธิสัญญาแอนตาร์กติก ค.ศ.1991
ปี พ.ศ. 2552
34 การนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้สำหรับคดีอาญาที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลแขวง
35 การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายกรณีพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง
36 กระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททางอาญา : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งขั้นบ้านของสปป.ลาวกับการประนอมข้อพิพาททางอาญาในระดับหมู่บ้านของประเทศไทย
37 มาตรการทางอาญาในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการถูกล่อลวงในทางเพศโดยอาศัยอินเตอร์เน็ตหรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ
38 มาตรการในการคุ้มครองผู้เสียหายในระหว่างการดำเนินคดีอาญา
39 การคุ้มครองดุลพินิจของพนักงานอัยการในการสั่งคดี
40 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 : ศึกษากรณีอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
41 อายุความในคดีอาญา : ศึกษาการกำหนดอายุความสำหรับคดีทุจริตคอร์รัปชัน
42 การคุ้มครองพยานในคดีอาญา : ศึกษากรณีบทบาทศาลยุติธรรม
43 การดำเนินคดีศุลกากร : ศึกษาแนวทางในการกำหนดโทษสำหรับความผิดอาญาศุลกากร
44 การบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 : ศึกษากรณีการให้ความคุ้มครองผู้เสียหายที่จะไม่ถูกดำเนินคดี
45 การดำเนินคดีศุลกากร ศึกษาแนวทางในการกำหนดโทษ สำหรับความผิดอาญาศุลกากร
46 กระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททางอาญา : ศึกษาเปรียบเทียบการณีการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งชั้นบ้านของ สปป. ลาวกับการประนอมข้อพิพาททางอาญาในระดับหมู่บ้านของประเทศไทย
47 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 : ศึกษากรณีอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
48 การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายกรณีพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง
49 อายุความในคดีอาญา : ศึกษาการกำหนดอายุความสำหรับคดีทุจริตคอร์รับชัน
50 การนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้สำหรับคดีอาญาที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลแขวง
51 การคุ้มครองดุลพินิจของพนักงานอัยการในการสั่งคดี
52 การคุ้มครองพยานบุคคลในคดีอาญา : ศึกษากรณีบทบาทศาลยุติธรรม
ปี พ.ศ. 2551
53 การทำคำพิพากษาที่เหมาะสมต่อการกระทำความผิดของเด็ก
54 มาตรการทางกฎหมายสำหรับผู้ที่มีสภาพจิตไม่ปกติ : ศึกษากรณีการดำเนินคดีอาญา การรับโทษทางอาญา และการคุ้มครองสังคม
55 มาตรการทางอาญาเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก
56 อำนาจเจ้าพนักงานในการสืบสวนคดีเกี่ยวกับการก่อการร้ายในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบการบังคับใช้กฎหมาย USA PATRIOT Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา
57 มาตรการทางกฎหมาย สำหรับผู้ที่มีสภาพจิตไม่ปกติ : ศึกษากรณีดำเนินคดีอาญา การรับโทษทางอาญาและการคุ้มครองสังคม
58 การทำคำพิพากษาที่เหมาะสมต่อการกระทำความผิดของเด็ก
59 มาตรการทางอาญาเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก
ปี พ.ศ. 2550
60 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ศึกษากรณีความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์
61 ขอบเขตความรับผิดฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ : ศึกษาการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของผู้พิพากษา
62 ความรับผิดทางอาญาในการใช้เซลล์ต้นกำเนิดของมนุษย์เพื่อการวิจัยทดลอง
63 การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดบนอินเตอร์เน็ต : ศึกษาเฉพาะกรณีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
64 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ : การบังคับใช้กฎหมายในคดีหมิ่นประมาทบนระบบเครือข่ายเฉพาะเรื่องชื่อเสียง
65 การนำวิธีการต่อรองคำรับสารภาพมาใช้กับองค์กรอาชญากรรม
ปี พ.ศ. 2549
66 การบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547 : ศึกษากรณีการบังคับใช้ในชั้นก่อนการพิจารณา
67 กระบวนการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย
68 ความรับผิดทางอาญาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
69 ปัญหาการรวบรวมพยานหลักฐานของผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน
70 คำสั่งระหว่างพิจารณาในคดีอาญา
ปี พ.ศ. 2547
71 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิ่งแวดล้อมของรัฐและบุคคล ในกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ : ศึกษาในบริบทของอนุสัญญาว่าด้วย การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของสาธารณะในการตัดสินใจ และการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในคดีสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 1998
72 การดำเนินคดีแบบกลุ่มคดีสิ่งแวดล้อม
73 การบังคับใช้โทษอาญาภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542
74 ปัญหาและแนวทางของรัฐในการจัดหาทนายความแก่ผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญา